Propisane su nove šifre vrste prihoda u skladu sa izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi PPP-PD (u primeni od 1. januara 2020)

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (u nastavku: Pravilnik), koji je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 96/19 od 31. 12. 2019. godine. Pravilnik stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

Izmene i dopune Pravilnika izvršene su u vezi sa izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u nastavku: ZPDG) i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u nastavku: Zakon o doprinosima) koje su izvršene u decembru 2019. godine, o kojima smo detaljno pisali u časopisu Porezi i računovodstvo broj 12/19.

U članu 3. Pravilnika dodaju se novi st. 8. i 9. kojima se predviđa da se od 1. januara 2020. godine podnose posebne pojedinačne poreske prijave za lica za koja se koristi jedna ista vrsta olakšice, a posebne pojedinačne poreske prijave za lica za koja podnosilac poreske prijave ne koristi olakšice.

Pravilnikom su propisane nove šifre za isplatu zarada na koje se primenjuju nove olakšice u skladu sa navedenim izmenama zakona. Reč je o olakšicama za novonastanjenog obveznika (član 15v ZPDG i članu 15a Zakona o doprinosima), osnivača novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost (član 21e ZPDG i članu 45d Zakona o doprinosima) i kvalifikovanog novozaposlenog lica (član 21ž ZPDG i članu 45đ Zakona o doprinosima).

Predviđene su i nove šifre za isplatu naknade kao drugog prihoda preduzetniku ili preduzetniku paušalcu za koje se pokaže da nisu samostalni na osnovu kriterijuma iz tzv. testa samostalnosti.

Izmenjeni su i dopunjeni opisi šifara koje se odnose na primanja iz čl. 9. i 18. ZPDG u skladu sa poslednjim izmenama ovog zakona.

Izvršene su i brojne izmene koje predstavljaju pravno-tehnička usaglašavanja. Na primer, brisane su šifre vrste prihoda za olakšice koje se više ne primenjuju: za pripravnike mlađe od 30 godine, lica mlađa od 30 godina, lica starija od 45 godina a mlađa od 50 godina, lica starija od 50 godina…

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: