Propisi o porezu na dobit pravnih licaZakon o porezu na dobit pravnih lica
"Službeni glasnik RS", broj 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 112/2015, 113/2017 i 95/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
"Službeni glasnik RS", broj 30/2015, 101/2016 i 8/2019
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica
"Službeni glasnik RS", broj 20/2014, 41/2015, 101/2016 i 8/2019
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe
"Službeni glasnik RS", broj 116/2004, 99/2010 i 8/2019
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2019. godinu
"Službeni glasnik RS", broj 13/2019
|  2018.  |  2017.  |  2015. i 2016.  |  2014.  |  2013.  |

Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima
"Službeni glasnik RS", broj 61/2013 i 8/2014
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom
"Službeni glasnik RS", broj 122/2012

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji, odnosno stečaju
"Službeni glasnik RS", broj 14/2016

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji
"Službeni glasnik RS", broj 122/2012

Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku
"Službeni glasnik RS", broj 18/2018

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
"Službeni glasnik RS", broj 97/2015, 115/2015, 14/2016 i 20/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice
"Službeni glasnik RS", broj 100/2015 - primenjuje se od 01.01.2016.godine

Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod
"Službeni glasnik RS", broj 78/2018

Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije
"Službeni glasnik RS", broj 41/2015

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica
"Službeni glasnik RS", broj 60/2014 i 41/2015
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Mišljenje o priznavanju rashoda u poreskom bilansu obveznika po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu obveznika (bonusi), pri čemu se ukupan iznos bonusa obračunat u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans isplaćuje u narednom poreskom periodu
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-177/2016-04 od 29.9.2016. godine

Mišljenje o besplatnom davanju dobara iz sopstvene proizvodnje, odnosno robe od strane privrednog društva predstavlja troškove reprezentacije, koji se priznaju u poreskom bilansu obveznika do 0,5% od ukupnog prihoda, imajući u vidu da je takvo davanje usmereno ka poslovnim partnerima sa kojima obveznik ima zaključen ugovor o kupoprodaji i distribuciji
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-71/2015-04 od 3.10.2016. godine

Mišljenje da li se rashodi obveznika po osnovu izdataka za zaposlene koji se, u smislu propisa koji uređuju oporezivanje dohotka građana, smatraju zaradom, kao što su primanja na koja se ne plaća porez na zarade do iznosa propisanog tim zakonom (kao npr. u slučaju jubilarnih nagrada), priznaju na teret rashoda u poreskom periodu u kojem su isplaćena
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-1068/2016-04 od 8.12.2016. godine

Mišljenje o tome u koju grupu treba razvrstati stalno sredstvo - kombi teretno vozilo radi utvrđivanja stope amortizacije
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-12/2017-04 od 6.2.2017. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu gubitka u poreskom bilansu u slučaju kada je nad obveznikom pokrenut postupak likvidacije
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-43/2017-04 od 14.3.2017. godine