Povezana lica – privredna društva (osnivači supružnici), preduzetnik (supruga) i udruženje (osnivači supružnici)

Da li postoji povezanost među licima u slučaju kada je jedan bračni drug (suprug) osnivač privrednog društva (pravno lice A) sa 33% učešća u kapitalu tog pravnog lica, dok je drugi bračni drug (supruga) osnivač i 100% vlasnik drugog privrednog društva (pravno lice B), pri čemu supruga, istovremeno, obavlja i delatnost u cilju ostvarivanja prihoda kao preduzetnik (preduzetnička agencija), dok su istovremeno oba supružnika osnivači (zajedno sa drugim fizičkim licima) udruženja građana sa statusom pravnog lica (pravno lice C)?

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 011-00-559/2014-04 od 4.1.2016. godine)

left-quote

U konkretnom slučaju, a kako proizilazi iz sadržine podnetog dopisa, jedan bračni drug (suprug) je osnivač privrednog društva (pravno lice A) sa 33% učešća u kapitalu tog pravnog lica. Drugi bračni drug (supruga) je osnivač i 100% vlasnik drugog privrednog društva (pravno lice B), pri čemu supruga, istovremeno, obavlja i delatnost u cilju ostvarivanja prihoda kao preduzetnik (preduzetnička agencija). Oba supružnika su osnivači (zajedno sa drugim fizičkim licima) udruženja građana sa statusom pravnog lica (pravno lice C).

Saglasno navedenom činjeničnom stanju, u konkretnom slučaju, pravno lice A smatra se povezanim sa svojim osnivačem (suprug, u konkretnom slučaju koji ima 33% učešća u kapitalu tog pravnog lica), u skladu sa stavom 3. člana 59. Zakona, kao i sa bračnim drugom svoga osnivača, a u skladu sa članom 59. stav 6. Zakona (uključujući i preduzetničku agenciju).

Povezanost između pravnog lica A i pravnog lica C postoji ukoliko suprug (koji je povezan sa pravnim licem A) istovremeno, neposredno ili posredno, učestvuje u upravljanju pravnog lica C, odnosno poseduje najmanje 25% glasova u organima upravljanja tog pravnog lica.

Takođe, pravno lice B smatra se povezanim sa svojim osnivačem (supruga, koja je jedini član tog pravnog lica), uključujući i preduzetničku agenciju, u skladu sa stavom 3. člana 59. Zakona, kao i sa bračnim drugom svoga osnivača, u skladu sa članom 59. stav 6. Zakona.

Povezanost pravnog lica B sa pravnim licem C postoji ukoliko supruga (koja je povezana sa pravnim licem B) istovremeno, neposredno ili posredno, učestvuju u upravljanju pravnog lica C, odnosno poseduje najmanje 25% glasova u organima upravljanja tog pravnog lica.

Pored toga, Ministarstvo finansija napominje da, u slučaju kada je (kako se, takođe, navodi u podnetom dopisu) direktor i zakonski zastupnik jednog privrednog društva (u kom nema učešće u kapitalu, kao ni glasove u organima upravljanja), istovremeno osnivač i jedini član drugog privrednog društva, između ta dva privredna društva ne postoji povezanost, u skladu sa članom 59. Zakona.

right-quote

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: