UripsUdruženje računovođa i poreskih savetnika

URIPS - članarina za 2023. godinu

Obaveštavamo sve članove "Udruženja računovođa i poreskih savetnika – URIPS" da će svi obrasci zaključno sa 20.01.2023. godine biti zaključani za one koji nisu izmirili redovnu godišnju članarinu.

Članarinu za 2023. godinu možete uplatiti prema instrukcijama ispod.

Sve uplate od 01.01.2023. godine će se tretirati kao uplate za članstvo za 2023. godinu.

Obrasci za podnošenje finansijskih izveštaja za 2022. će biti objavljeni sredinom februara.

Sve dodatne informacije možete dobiti mejlom na urips@aktivasistem.com
ili pozivom na 063 105 61 83.

samo za članove urips-a

Kako postati član?

Član URIPS-a možete biti kao fizičko lice, preduzetnik ili pravno lice.

U zavisnosti od toga kako želite da se prijavite, preuzimate odgovarajuću prijavu:

Uplatite članarinu po uputstvu ispod, popunite prijavu i pošaljite je mejlom na urips@aktivasistem.com.

Kako obnoviti članarinu?

Ukoliko ste već postojeći član, potrebno je samo obnoviti članarinu uplatom od 3.000 dinara na tekući račun Udruženja "URIPS" Novi Sad, broj 340-11004246-75, otvoren kod Erste bank ad Novi Sad.

U pozivu na broj obavezno navedite vaš članski broj.

Ne morate ponovo slati pristupnicu već je dovoljno samo platiti članarinu.

Članarina

Članarina za 2023. godinu iznosi 3.000 dinara, a uplaćuje se na tekući račun Udruženja "URIPS" Novi Sad, broj 340-11004246-75, otvoren kod Erste bank ad Novi Sad.

Obaveza plaćanja članarine odnosi se na kalendarsku godinu i traje od 01. januara do 31. decembra tekuće godine.

Udruženje "URIPS" Novi Sad - izvod iz statuta

Udruženja računovođa i poreskih savetnika "URIPS" je dobrovoljno, strukovno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti računovodstva, finansija, računovodstvenog konsaltinga i poreskog savetovanja.

Ciljevi udruženja

 1. organizovanje okruglih stolova, tribina i savetovanja: iz struke, o struci i o položaju struke;
 2. organizacija stručnih predavanja i seminara, u skladu sa navedenim ciljevima;
 3. unapređenje i stručno uzdizanje računovodstvenih i finansijskih radnika i poreskih savetnika;
 4. stručno obrazovanje računovodstvenih i finansijskih radnika i poreskih savetnika;
 5. stalna profesionalna edukacija, a posebno edukacija mladih zaposlenih na računovodstvenim poslovima i poreskih savetnika;
 6. objavljivanje informatora, brošura, biltena, stručnih radova i publikacija o radu udruženja, u skladu sa Zakonom;
 7. saradnja sa sličnim udruženjima;
 8. organizovanje sportskih, kulturno-umetničkih, zabavnih i sličnih druženja;
 9. sprovođenje humanitarnih aktivnosti;
 10. sprovodi i druge zadatke koji proilaze iz ciljeva udruženja i koji su u skladu sa Zakonom.

Aktivnosti udruženja radi ostvarivanja ciljeva

 1. Prikuplja i obrađuje stručnu literaturu iz oblasti računovodstva i finansija i poreskog savetovanja;
 2. Organizuje samo ili u zajednici sa drugim organizacijama i udruženjima, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti računovodstva i finansija i poreskog savetovanja;
 3. Stvaranje uslova za rad i optimalan ekonomski položaj privrednih društava i preduzetnika za računovodstvo i poresko savetovanje, po ugledu na razvijenu praksu zemalja Evrope i sveta;
 4. Usklađivanje interesa članova udruženja, poslovno povezivanje i blagovremeno informisanje;
 5. Organizovanje promotivnih aktivnosti za potrebe članova Udruženja;
 6. Organizovanje sportskih, kulturno-umetničkih, zabavnih i sličnih druženja za potrebe članova Udruženja;
 7. Sprovođenje humanitarnih aktivnosti među članovima udruženja i za širu društvenu zajednicu.

Član udruženja može biti

 1. svako fizičko lice koje je zaposleno na poslovima računovodstveno – finansijske struke i/ili poreskog savetovanja; privremeno nazaposleno lice koje je po struci računovodstveno – finansijski i poreski obrazovano; lice koje se obrazuje, ili se posebno interesuje, za računovodstveno – finansijsku struku ili poresko savetovanje
 2. svaki preduzetnik i
 3. svako pravno lice.

Da bi postalo član potrebno je da lice prihvati ciljeve Udruženja i Statut te da podnese prijavu za učlanjenje.

Član udruženja ima pravo da

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 3. bira i bude biran u organe Udruženja;
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.