Propisi o trgovini, turizmu i ugostiteljstvuZakon o trgovini
"Službeni glasnik RS", broj 53/2010 i 10/2013


Pravilnik o obliku i sadržini obrasca ponude finansijske pogodbe
"Službeni glasnik RS", broj 101/2017

Pravilnik o evidenciji prometa
"Službeni glasnik RS", broj 99/2015, primena od 01.01.2016.godine

Pravilnik o klasifikaciji trgovinskih formata
"Službeni glasnik RS", broj 47/2011

Zakon o elektronskoj trgovini
"Službeni glasnik RS", broj 41/2009 i 95/2013

Zakon o zaštiti potrošača
"Službeni glasnik RS", broj 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon

Zakon o zaštiti konkurencije
"Službeni glasnik RS", broj 51/2009 i 95/2013

Zakon o oglašavanju
"Službeni glasnik RS", broj 6/2016


Pravilnik o sadržini deklaracije za objavljivanje i emitovanje oglasne poruke
"Službeni glasnik RS", broj 114/2005

Zakon o tržišnom nadzoru
"Službeni glasnik RS", broj 92/2011

Zakon o turizmu
"Službeni glasnik RS", broj 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015


Pravilnik o bližim uslovima i načinu uplate sredstava od prodatog turističkog putovanja, načinu uređivanja međusobnih odnosa organizatora putovanja i posrednika, kao i odnos organizatora putovanja i posrednika prema putniku
"Službeni glasnik RS", broj 91/2016

Pravilnik o sadržini zahteva za izdavanje licence i uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence za organizovanje i realizovanje turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu
"Službeni glasnik RS", broj 4/2016

Pravilnik o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja
"Službeni glasnik RS", broj 2/2016

Pravilnik o sadržini registra turizma i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju
"Službeni glasnik RS", broj 4/2016

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću
"Službeni list Grada Novog Sada, broj 7/08 od 05.03.2008. godine

Informator o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste kuća, apartman i soba na teritoriji Grada Novog Sada
Izdavač: Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada, februar 2010. godine

Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža agencija za privredne registre
"Službeni glasnik RS", broj 60/2016

Zakon o sanitarnom nadzoru
"Službeni glasnik RS", broj 125/2004


Pravilnik o opštim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti koji podležu sanitarnom nadzoru
"Službeni glasnik RS", broj 47/2006

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostorija, uređaja i opreme i načinu postupanja kojim se sprečava pojava i širenje zaraznih bolesti prilikom pružanja higijenskih usluga
"Službeni glasnik RS", broj 47/2006

Pravilnik o potrebnim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti u kojima se pružaju usluge održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela
"Službeni glasnik RS", broj 46/2006

Zakon o bezbednosti hrane
"Službeni glasnik RS", broj 41/2009

Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda
"Službeni glasnik RS", broj 41/2009

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe
"Službeni glasnik RS", broj 92/2011

Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti
"Službeni glasnik RS", broj 36/2009


Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda
"Službeni glasnik RS", broj 116/2014

Zakon o oznakama geografskog porekla
"Službeni glasnik RS", broj 18/2010

Zakon o duvanu
"Službeni glasnik RS", broj 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn. 69/2012 - usklađeni izn. 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn. 64/2013 - usklađeni izn. 108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn. i 95/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Pravilnik o uslovima u pogledu tehničke oporemljenosti prostora za trgovinu na malo duvanskim proizvodima
"Službeni glasnik RS", broj 116/2005

Pravilnik o uslovima u pogledu odgovarajućeg prostora za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima
"Službeni glasnik RS", broj 116/2005 . godine

Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu isticanja oznake o zabrani prodaje cigareta i drugih duvanskih proizvoda maloletnim licima
"Službeni glasnik RS", broj 15/2006

Uslovi za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanom
Preuzeto sa sajta Ministarstva finansija, Uprave za duvan, dana 04. marata 2010. godine

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u ugostiteljskim objektima i objektima za priređivanje igara na sreću (restorani, kafei, kafići, internet kafei, bašte, kiosci brze hrane koji poseduju prostor za smeštaj gostiju, kladionice, kockarnice, splavovi, diskoteke, klubovi i drugi slični objekti)