Propisi o spoljnotrgovinskom poslovanjuZakon o spoljnotrgovinskom poslovanju
"Službeni glasnik RS", broj 36/2009, 36/2011 - dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 - dr. zakon
|  tekst pre izmena  |

Zakon o deviznom poslovanju
"Službeni glasnik RS", broj 62/06 , broj 31/2011, broj 119/2012 i 139/2014 i 30/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Uredba o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga
"Službeni glasnik RS", broj 59/2013 od 05.07.2013. godine

Odluka o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama
"Službeni glasnik RS", broj 50/2013 od 07.06.2013. godine

Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
"Službeni glasnik RS", broj 51/2015, 3/2016 i 29/2016
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Odluka o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva
"Službeni glasnik RS", broj 67/2006, 52/2008 i 18/2009

Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
"Službeni glasnik RS", broj 51/2015, 3/2016, 84/2018 i 86/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Uputstvo za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
"Službeni glasnik RS", broj 51/2015 i 3/2016
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Odluka o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom
"Službeni glasnik RS", broj 56/2013 i 4/2015

Odluka o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata
"Službeni glasnik RS", broj 51/2015, 82/2017 i 69/2018

Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog naloga sa inostranstvom
"Službeni glasnik RS", broj 38/2010

Odluka o jedinstvenoj strukturi za identifikaciju i klasifikaciju računa i o planu računa za primenu međunarodnih pravila i IBAN standarda
"Službeni glasnik RS", broj 116/2006

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišcenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
"Službeni glasnik RS", broj 55/2015, 78/2015, 82/2017, 65/2018 i 78/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Odluka o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu
"Službeni glasnik RS", broj 98/2012, 143/2014 i 51/2015

Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
"Službeni glasnik RS", broj 31/2012, 71/2013, 98/2013, 125/2014, 102/2015 i 37/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Uputstvo za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
"Službeni glasnik RS", broj 51/2015

Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći
"Službeni list SRJ", broj 53/2001, 61/2001 – ispr. i 36/2002 i “Službeni glasnik RS”, br. 101/2005 – dr. zakon

Carinski zakon
"Službeni glasnik RS", broj 95/2018
|  tekst pre izmena  |


Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
"Službeni glasnik RS", broj 115/2017
|  poslednje izmene  |

Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini
"Službeni glasnik RS", broj 115/2017
|  poslednje izmene  |

Zakon o agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije
"Službeni glasnik RS", broj 61/2005 i 88/2010