Propisi o platnom prometu i finansijamaZAKON O PLATNIM USLUGAMA
"Službeni glasnik RS", broj 139/2014 i 44/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenju obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
"Službeni glasnik RS", broj 55/2015 i 78/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Odluka o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja
"Službeni glasnik RS", broj 65/2018 i 78/2018
|  poslednje izmene  |

Odluka o minimalnoj vrednosti platnih transakcija koje se moraju izvršavati u bitnom platnom sistemu
"Službeni glasnik RS", broj 78/2018

Odluka o jedinstvenoj strukturi tekućih računa
"Službeni glasnik RS", broj 55/2015

Odluka o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa
"Službeni glasnik RS", broj 55/2015, 82/2017 i 69/2018

Odluka o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata
"Službeni glasnik RS", broj 55/2015, 82/2017, 69/2018 i 96/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Zakon o platnom prometu - prestao da važi 1. oktobra 2015. godine
"Službeni list SRJ", broj 3/2002 i 5/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - dr. zakon, 31/2011 i 139/2014 - dr. zakon
|  tekst pre izmena  |


Odluka o obliku, sadržini i nacinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa
"Službeni glasnik RS", broj 57/2004, 82/2004, 98/2013 i 104/2014
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Odluka o jedinstvenoj strukturi za identifikaciju i klasifikaciju računa i o planu računa za obavljanje platnog prometa kod banke
"Službeni glasnik RS", broj 57/2004

Pregled brojeva računa i bankarskih kodova za identifikaciju (BIC) banaka – učesnika u RTGS i kliring sistemu Narodne banke Srbije

Odluka o načinu vršenja prinudne naplate sa računa klijenta
"Službeni glasnik RS", broj 14/2014

Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost
"Službeni glasnik RS", broj 77/2011

Odluka o obavljanju obračuna i poravnjanja platnih kartica
"Službeni glasnik RS", broj 4/2009

Odluka o opštim pravilima za obavljanje direktnih zaduženja po osnovu ovlašćenja
"Službeni glasnik RS", broj 6/10 od 11.02.2010. godine, ispravka u 12/10 od 10.03.2010. godine, stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 01.04.2010. godine

Obrasce Ovlašćenja direktnog zaduženja (O-01, O-02, O-03, O-04, O-05 i O-06), Zahteva za refundaciju sredstava (O-07) i Uputstva o popunjavanju ovlašćenja, pronađite na stranici Obrasci

Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost - stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 68/2015

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
"Službeni glasnik RS", broj 119/2012, 68/2015 i 113/2017
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata
"Službeni glasnik RS", broj 54/2016

Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura
"Službeni glasnik RS", broj 7/2018, 59/2018 i 8/2019
|  poslednje izmene  |

Zakon o menici
"Službeni list FNRJ", broj 104/46, "Sl. list SFRJ", br. 16/65, 54/70 i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja


Odluka o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja
"Službeni glasnik RS", broj 56/2011, 80/2015 i 76/2016
|  tekst pre izmena  |

Odluka o puštanju u prodaju, prodajnoj ceni i povlačenju iz prodaje jedinstvenih meničnih blanketa
"Službeni glasnik RS", broj 53/04 i 43/08

Zakon o čeku
"Službeni list FNRJ", br. 105/46, "Sl. list SFRJ", br. 12/65, 50/71 i 52/73, "Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja


Odluka o obavljanju međubankarskog obračuna po čekovima po tekućim računima građana
"Službeni glasnik RS", broj 72/2004

ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE
"Službeni glasnik RS", broj 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 - odluka US i 44/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Odluka o načinu nadgledanja platnih klirinških i obračunskih sistema
"Službeni glasnik RS", broj 46/2009

Odluka o obračunu i kliringu i o funkcionisanju obračunskih računa banaka kod Narodne banke Srbije
"Službeni glasnik RS", broj 57/2004

Odluka o načinu praćenja likvidnosti privrednih subjekata
"Službeni glasnik RS", broj 48/2010

Zakon o bankama
"Službeni glasnik RS", broj 107/2005, 91/2010 i 14/2015
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Odluka o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja računa kod banke
"Službeni glasnik RS", broj 33/2005, 25/2009, 106/2013 i 113/2013

Odluka o bližim uslovima i načinu postupanja banke po prigovoru klijenta
"Službeni glasnik RS", broj 85/2011

Odluka o načinu i postupku sprovođenja opštih uslova poslovanja koje banka primenjuje u odnosu sa klijentima fizičkim licima
"Službeni glasnik RS", broj 74/09

Zakon o zateznoj kamati
"Službeni glasnik RS", broj 119/2012

Zakon o osiguranju
"Službeni glasnik RS", broj 139/2014

Zakon o finansijskom lizingu
"Službeni glasnik RS", broj 55/2003, 61/2005, 31/2011 i 99/2011 - dr. zakoni

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga
"Službeni glasnik RS", broj 36/2011 i 139/2014
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Odluka o bližim uslovima i načinu postupanja banke po prigovoru klijenta
"Službeni glasnik RS", broj 85/2011