Podnošenje zahteva za promenu poreskog perioda – rok 15. januar

Rok za podnošenje zahteva za promenu poreskog perioda za koji se predaje poreska prijava i plaća PDV iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec je 15. januar. Od 1. januara je omogućeno podnošenje zahteva u elektronskom obliku.

Poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV je kalendarski mesec za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 50.000.000 dinara, kao i za obveznika koji primenjuje sistem naplate.

Poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV je kalendarsko tromesečje za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet manji od 50.000.000 dinara, osim za obveznika koji primenjuje sistem naplate.

Dakle, osnovni kriterijum za utvrđivanje poreskog perioda je ukupan promet u prethodnih 12 meseci.

Za obveznike koji imaju promet veći od 50.000.000 po zakonu je MESEC period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV.

Za obveznike koji imaju promet manji od 50.000.000 po zakonu je TROMESEČJE period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV.

U odnosu na ovaj kriterijum postoje određeni izuzeci.

Za obveznike koji su u prethodnih 12 meseci ostvarili promet manji od 50.000.000 imaju mogućnost da se opredele za poreski period kaledarski mesec (član 48. stav 5. Zakona o PDV). U tom slučaju je obavezno podneti zahtev nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. januara tekuće kalendarske godine. Odobreni poreski period traje najmanje 12 meseci.

Za obveznike koji prvi put započnu obavljanje PDV aktivnosti u tekućoj kalendarskoj godini, za tekuću i narednu kalendarsku godinu poreski period je kalendarski mesec, bez obzira na visinu ostvarenog ukupnog prometa. Prema tome, svi obveznici koji su u 2018. započeli PDV aktivnost mogu za 2020. godinu da menjaju period u kalendarsko tromesečje (ukoliko imaju promet manji od 50.000.000) ili da zadrže poreski period kalendarski mesec.

Dakle, zahtev za promenu poreskog perioda najkasnije do 15. januara podnose:

  • tromesečni poreski obveznici koji žele da promene poreski period u kalendarski mesec;
  • tromesečni poreski obveznici kojima je Poreska uprava odobrila za 2019. godinu promenu poreskog perioda u mesečni, ako žele da i u 2020. godini budu mesečni obveznici;
  • obveznici PDV koji su prvi put započeli PDV aktivnost u 2018. godini, za koje je u 2018. i 2019. godini poreski period bio kalendarski mesec, ukoliko žele da i u 2020. godini zadrže taj status.

Preporučujemo da obveznici koji su prvi put započeli aktivnost u 2018. godini, a žele da im u 2020. godini poreski period bude kalendarsko tromesečje (uz ispunjenje zakonskog uslova da je promet u prethodnih 12 meseci manji od 50.000.000), takođe obaveste Poresku upravu o tome, iako bi po sili zakona morali biti tromesečni.

Od 1. januara je omogućeno podnošenje zahteva u elektronskom obliku preko portala ePorezi. Još uvek ima nedoumica u vezi toga na koji način ova mogućnost funkcioniše. Imamo informacije da poreski obveznici koji imaju manji promet od 50.000.000, a kojima je Poreska uprava odobrila za 2019. godinu promenu poreskog perioda u mesečni, ako žele da i u 2020. godini budu mesečni obveznici treba da podnesu zahtev preko šaltera, kao i do sada. Tromesečni obveznici koji žele da promene poreski period u kalendarski mesec mogu da podnesu zahtev elektronski, ali preporučujemo da se Poreskoj upravi pored toga dostavi i pismeno obaveštenje preko šaltera.

Milena
Milena Kovačević, AKTIVA sistem

Comments