Utvrđeni su usklađeni neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana - u primeni od 1. februara 2023.

Na osnovu člana 12a stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana (u nastavku: ZPDG), Vlada Republike Srbije objavljuje Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) ZPDG godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2022. godini. Iznosi su objavljeni u Službenom glasniku RS broj 6/23, od 27. januara 2023. godine, a primenjuju se na sve isplate koje se vrše od 1. februara 2023. godine – nezavisno od toga za koji mesec se vrši isplata.

Podsećamo da se neoporezivi iznos zarade od 21.712 dinara primenjuje od 1. januara 2023. godine.

PREGLED USKLAĐENIH NEOPOREZIVIH IZNOSA

R. br. O P I S Neoporezivi iznosi u dinarima
Iznosi u primeni do 31.01.2023. Iznosi u primeni od 01.02.2023.
I – Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. ZPDG
1. Pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice – tačka 9) 76.281 87.799
2. Stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12) 33.413 38.458
3. Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13) 10.898 12.544
4. Naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29) 5.851 6.735
5. Novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30) 14.480 16.666
6. Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija – tačka 31) 111.380 128.198
II – Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. ZPDG
1. Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1) 4.359 5.017
2. Dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2) 2.617 3.012
3. Naknada prevoza na službenom putovanju sopstvenim automobilom – tačka 5) 7.630 8.782
4. Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7) 43.591 50.173
5. Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8) 10.898 12.544
6. Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9) 21.794 25.085
7. Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a) 76.281 87.799
III – Neoporezivi iznos iz člana 21a stav 2. ZPDG i člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
1. Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 6.541 7.529
IV – Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 4. tačka 1) ZPDG
1. Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću 111.380 128.198
V – Neoporezivi iznos iz člana 85. stav 1. tačka 11) ZPDG
1. Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca 14.480 16.666

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: