Propisi o poreskom postupku i administracijiZakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
"Službeni glasnik RS", broj 80/2002, 84/2002 - ispr. 23/2003 - ispr. 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr. 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 i 95/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate
"Službeni glasnik RS", broj 28/2016

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva
"Službeni glasnik RS", broj 14/2016

Pravilnik o poreskom identifikacionom broju
"Službeni glasnik RS", broj 57/2003, 68/2003, 32/2009 i 48/2010

Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre
"Službeni glasnik RS", broj 32/2009, 70/2010, 6/2012 i 11/2016

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja Poreske uprave o otpočinjanju, odnosno okončanju poreske kontrole
"Službeni glasnik RS", broj 80/2016

Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem
"Službeni glasnik RS", broj 113/2013 i 104/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja
"Službeni glasnik RS", broj 77/2014

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
"Službeni glasnik RS", broj 16/2016, 49/2016, 46/2017, 14/2018 i 14/2019
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o plaćanju pojedinih obaveza preko poreske blagajne
"Službeni glasnik RS", broj 61/2003

Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga
"Službeni glasnik RS", broj 53/2003, 61/2004 i 71/2005

Uputstvo za postupanje po zahtevima poreskih obveznika za odlaganje plaćanja poreskog duga
prečišćeni tekst, zaključno sa brojem 30-00-125/2005-01 od 30.08.2005. godine

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti
"Službeni glasnik RS", broj 80/2010

Uputstvo za postupanje Poreske uprave u postupku izdavanja poreskih uverenja
Poreska uprava, broj 43-1229/2010-18 od 02.07.2010. godine

Instrukcija za prijavljivanje i namirenje poreskog potraživanja od poreskih obveznika - privrednih društava nad kojima je pokrenut postupak likvidacije
Poreska uprava, Sektor za naplatu, broj 43-1298/2006-10 od 08.05.2006. godine

Mišljenje o zastarelosti prava na preknjižavanje uplata javnih prihoda
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-01486/2008-04 od 25.12.2008. godine

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga
"Službeni glasnik RS", broj 119/2012

Zakon o državnoj upravi
"Službeni glasnik RS", broj 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 - dr. zakon


Direktiva o pravilima ponašanja zaposlenih u Poreskoj upravi
Direktiva direktora Poreske uprave broj 110-38/2005-5 od 27.12.2005. godine

Direktiva o poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću zaposlenih i postavljenih lica u Poreskoj upravi
Direktiva direktora Poreske uprave broj 110-47/2005-5 od 27.12.2005. godine

Zakon o republičkim administrativnim taksama
"Službeni glasnik RS", broj 43/2003, 51/2003 - ispr. 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn. 55/2012 - usklađeni din. izn. 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn. 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 50/2016 - uskladeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr., 50/2018 - usklađeni din. izn i 95/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Usklađeni dinarski iznosi iz tarife republičkih administrativnih taksi
"Službeni glasnik RS", broj 50/2018