Propisi o registraciji privrednih subjekataZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
"Službeni glasnik RS", broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Instrukcija Ministarstva privrede 021-01-00089/2013-08
Brisanje preduzetnika iz registra APR-a na osnovu zahteva NBS ili PURS u slučaju da mu je poslovni račun u blokadi duže od dve godine (Instrukcija Ministarstva privrede, br. 021-01-00089/2013-08 od 9.12.2013. god)

ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE
"Službeni glasnik RS", broj 99/2011 i 83/2014
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju
"Službeni glasnik RS", broj 42/2016

Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža agencija za privredne registre
"Službeni glasnik RS", broj 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016 i 75/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Pravilnik o sadržini registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača
"Službeni glasnik RS", broj 75/2013

Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre
"Službeni glasnik RS", broj 100/2016

ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI
"Službeni glasnik RS", broj 104/2009


Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata
"Službeni glasnik RS", broj 48/2012

Uredba o klasifikaciji delatnosti
"Službeni glasnik RS", broj 54/2010

Uredba o metodologiji za razvrstavanje jedinica, razvrstavanje prema klasifikaciji delatnosti
"Službeni glasnik RS", broj 54/2010

Lista skraćenih naziva Klasifikacije delatnosti
Kolegijum direktora Republičkog zavoda za statistiku, na sednici održanoj 1. septembra 2010. godine, doneo je odluku o usvajanju Liste u skladu sa članom 2. Uredbe o Klasifikaciji delatnosti. Lista stupa na snagu danom objavljivanja na internet strani Republičkog zavoda za statistiku (2. septembra 2010. godine) i primenjuje se radi publikovanja podataka i elektronske obrade.

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA
"Službeni glasnik RS", broj 15/2016

ZAKON O JAVNIM AGENCIJAMA
"Službeni glasnik RS", broj 18/2005 i 81/2005 - ispr.

ZAKON O ZADRUGAMA
"Službeni glasnik RS", broj 112/2015

ZAKON O UDRUŽENJIMA
"Službeni glasnik RS", broj 51/2009 i 99/2011 - dr. zakoni


Pravilnik o sadržini, načinu upisa i vođenja registra udruženja
"Službeni glasnik RS", broj 80/2009

Pravilnik o sadržini, načinu upisa i vođenja registra stranih udruženja
"Službeni glasnik RS", broj 80/2009

Pravilnik o određivanju delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor
"Službeni glasnik RS", broj 9/96. godine

ZAKON O ZADUŽBINAMA I FONDACIJAMA
"Službeni glasnik RS", broj 88/2010 i 99/2011 - dr. zakon

ZAKON O PRIVATIZACIJI
"Službeni glasnik RS", broj 83/2014, 46/2015, 112/2015
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Autentično tumačenje Zakona o privatizaciji
"Službeni glasnik RS" broj 20/2016

ZAKON O STEČAJU
"Službeni glasnik RS", broj 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US, 83/2014, 44/2018 i 95/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

ZAKON O SPORTU
"Službeni glasnik RS", broj 10/2016

Strategija za podršku razvoja malih i srednjih preduzeca, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine
"Službeni glasnik RS", broj 35/2015

Odluka o obrazovanju saveta za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost
"Službeni glasnik RS", broj 35/2015

zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
"Službeni glasnik RS", broj 41/2018

Pravilnik o sadržini Centralne evidencije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika Registrovanog subjekta
"Službeni glasnik RS", broj 94/2018

Pravilnik o načinu i uslovima elektronske razmene podataka između Agencije za privredne registre, državnih organa i Narodne banke Srbije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika
"Službeni glasnik RS", broj 94/2018