Obrazac PPP-PO do 31.01.

Shodno članu 41. stav 11 Zakona o PPPA, poreski obveznici koji su tokom godine licima isplaćivali prihode za koje se plaća porez po odbitku dužni su da ovim fizičkim licima izdaju potvrdu na obrascu PPP-PO do 31. januara 2019. godine.

To znači da su poslodavci dužni da izdaju potvrdu zaposlenima, fizičkim licima kojima su isplaćivali zakupnine, licima angažovanim po ugovoru o delu i po drugim oblicima angažmana, kao i svim drugim licima čiji se prihod oporezuje porezom po odbitku.

Ova potvrda predstavlja bitan dokument i sa aspekta utvrđivanja obaveze za godišnji porez na dohodak građana.

Autor: AKTIVA sistem

Comments