Ostali - negrupisani propisiKrivični zakonik
"Službeni glasnik RS", broj 85/2005, 88/2005 - ispr. 107/2005 - ispr. 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Opšte uzanse za promet robom
"Službeni list FNRJ", broj 15/1954

Porodični zakon
"Službeni glasnik RS", broj 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015
|  poslednje izmene  |

Ustav Republike Srbije
"Službeni glasnik RS", broj 98/2006

Ustavni Zakon za sprovođenje Ustava Republike Srbije
"Službeni glasnik RS", broj 98/2006

Zakon o akcizama
"Službeni glasnik RS", broj 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn. 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn. 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn. 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 usklađeni din. izn., 18/2018 - usklađeni din. izn. i 30/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića i kafe
"Službeni glasnik RS", broj 3/2005 i 86/2017

Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
"Službeni glasnik RS", broj 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007, 53/2009, 63/2012, 95/2012, 96/2012 - ispr., 56/2013, 67/2015, 101/2016, 86/2017, 20/2018 i 48/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina
"Službeni glasnik RS", broj 88/2017
|  poslednje izmene  |

Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza
"Službeni glasnik RS", broj 88/2017
|  poslednje izmene  |

Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe
"Službeni glasnik RS", broj 137/2004, 11/2005, 29/2005, 56/2005, 75/2005, 88/2005, 108/2006, 83/2011, 113/2015, 9/2017 i 108/2017

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu
"Službeni glasnik RS", broj 36/2009

Zakon o autorskim i srodnim pravima
"Službeni glasnik RS", broj 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 - odluka US

Statut Sokoja - Organizacije muzičkih autora Srbije
donet 10.03.2010. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj - Organizacija za zaštitu autorskih muzičkih prava
sa izmenama i dopunama koje su na snazi od 08.10.2007. godine

Statut OFPS - Organizacije proizvođača fonograma Srbije
donet 18.03.2010. godine, stupio na snagu danom donošenja

Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS doneta 02.11.2009. godine, a primenjuje se od narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS"

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima
"Službeni glasnik RS", broj 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US

Pravilnik o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima
"Službeni glasnik RS", broj 90/2016 i 4/2017
|  poslednje izmene  |

Zakon o divljači i lovstvu
"Službeni glasnik RS", broj 18/2010

Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji
"Službeni glasnik RS", broj 43/2001, 101/2007 i 92/2011

Zakon o dobrobiti životinja
"Službeni glasnik RS", broj 41/2009

Zakon o etanolu
"Službeni glasnik RS", broj 41/2009

Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju
"Službeni glasnik RS", broj 94/2017

Zakon o elektronskim komunikacijama
"Službeni glasnik RS", broj 44/2010, 60/2013 - odluka US i 62/2014

Zakon o finansiranju lokalne samouprave
"Službeni glasnik RS", broj 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn., 95/2015 - usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 - usklađeni din. izn. i 104/2016 - dr. zakon

Zakon o fondu za razvoj Republike Srbije
"Službeni glasnik RS", broj 36/2009, 88/2010, 119/2012 i 5/2015

Zakon o hipoteci
"Službeni glasnik RS", broj 83/2015

Zakon o izvršenju i obezbeđenju
"Službeni glasnik RS", broj 106/2015 i 106/2016

Zakon o informacionoj bezbednosti
"Službeni glasnik RS", broj 94/2017
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Zakon o inspekcijskom nadzoru
"Službeni glasnik RS", broj 36/2015 i 95/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Zakon o igrama na sreću
"Službeni glasnik RS", broj 88/2011, 93/2012 - dr. zakon i 95/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Zakon o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije
"Službeni glasnik RS", broj 36/2009

Zakon o javnim nabavkama
"Službeni glasnik RS", broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Zakon o javnom beležništvu
"Službeni glasnik RS", broj 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014, 6/2015 i 106/2015
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Zakon o kontroli državne pomoći
"Službeni glasnik RS", broj 51/2009

Zakon o komunalnim delatnostima
"Službeni glasnik RS", broj 88/2011, 104/2016 i 95/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Zakon o komunalnoj policiji
"Službeni glasnik RS", broj 51/2009

Zakon o krivičnom postupku
"Službeni glasnik RS", broj 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014

Zakon o metrologiji
"Službeni glasnik RS", broj 15/2016

Zakon o nasleđivanju
"Službeni glasnik RS", broj 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju
"Službeni glasnik RS", broj 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013 - odluka US

Zakon o opštem upravnom postupku
"Službeni glasnik RS", broj 18/2016
- propis stupio na snagu 09.06.2016.godine, početak primene je od 01.06.2017. godine, osim odredaba čl. 9, 103. i 207. koje se primenjuju od 08.06.2016. godine

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa
"Službeni list SFRJ", broj 6/80 i 36/90, "Službeni list SRJ", br. 29/96 i "Službeni glasnik RS", broj 115/2005 - dr. zakon

Zakon o obligacionim odnosima
"Službeni list SFRJ", broj 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Službeni list SRJ", br. 31/93 i "Službeni list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja

Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela
"Službeni glasnik RS", broj 97/2008

Zakon o organskoj proizvodnji
"Službeni glasnik RS", broj 30/2010

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa
"Službeni glasnik RS", broj 93/2014 i 22/2015

Zakon o parničnom postupku
"Službeni glasnik RS", broj 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014 i 87/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |
Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju
"Službeni glasnik RS", broj 41/2009, 10/2013 - dr. zakon i 101/2016

Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva
"Službeni glasnik RS", broj 17/2013, 102/2015, 6/2016 i 46/2017
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini
"Službeni glasnik RS", broj 18/2018, 66/2018, 86/2018, 93/2018 i 101/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Zakon o prekršajima
"Službeni glasnik RS", broj 65/2013, 13/2016 i 98/2016 - odluka US
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Vodič - Prava i obaveze građana kao učesnika u prekršajnom postupku
Vodič je sastavilo Udruženje sudija za prekršaje RS u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo

Zakon o privrednim komorama
"Službeni glasnik RS", broj 112/2015 od 30.12.2015. godine, stupio na snagu 07.01.2016. godine, osim odredaba čl. 10. i 33. koje počinju da se primenjuju 01.01.2017. godine

Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2018. godini
"Službeni glasnik RS", broj 114/2017
|  2017. godina  |

Zakon o privrednim prestupima
"Službeni glasnik RS", broj 101/2005 - dr. zakon

Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja
"Službeni glasnik RS", broj 135/2004 i 68/2014 - dr. zakon

Zakon o pivu
"Službeni glasnik RS", broj 30/2010

Zakon o prometu nepokretnosti
"Službeni glasnik RS", broj 93/2014, 121/2014 i 6/2015

Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine
"Službeni glasnik RS", broj 46/2006 i 104/2009 - dr. zakoni

Zakon o planiranju i izgradnji
"Službeni glasnik RS", broj 72/2009, 81/2009 - ispr. 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju
"Službeni glasnik RS", broj 68/2015 - stupio na snagu 12.08.2015. godine, primenjuje se od 13.02.2017. godine

Zakon o rakiji i drugim alkoholnim pićima
"Službeni glasnik RS", broj 41/2009

Zakon o ravnopravnosti polova
"Službeni glasnik RS", broj 104/2009

Zakon o regionalnom razvoju
"Službeni glasnik RS", broj 51/2009, 30/2010 i 89/2015 - dr. zakon

Zakon o stočarstvu
"Službeni glasnik RS", broj 41/2009, 93/2012 i 14/2016
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Zakon o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture
"Službeni glasnik RS", broj 39/93 i 42/98

Zakon o sudskim veštacima
"Službeni glasnik RS", broj 44/2010

Zakon o šumama
"Službeni glasnik RS", broj 30/2010, 93/2012 i 89/2015

Zakon o transportu opasne robe
"Službeni glasnik RS", broj 104/2016

Zakon o transportu opasnog tereta
"Službeni glasnik RS", broj 88/2010 i 104/2016 - dr. zakon

Zakon o tržištu kapitala
"Službeni glasnik RS", broj 31/2011, 112/2015 i 108/2016
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Zakon o učeničkom i studentskom standardu
"Službeni glasnik RS", broj 18/2010 i 55/2013

Zakon o upravljanju otpadom
"Službeni glasnik RS", broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o kolicini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, nacinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima placanja naknade, kriterijumima za obracun, visinu i nacin obracunavanja i placanja naknade
"Službeni glasnik RS", broj 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013 - dr. pravilnik, 3/2014, 81/2014 - dr. pravilnik i 31/2015 - dr. pravilnik

Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
"Službeni glasnik RS", broj 43/2017, 45/2018 i 67/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Zakon o upravnim sporovima
"Službeni glasnik RS", broj 111/2009

Zakon o upravnoj inspekciji
"Službeni glasnik RS", broj 87/2011

Zakon o vodama
"Službeni glasnik RS", broj 30/2010, 93/2012, 101/2016 i 95/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Zakon o vanparničnom postupku
"Službeni glasnik RS", broj 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon, 55/2014, 6/2015 i 106/2015 - dr. zakon

Zakon o vinu
"Službeni glasnik RS", broj 41/2009 i 93/2012

Zakon o zabrani diskriminacije
"Službeni glasnik RS", broj 22/2009

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
"Službeni glasnik RS", broj 87/2018

Uredba o obrascu za vođenje evidencije i načinu vođenja evidencije o obradi podataka o ličnosti
"Službeni glasnik RS", broj 50/2009
Zakon o zaštiti poslovne tajne
"Službeni glasnik RS", broj 72/2011

Zakon o zdravlju bilja
"Službeni glasnik RS", broj 41/2009

Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar
"Službeni glasnik RS", broj 57/2003, 61/2005, 64/2006 - ispr. i 99/2011 - dr. zakoni

Zakon o žigovima
"Službeni glasnik RS", broj 104/2009 i 10/2013

Uredba o utvrđivanju programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godini
"Službeni glasnik RS", broj 09/2017 i 82/2017

Pravilnik o organizaciji i poslovima učesnika u funkcionisanju sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima koja učestvuju u FADN sistemu
"Službeni glasnik RS", broj 37/2017

Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada
"Službeni glasnik RS", broj 43/2017

Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu
"Službeni glasnik RS", broj 88/2017

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku
"Službeni glasnik RS", broj 48/2017, 88/2017 i 84/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
"Službeni glasnik RS", broj 118/2013, 101/2017 i 48/2018
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Pravilnik o uslovima i dokumentacija za izdavanje i oduzimanje licence za rad neprofitnih stambenih organizacija i načinu vođenja i sadržini Registra neprofitnih stambenih organizacija
"Službeni glasnik RS", broj 104/2017

Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
"Službeni glasnik RS", broj 16/2017 i 111/2017

Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla
"Službeni glasnik RS", broj 111/2017

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije lica odgovornih za prevoz i registra licenci za prevoz tereta i izvoda licence za prevoz tereta i o načinu vođenja evidencije o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama

Uredba o lokacijskim uslovima
"Službeni glasnik RS", broj 35/2015, 114/2015 i 117/2017
|  poslednje izmene  |

Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table
"Službeni glasnik RS", broj 6/2019