Omogućen pristup aplikaciji za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava zainteresovane korisnike da je od danas, 20. januara 2020. godine, omogućen pristup aplikaciji za dostavlјanje izveštaja preko Posebnog informacionog sistema Agencije, kojim se obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavlјanja izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom za 2019. godinu.

Aplikaciji se pristupa preko Registra finansijskih izveštaja na internet strani Agencije, na linku: Sistem za centralizovano prijavlјivanje korisnika.

Saglasno zakonu kojim se uređuje računovodstvo, sva pravna lica i preduzetnici koji knjige vode po sistemu dvojno knjigovodstvo, svoje izveštaje za statističke potrebe, kao i finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju za 2019. godinu, kao i do sada, dostavlјaju Agenciji, isklјučivo u elektronskom obliku, primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Za primenu posebnog informacionog sistema Agencija je obezbedila i ove godine Tehničko uputstvo za potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim potpisom i Tehničko uputstvo za elektronsko plaćanje, kao i odgovarajuća video uputstva koja se odnose na kreiranje zahteva, popunjavanje obrazaca, potpisivanje i ažuriranje dokumentacije, plaćanje naknade, kao i potpisivanje i dostavlјanje izveštaja, koja će korisnicima biti na raspolaganju u okviru Posebnog informacionog sistema Agencije. Takođe, dostupna su i detalјna korisnička uputstva za sastavlјanje i dostavlјanje svih vrsta izveštaja za 2019. godinu.

Pored navedenog, Agencija je korisnicima obezbedila i uvid u evidenciju obveznika putem linka Pretraga evidencije obveznika. Pretraga se može vršiti po matičnom broju, poreskom identifikacionom broju (PIB) ili po nazivu pravnog lica, odnosno preduzetnika. Kroz pretragu evidencije obveznika, korisnicima su na raspolaganju podaci za svakog pojedinačnog obveznika, i to: statusni podaci, podaci o zakonskom zastupniku, veličina obveznika, obaveza vršenja revizije, računovodstvena regulativa kao i obrasci na kojima obveznik sastavlјa izveštaje.

Podsećamo obveznike na njihovu obavezu da provere ažurnost podataka u evidenciji obveznika pre dostavlјanja izveštaja za statističke potrebe, odnosno finansijskih izveštaja i propisane dokumentacije, putem Posebnog informacionog sistema Agencije. Ukoliko utvrde da podaci u evidenciji nisu ažurni, nužno je da upute reklamaciju za ažuriranje tih podataka na elektronsku adresu obveznicifi@apr.gov.rs.

Takođe, pozivamo obveznike koji se ne registruju u statusnim registrima Agencije, da u prilogu reklamacije dostave dokaze kojima potvrđuju istinitost navoda iz iste, a sve u cilјu da se postupak ažuriranja podataka sprovede u što kraćem roku, i time obezbede uslovi za dostavlјanje izveštaja u skladu sa propisima.

Za dodatne informacije vezane za sve vrste izveštaja korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu finizvestaji@apr.gov.rs.

Za rešavanje tehničkih pitanja u vezi primene Posebnog informacionog sistema Agencije, potpisivanja zahteva ili dokumentacije korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs.

Kako ove godine poslednji dan za predaju izveštaja za statističke potrebe ističe u subotu, 29. februara, Agencija obaveštava obveznike da će se prijem izveštaja omogućiti zaklјučno sa 2. martom 2020. godine.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments