Propisi o porezu na dodatu vrednostZakon o porezu na dodatu vrednost
"Službeni glasnik RS", broj 84/2004, 86/2004 - ispr. 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn. 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din.izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn. i 30/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
"Službeni glasnik RS", broj 21/2017 i 41/2017
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost - primenjuje se od 1. aprila 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 21/2017

Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost - primenjuje se od 1. aprila 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 21/2017

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV-u i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV - primenjuje se od 1. jula 2018. godine
"Službeni glasnik RS", broj 90/2017, 119/2017, 48/2018 i 60/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu
"Službeni glasnik RS", broj 86/2015

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost
"Službeni glasnik RS", broj 86/2015

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
"Službeni glasnik RS", broj 123/2012, 115/2013, 66/2014, 86/2015, 11/2016 i 60/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Obrasce: EPPDV, IEPPDV, PEPDV, ZBPDV, PBPDV, PPPDV pronađite na stranici Obrasci

Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost
"Službeni glasnik RS", broj 86/2015

Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV
"Službeni glasnik RS", broj 86/2015

Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost
"Službeni glasnik RS", broj 84/2015

Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
"Službeni glasnik RS", broj 123/2012, 86/2015 i 52/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost
"Službeni glasnik RS", broj 114/2012

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV-a
"Službeni glasnik RS", broj 124/2004

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV-a
"Službeni glasnik RS", broj 108/2004, 130/2004 - ispr. 140/2004, 65/2005, 63/2007, 29/2011, 95/2012, 113/2013, 86/2015, 109/2016 i 48/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Pravilnik o sadržini popisnih listi i načinu utvrđivanja iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza
"Službeni glasnik RS", broj 106/2007

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti
"Službeni glasnik RS", broj 118/2012

Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka
"Službeni glasnik RS", broj 122/2012

Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen
"Službeni glasnik RS", broj 118/2012

Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost
"Službeni glasnik RS", broj 107/2012 i 74/2013

Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost
"Službeni glasnik RS", broj 107/2012 i 86/2015
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV-a i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV-a
"Službeni glasnik RS", broj 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012, 120/2012, 74/2013 i 66/2014
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost
"Službeni glasnik RS", broj 120/2012 i 86/2015
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti ulaganja u objekte
"Službeni glasnik RS", broj 120/2012

Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara
"Službeni glasnik RS", broj 122/2012

Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim delima i antikvitetima
"Službeni glasnik RS", broj 105/2004 i 118/2012

Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet dobara nije izvršen
"Službeni glasnik RS", broj 118/2012

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
"Službeni glasnik RS", broj 120/2012, 40/2015, ... 48/2018, 62/2018 i 16/2019
|  poslednje izmene  |

Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost
"Službeni glasnik RS", broj 124/2004

Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo
"Službeni glasnik RS", broj 124/2004, 27/2005, 4/2013 i 21/2015
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Uredba o izvršavanju zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja rezolucije saveta bezbednosti OUN broj 1244
"Službeni glasnik RS", broj 111/2013

Objašnjenje Ministarstva finansija o pravilima oporezivanja prometa u oblasti građevinarstva

Uputstvo o primeni propisa koji regulišu oporezivanje motornih vozila od 01. januara 2005. godine
Poreska uprava, decembar 2004. godine

Uputstvo o načinu i postupku evidentiranja obveznika za porez na dodatu vrednost
Poreska uprava, 19.02.2010. godine

Mišljenje o obavezi izmene osnovice za obračun PDV zbog promene kursa strane valute u slučaju ugovaranja valutne klauzule
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-1292/2007-04 od 21.11.2007. godine

Mišljenje o oporezivanju šećera
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-0031/0-05-04 od 14.01.2005. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu besplatnog davanja reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-00791/2016-04 od 2.11.2016. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu prodaje novčanih vaučera (poklon čestitki) po utvrđenoj vrednosti, kojima donosioci vaučera plaćaju naknadu za promet dobara, odnosno usluga obvezniku PDV - izdavaocu vaučera
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-2811/2009-04 od 29.12.2009. godine

Mišljenje o tome da li obveznik PDV koji prodaje vrednosne vaučere, odnosno kartice za nabavku dobara ili usluga kod lica koja vrše promet dobara ili usluga u TC "Ušće", a kojima donosioci vaučera, odnosno kartica plaćaju naknadu za izvršeni promet dobara ili usluga, ima obavezu da po osnovu prodaje predmetnih vaučera, odnosno kartica obračuna i plati PDV
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-783/2011-04 od 2.9.2011. godine

Mišljenje o tome da li obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza ako poseduje račun prethodnog učesnika u prometu - obveznika PDV koji mu je dostavljen elektronskom poštom u PDF formatu
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-149/2016-04 od 12.12.2016. godine

Mišljenje o tome da li obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza u slučaju kada poseduje račun u kojem je prethodni učesnik u prometu - obveznik PDV za promet koji se oporezuje po poreskoj stopi od 20% iskazao PDV po poreskoj stopi od 10%
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00047/2016-04 od 6.12.2016. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu prenosa dela imovine obveznika PDV - preduzetnika
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00507/2016-04 od 18.1.2017. godine

Mišljenje o uslovima da se poljoprivrednik evidentira za obavezu plaćanja PDV
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00438/2016-04 od 30.1.2017. godine

Mišljenje u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava i drugih pokretnih stvari, od 1. aprila 2017. godine
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-240/2017-04 od 24.3.2017. godine

Mišljenje u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga prevoza dobara koje se pružaju poreskom obvezniku, od 1. aprila 2017. godine
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-225/2017-04 od 24.3.2017. godine

Mišljenje o mestu prometa usluga organizacije i kontrole transporta, logistike i ostalih procesa u vezi sa tzv. kretanjem robe koje obveznik PDV pruža pravnim licima sa sedištem u inostranstvu zaključno sa 31. martom 2017. godine odnosno od 1. aprila 2017. godine
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-01263/2016-04 od 16.3.2017. godine

Mišljenje o postojanju prava na prethodni PDV u slučaju kada obveznik PDV nabavlja putničke automobile isključivo radi davanja u zakup kratkoročno ili dugoročno
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00038/2017-04 od 8.5.2017. godine