Propisi o radu i zapošljavanju



Zakon o radu
"Službeni glasnik RS", broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 i 113/2017
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Utvrđena neustavnost odredbe člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu
Saopštenje sa 20. sednice Ustavnog suda, održane 17. novembra 2016. godine

Pravilnik o sadržaju obračuna zarade odnosno naknade zarade
"Službeni glasnik RS", broj 90/2014 od 27.08.2014. godine

Odluka o visini minimalne cene rade za period januar-decembar 2019. godine
"Službeni glasnik RS", broj 69/2018

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
"Službeni glasnik RS", broj 36/2009, 88/2010, 38/2015 i 113/2017
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti
"Službeni glasnik RS", broj 91/2015 i 50/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Mišljenje u vezi sa većim brojem kraćih službenih putovanja zaposlenih u inostranstvo
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-645/2016-02 od 03.10.2016. godine

Zakon o zapošljavanju stranaca
"Službeni glasnik RS", broj 128/2014 i 50/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Pravilnik o dozvolama za rad
"Službeni glasnik RS", broj 63/2018

Zakon o strancima
"Službeni glasnik RS", broj 24/2018


Pravilnik o bližim uslovima i načinu sprovođenja prinudnog udaljenja stranca iz Republike Srbije
"Službeni glasnik RS", broj 69/2018

Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima
"Službeni glasnik RS", broj 50/2018


Pravilnik o sadržini potvrde o radnom angažovanju sezonskog radnika
"Službeni glasnik RS", broj 67/2018

Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
"Službeni glasnik RS", broj 125/2004 i 104/2009


Pravilnik o mirnom rešavanju sporova
"Službeni glasnik RS", broj 12/2005 i 84/2005

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
"Službeni glasnik RS", broj 36/2010


Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu
"Službeni glasnik RS", broj 62/10 od 03.09.2010. godine

Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom
"Službeni glasnik RS", broj 33/2006 i 13/2016
|  poslednje izmene  |

Zakon o volontiranju
"Službeni glasnik RS", broj 36/2010

Zakon o štrajku
"Službeni list SRJ", broj 29/96 i "Službeni glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 103/2012 - odluka US

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
"Službeni glasnik RS", broj 101/2005 i 91/2015
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći
"Službeni glasnik RS", broj 109/2016

Pravilnik o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih lica u objektima pod sanitarnim nadzorom, obaveznim i preporučenim zdravstvenim pregledima kojima podležu određene kategorije stanovništva
"Službeni glasnik RS", broj 3/2017

Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
"Službeni glasnik RS", broj 67/2007 i 102/2015
|  tekst pre izmena  |

Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
"Službeni glasnik RS", broj 72/2006, 84/2006 - ispr. i 30/2010

Smernice za izradu i model akta o proceni rizika, kako ih je dalo Ministarstvo rada i socijalne politike na svom sajtu

Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom
"Službeni glasnik RS", broj 120/2007 i 93/2008

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad
"Službeni glasnik RS", broj 21/2009 i 1/2019
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
"Službeni glasnik RS", broj 36/2009 i 32/2013


Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze
"Službeni glasnik RS", broj 33/2010, 48/2010 - ispr. i 113/2013

Pravilnik o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom
"Službeni glasnik RS", broj 36/10 od 28.05.2010. godine

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i standardima za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije
"Službeni glasnik RS", broj 112/2009

Zakon o evidencijama u oblasti rada
"Službeni list SRJ" broj 46/1996, "Službeni glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i „Službeni glasnik RS“ broj 36/2009 - dr. zakon.

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
"Službeni glasnik RS", broj 16/2002, 115/2005, 107/2009 i 50/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom
"Službeni glasnik RS", broj 58/2018

Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta
"Službeni glasnik RS", broj 56/2018

Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu
"Službeni glasnik RS", broj 30/2010


Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta
"Službeni glasnik RS", broj 73/2010 i 89/2017

Zakon o zaštiti od požara
"Službeni glasnik RS", broj 111/2009 i 20/2015

Zakon o zaštiti uzbunjivača
"Službeni glasnik RS", broj 128/2014


Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih
"Službeni glasnik RS", broj 1/2002

Uredba o iznosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obaveze
"Službeni glasnik RS", broj 16/2013

Obrazac RNLRS - Zahtev za refundaciju naknade zarade isplaćene licu u rezervnom sastavu