Propisi o računovodstvu i revizijiZakon o računovodstvu
"Službeni glasnik RS", broj 62/2013 i 30/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Zakon o računovodstvu i reviziji
"Službeni glasnik RS", broj 46/2006, 111/2009, 99/2011 - dr. zakon i 62/2013 - dr. zakon


Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike
"Službeni glasnik RS", broj 95/2014

Odluka o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za banke
"Službeni glasnik RS", broj 71/2014, 135/2014, 101/2017 i 13/2019
|  poslednje izmene  |

Odluka o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira
"Službeni glasnik RS", broj 101/2017 i 13/2019
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike
"Službeni glasnik RS", broj 95/2014 i 144/2014

Pravilnik o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike
"Službeni glasnik RS", broj 127/2014

Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica
"Službeni glasnik RS", broj 118/2013 i 95/2014
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Pravilnik o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije
"Službeni list SRJ", broj 17/97 i 24/2000

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
"Službeni glasnik RS", broj 118/2013 i 137/2014
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Pravilnik o načinu i postupku obezbeđivanja izvoda podataka iz elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija poreskih obveznika - pravnih lica
"Službeni glasnik RS", broj 6/2010

Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja
"Službeni glasnik RS", broj 127/2014, 101/2016 i 111/2017
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Pravilnik o uslovima za postupke i tehnološka rešenja koji se koriste tokom pouzdanog elektronskog čuvanja dokumenta
"Službeni glasnik RS", broj 94/2018

Uredba o uslovima za pripremu dokumenta za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenta koji su pogodni za dugotrajno čuvanje
"Službeni glasnik RS", broj 86/2018

Mišljenje o načinu uništavanja knjigovodstvene dokumentacije koja je starija od 10 godina
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-138/2017-16 od 3.3.2017.godine

Mišljenje o primeni izabrane računovodstvene regulative u kontinuitetu shodno članu 21. stav 3. i članu 22. stav 3. Zakona o računovodstvu
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-158/2017-16 od 1.3.2017.godine

MRS i MSFI

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja (ifrs) za male i srednje entitete
"Službeni glasnik RS", broj 117/2013

Rešenje o utvrđivanju prevoda međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (msfi za msp)
"Službeni glasnik RS", broj 117/2013 i 83/2018
|  tekst pre izmena  |

Rešenje o utvrđivanju Okvira za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja
"Službeni glasnik RS", broj 133/03 od 31.12.2003. godine

Rešenje o utvrđivanju prevoda osnovnih tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja
"Službeni glasnik RS", broj 77/10 od 25.10.2010. godine, stupilo na snagu osmog dana od dana objavljivanja. Ispravka je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 95/10 od 17.12.2010. godine


Sadržaj   Uvod
Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)

Međunarodni računovodstveni standardi (MRS)

MRS 1 - Prezentacija finansijskih izveštaja, MRS 2 - Zalihe, MRS 7 - Izveštaji o tokovima gotovine, MRS 8 - Računovodsvene politike, promene računovodsvenih procena i greške, MRS 10 - Događaji posle izveštajnog perioda, MRS 11 - Ugovori o izgradnji, MRS 12 - Porez na dobitak, MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema, MRS 17 - Lizing, MRS 18 - Prihodi, MRS 19 - Primanja zaposlenih, MRS 20 - Računovodstvo državnih davanja i obelodanjivanje državne pomoći, MRS 21 - Efekti promena deviznih kurseva, MRS 23 - Troškovi pozajmljivanja, MRS 24 - Obelodanjivanje povezanih strana, MRS 26 - Računovodstvo i izveštavanje planova penzijskih primanja, MRS 27 - Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji, MRS 28 - Investicije u pridružene entitete, MRS 29 - Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama, MRS 31 - Učešća u zajedničkim poduhvatima, MRS 32 - Finansijski instrumenti: prezentacija, MRS 33 - Zarada po akciji, MRS 34 - Periodično finansijsko izveštavanje, MRS 36 - Umanjenje vrednosti imovine, MRS 37 - Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina, MRS 38 - Nematerijalna imovina, MRS 39 - Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje, MRS 40 - Investicione nekretnine, MRS 41 - Poljoprivreda

Tumačenja Komiteta za tumačenje međunarodnog finansijskog izveštavanja (IFRIC)

IFRIC Tumačenje 1 - Promene postojećih obaveza za povlačenje imovine iz upotrebe, obnavljanje i sličnih obaveza, IFRIC Tumačenje 2 - Učešća članova kooperativnih entiteta i slični instrumenti, IFRIC Tumačenje 4 - Određivanje da li ugovor sadrži element lizinga, IFRIC Tumačenje 5 - Pravo na učešće u fondovima namenjenim povlačenju imovine iz upotrebe, obnavljanju i zaštiti životne sredine, IFRIC Tumačenje 6 - Obaveze koje se javljaju od učešća na posebnom tržištu - odlaganje električne i elektronske opreme, IFRIC Tumačenje 7 - Primena pristupa prepravljanja finansijskih izveštaja prema IAS 29 Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama, IFRIC Tumačenje 8 - Delokrug IFRS 2, IFRIC Tumačenje 9 - Ponovna procena ugrađenih derivata, IFRIC Tumačenje 10 - Periodično finansijsko izveštavanje i umanjenje vrednosti, IFRIC Tumačenje 11 - IFRS 2 - Grupne transakcije i transakcije državnim hartijama od vrednosti, IFRIC Tumačenje 12 - Ugovori o koncesiji za pružanje usluga, IFRIC Tumačenje 13 - Programi lojalnosti klijenata, IFRIC Tumačenje 14 - IAS 19 - Ograničenje sredstva definisanih primanja, zahtevi za minimalnim finansiranjem i njihova interakcija, IFRIC Tumačenje 15 - Sporazumi za izgradnju nekretnina, IFRIC Tumačenje 16 - Hedžing neto investicija u inostranom poslovanju, IFRIC Tumačenje 17 - Raspodela nemonetarne imovine vlasnicima

Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI)

MSFI 1 - Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, MSFI 2 - Plaćanja akcijama, MSFI 3 - Poslovne kombinacije, MSFI 4 - Ugovori o osiguranju, MSFI 5 - Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja, MSFI 6 - Istraživanje i procenjivanje mineralnih resursa, MSFI 7 - Finansijski instrumenti: obelodanjivanja, MSFI 8 - Segmenti poslovanja

Tumačenja Stalnog komiteta za tumačenja (SIC)

Tumačenje SIC-7 - Uvođenje evra, Tumačenje SIC-10 - Državna pomoć - Bez konkretnog povezivanja sa poslovniom aktivnostima, Tumačenje SIC-12 - Konsolidacija - Entiteti za posebne namene, Tumačenje SIC-13 - Zajednički kontrolisani entiteti - nemonetarni ulozi učesnika u zajedničkom poduhvatu, Tumačenje SIC-15 - Operativni lizing - podsticaji, Tumačenje SIC-21 - Porez na dobitak - povraćaj revalorizovanih sredstava, Tumačenje SIC-25 - Promene poreskog statusa entiteta ili njegovih akcionara, Tumačenje SIC-27 - Procena suštine transakcija koje uključuju pravni oblik lizinga, Tumačenje SIC-29 - Ugovori o koncesiji za pružanje usluga: obelodanjivanje, Tumačenje SIC-31 - Prihod - transakcije razmene koje uključuju i usluge reklamiranja, Tumačenje SIC-32 - Nematerijalna imovina - Troškovi veb-sajta

Zakon o reviziji
"Službeni glasnik RS", broj 62/2013 i 30/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
"Službeni glasnik RS", broj 20/2009, 72/2009, 91/2010, 139/2014 i 113/2017


Pravilnik o utvrđivanju metodologije, obaveza i radnji za izvršavanje poslova u skladu sa zakonom o sprečavanju pranja novca
"Službeni glasnik RS", broj 59/06 i 22/08

Zaključak o usvajanju akcionog plana za sprovođenje preporuka iz procene rizika za pranje novca i procene rizika za finansiranje terorizma
"Službeni glasnik RS", broj 55/2018

Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma
Stupaju na snagu od 01.06.2015.
Preuzeto sa sajta Uprava za sprečavanje pranja novca

Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za poresko savetovanje
Preuzeto sa sajta Uprava za sprečavanje pranja novca

Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za lica koja pružaju računovodstvene usluge
U primeni od 01.10.2015. godine
Preuzeto sa sajta Uprava za sprečavanje pranja novca

Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga
Objavljeno 27.03.2012.
Preuzeto sa sajta Uprava za sprečavanje pranja novca

Nacionalna procena rizika od pranja novca u Republici Srbiji     Verzija 2
Objavljeno 04.2013.
Preuzeto sa sajta Uprava za sprečavanje pranja novca

Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti
"Službeni glasnik RS", broj 14/2019

Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu
"Službeni glasnik RS", broj 72/2006, 84/2006 - ispr., 4/2016, 106/2018 i 14/2019
|  poslednje izmene  |