Javni konkurs preduzetnicima za subvencionisanje troškova nabavke opreme

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je javni konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i/ili opreme.

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 75.000.000,00 dinara, obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu. Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Namena sredstava

Sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova nabavke mašina i/ili opreme radi osavremenjivanja procesa proizvodnje, stabilizacije proizvodnje, investiranja u nova i savremena sredstva za rad i proizvodnju u cilju razvoja privrede i preduzetništva u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Sredstva se odobravaju za subvencionisanje troškova nabavke mašine i/ili opreme.

Subvencionisani iznos sredstava se odobrava na osnovu dostavljenog predračuna ili ponude dobavljača/prodavca, odnosno predugovora sa prodavcem za kupovinu mašine i/ili opreme. Predračun mora da sadrži isključivo iznos vrednosti mašine i/ili opreme, bez troškova isporuke, montaže, obuke, carinskih troškova i drugih zavisnih troškova.

Visina sredstava

Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 500.000,00 dinara do najviše 2.000.000,00 dinara (sa PDV).

Uslovi za učešće na konkursu

Pravo da konkurišu imaju preduzetnici, mikro i mala pravna lica (u daljem tekstu: Učesnici konkursa) radi unapređenja svoje delatnosti, jačanja konkurentnosti i kapaciteta pod sledećim uslovima:

• da su registrovani najmanje šest meseci pre raspisivanja Konkursa i imaju sedište na teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine;
• da uredno uplaćuju obaveze javnih prihoda.

Učesnik konkursa može da učestvuje na Javnom konkursu sa najviše jednom prijavom.

Dokumentacija koja se podnosi:

1) Popunjen obrazac prijave na Javni konkurs sa izjavom o tačnosti;
2) Predračun ili ponuda dobavljača ili predugovor sa prodavcem mašine i/ili opreme;
3) Potpisana i overena pismena izjava o ranije primljenim de minimis državnim pomoćima;
4) Izvod o registraciji privrednog subjekta iz APR (original ili fotokopija);
5) Uverenje nadležne organizacione jedinice poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve dospele obaveze javnih prihoda zaključno sa 31. decembrom 2015. godine;
6) Potpisana i overena pismena izjava Učesnika konkursa da ima zaposlenu osobu/e sa invaliditetom i Rešenje o procenjenoj radnoj sposobnosti (ako Učesnik konkursa ima zaposlenu osobu/e sa invaliditetom).

Sredstva obezbeđenja

Učesnik konkursa kojem sredstva budu odobrena dužan je da prilikom potpisivanja ugovora sa Sekretarijatom dostavi:

• jednu blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem;
• dodatno sredstvo obezbeđenja: garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije.

Donošenje odluke

Odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog komisije.

Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na sajtu Sekretarijata.

Sekretarijat će, nakon donošenja Odluke, kontaktirati samo Učesnike konkursa kojima su sredstva odobrena.

Učesnik konkursa kojem su dodeljena sredstva, zaključiće ugovor sa Sekretarijatom kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze, kao i način pravdanja odobrenih sredstava.

Iznos odobrenih sredstava obuhvata PDV i može biti manji od iznosa traženih sredstava, s tim da ne može biti manji od 500.000,00 dinara.

Prednosti prilikom odlučivanja imaju Učesnici konkursa:

• koji obavljaju proizvodnu delatnost;
• kojima su osnivači žene i/ili koji su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu žena;
• koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

Prijave na Javni konkurs se podnose isključivo na konkursnom obrascu koji je sastavni deo Javnog konkursa i koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata: www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „Ne otvarati – prijava na Javni konkurs iz oblasti preduzetništva”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Rok za podnošenje prijave je do 4. marta 2016. godine.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

Pravna lica organizovana kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo) u obavezi su da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Privrednim subjektima u teškoćama ne može se dodeliti de minimis državna pomoć u smislu člana 95. stav 2. tačka 3. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. gl. RS“, br. 13/10, 100/11,91/12, 37/13 i 97/13).

Uputstvo u vezi sa Javnim konkursom nalazi se na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs a dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom i u Sekretarijatu, na broj telefona 021/487-4072.

Izvor: www.spriv.vojvodina.gov.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: