Propisi o porezu na dohodak građanaZakon o porezu na dohodak građana
"Službeni glasnik RS", broj 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr. 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn. 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn. 47/2013, 48/2013 - ispr. 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn. 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 112/2015, 5/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017 i 95/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
"Službeni glasnik RS", broj 23/2014, 7/2017 i 6/2019
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda
"Službeni glasnik RS", broj 128/2003 i 6/2019
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika - prestao da važi stupanjem na snagu Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
"Službeni glasnik RS", broj 11/2005

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana koji se plaća po rešenju
"Službeni glasnik RS", broj 27/2014

Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti
"Službeni glasnik RS", broj 101/2016 i 7/2017
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
"Službeni glasnik RS", broj 90/2017 i 38/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku
"Službeni glasnik RS", broj 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - ispr., 14/2016, 21/2017 i 20/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
"Službeni glasnik RS", broj 15/2016 i 20/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Pravilnik o načinu na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene
"Službeni glasnik RS", broj 20/2014

Pravilnik o sadržini prijave za upis u Registar poslodavaca
"Službeni glasnik RS", broj 102/2006

Pravilnik o sadržini prijave za upis u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa i sadržini obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa
"Službeni glasnik RS", broj 139/2004

Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva
"Službeni glasnik RS", broj 140/2004

Pravilnik o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti
"Službeni glasnik RS", broj 31/2001 i 5/2005

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
"Službeni glasnik RS", broj 98/2007, 84/2014 i 84/2015
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
"Službeni glasnik RS", broj 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017, 98/2017 i 86/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Mišljenje o poreskom tretmanu ulaganja u nepokretnost izvršenih od strane zakupca
Ministarstvo finansija RS, broj 414-00-159/2007-04 od 30.12.2008. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu naknade za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-56/2016-04 od 28.1.2016. godine

Mišljenje o načinu knjiženja troškova službenog puta u inostranstvo, u situaciji kada su isti isplaćivani u dinarima
Ministarstvo finansija RS, broj 401-00-1200/2016-04 od 16.5.2016. godine

Mišljenje o obračunavanju i plaćanju poreza na zaradu u slučaju umanjenja poreske osnovice primenom neoporezivog iznosa
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-693/2016-04 od 22.11.2016. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu primanja u vidu pozajmice novčanog iznosa koji, saglasno ugovoru o zajmu, fizičko lice - osnivač, odnosno direktor koji nije u radnom odnosu u privrednom društvu, dobije od tog privrednog društva
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-158/2016-04 od 10.1.2017. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu premija koje poslodavac plaća samo za određene kategorije zaposlenih kod kolektivnog osiguranja od posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja, kao i kolektivnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-889/2016-04 od 26.1.2017. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu prihoda zaposlenog po osnovu davanja u zakup dela nepokretnosti koji se koristi kao kancelarijski prostor poslodavca u kome zaposleni radi
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-99/2017-04 od 20.3.2017. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu primanja u vidu novčane naknade koju u slučaju prestanka radnog odnosa poslodavac isplaćuje zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-274/2014-04 od 17.10.2016. godine

Primer potvrde o rezidentnosti

Italija, Velika Britanija