Objavljene su izmene i dopune poreskih i drugih zakona

U “Službenom glasniku RS” broj 113/2017 objavljene su izmene i dopune poreskih i drugih zakona od značaja za poslovanje privrednih subjekata.

Većina izmena primenjivaće se počev od 1. januara 2018. godine.

Najvažnije izmene poreskih propisa

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

 • izmene u oblasti priznavanja rashoda po osnovu amortizacije;
 • novine u načinu na koji se banci priznaje rashod na ime otpisa potraživanja;
 • sužava se predmet oporezivanja porezom na dobit po odbitku;
 • propisan je rok za dostavljanje poreske prijave za porez na dobit po odbitku od tri dana od dana isplate prihoda;
 • precizirane su odredbe koje su vezane za izveštavanja o transfernim cenama;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

 • povećan je neoporezivi iznos kod poreza na zarade na 15.000 dinara – primena od isplate januarske zarade;
 • produžen je period primene poreskih olakšica za novozaposlene radnike – do 31. decembra 2019. godine (član 21v i 21d);
 • uvedena je nova olakšica za novoosnovana pravna lica i preduzetnike – do 31. decembra 2020. godine;
 • preciznije je uređen predmet oporezivanja porezom na dohodak građana;
 • propisane su velike izmene u vezi sa oporezivanjem prihoda od samostalne delatnosti;
 • ukida se pravo registrovanih preduzetnika na vođenje poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

 • odlaže se obaveza dostavljanja pregleda obračuna PDV za 1.7.2018. godine;
 • izmenjene se odredbe u vezi sa poreskim oslobođenjem sa pravom na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV za promet dobara koje putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu;
 • dozvoljava se pravo na odbitak prethodnog poreza za izdatke za ishranu, uključujući i piće, zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica u ugostiteljskim objektima obveznika kada obveznik po tom osnovu naplaćuje naknadu;
 • uvodi se poseban postupak oporezivanja za promet investicionog zlata;
 • izmenjene su odredbe koje propisuju pravo na refakciju PDV kupcu prvog stana i slično.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 • produžava se period primene olakšica za novozaposlene radnike do 31. decembra 2019. godine (član 45 i 45v);
 • uvedena je nova olakšica za novoosnovana pravna lica i preduzetnike do 31. decembra 2020. godine;
 • propisan je nov način utvrđivanja najniže, najviše osnovice za obračun doprinosa, kao veličina koje su vezane za ove dve osnovice;

Najvažnije izmene propisa iz oblasti rada

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu – stupa na snagu 25. decembra 2017. godine

 • propisana je obaveza poslodavca da podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje u roku propisanom zakonom kojim se uređuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a najkasnije do stupanja zaposlenog ili drugog angažovanog lica na rad;
 • propisana je obaveza poslodavca da vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti – stupa na snagu 25. decembra 2017. godine

 • propisan je nov način utvrđivanja mesečnog iznosa novčane naknade za slučaj nezaposlenosti koji se dobija množenjem dnevne novčane naknade i broja kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo na naknadu i vrši isplata – primena od 1. januara 2018. godine;
 • obaveza usklađivanja osnovice dnevne novčane naknade kao i najnižeg i najvišeg mesečnog iznosa sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši – primena od 1. januara 2019. godine;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca – stupa na snagu 25. decembra 2017. godine

 • produžen je rok važenja radnih dozvola:

  • za upućena lica do 2 godine
  • za kretanje u okviru privrednog društva do 2 godine
 • propisana je nova vrsta radne dozvole – radna dozvola za osposobljavanje i usavršavanje

Pored navedenih izmena usvojene su i izmene i dopune sledećih zakona:

 • – Zakona o republičkim administrativnim taksama,
 • – Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama,
 • – Zakona o sprečavanju pranja i finansiranja terorizma,
 • – Zakona o stečaju.

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: