Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2015. godinu

Prema članu 87. Zakona o porezu na dohodak građana, godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, i to:

• rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi;
• nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

Neoporezivi iznos dohotka za 2015. godinu iznosi 2.201.220 dinara i odgovara visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2015. godini (733.740 x 3).

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana ima pravo na lične odbitke, koji iznose:

• za poreskog obveznika – 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, što iznosi 293.496 dinara;
• za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, po članu, što iznosi 110.061 dinara.

S obzirom na to da je poreska stopa progresivna, za primenu konkretne poreske stope bitan element je iznos oporezivog dohotka. Naime, ukoliko je poreski obveznik ostvario oporezivi dohodak u iznosu koji:

• nije viši od 4.402.440 dinara – primenjuje se poreska stopa od 10%;
• jeste viši od 4.402.440 dinara – primenjuje se poreska stopa od 10% na iznos koji nije viši od 4.402.440 dinara, a poreska stopa od 15% na iznos preko 4.402.440 dinara.

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2015. godinu podnosi se najkasnije do 16. maja 2016. godine (15. maj 2016. godine pada u nedelju).

U skladu sa izmenjenim članom 38. stav 9. ZPPPA, poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana može da se podnese:

• u elektronskom obliku (preko elektronskih servisa Poreske uprave) ili
• u pisanom obliku (neposredno ili putem pošte).

Kako bi se omogućilo podnošenje poreske prijave i u pisanom obliku, Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju. Ovim pravilnikom propisan je novi Obrazac PPDG-2R.

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: