Propisi o socijalnim doprinosimaZakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
"Službeni glasnik RS", broj 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn. 8/2013 - usklađeni din. izn. 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn. 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 usklađeni din. izn., 113/2017 i 95/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Pravilnik o uslovima, postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini
"Službeni glasnik RS", broj 100/2004

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
"Službeni glasnik RS", broj 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 i 73/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Zakon o zdravstvenom osiguranju
"Službeni glasnik RS", broj 107/2005, 109/2005 - ispr. 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr.zakon
|  tekst pre izmena  |

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
"Službeni glasnik RS", broj 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, - dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Pravilnik o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite
"Službeni glasnik RS", broj 68/06, 49/07, 50/07, 95/07, 127/07 i 91/2015

Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za otpis kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i o načinu i postupku za ostvarivanje prava na otpis kamate
Zahtev za otpis kamate - Obrazac ZOK

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe
"Službeni glasnik RS", broj 43/06, bez izmena u 112/09 od 30.12.2009. godine

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe - sa tabelom mera izvršenja
"Službeni glasnik RS", broj 43/06, bez izmena u 112/09 od 30.12.2009. godine

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe - deo pravilnika koji se odnosi na privatnu praksu

Zakon o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
"Službeni glasnik RS", broj 30/2010, 44/2014 - dr. zakon, 116/2014 i 95/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Uputstvo o postupku podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje u elektronskom obliku i izdavanje potvrde o prijemu
"Službeni glasnik RS", broj 53/2013

Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
"Službeni glasnik RS", broj 54/2010, 124/2012 i 119/2013

Odluka o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada
"Službeni list SRJ", broj 9/98, 25/00 (Postavljeni tekst ne sadrži izmene i dopune iz "Službenog glasnika RS", broj 15/10)

Uputstvo za pregled doprinosa na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

Mišljenje o plaćanju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za fizičko lice koje je osnivač privrednog društva, a nije zasnovalo radni odnos u tom privrednom društvu i nije upisano u registar privrednih subjekata kao lice ovlašćeno za predstavljanje i zastupanje i ne donosi odluke u radu skupštine društva jer ima učešće u kapitalu privrednog društva manje od 5%
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-321/2015-04 od 21.08.2015. godine