Izvršene su izmene u okviru Zbirne i Pojedinačne evidencije PDV-a u SEF-u

Na internet stranici Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) objavljeni su detalji još jednih u nizu novih i brojnih izmena, ali i ispravki Sistema elektronskih faktura (SEF) i ažurirano je Interno tehničko uputstvo.

Najviše novina u SEF-u odnosi se na dugo očekivane i potrebne izmene u pogledu elektronskog evidentiranja PDV-a u okviru Zbirne evidencije PDV-a i Pojedinačne evidencije PDV-a.

Posebno izdvajamo sledeće izmene SEF-a u okviru Pojedinačne evidencije PDV-a:

 • izvršene su brojne promene naziva polja, odnosno labela (npr. naziv kolone “Broj obračuna” u “Broj Pojedinačne evidencije PDV”, npr. naziv labele “Datum prometa” u “Datum evidentiranja”, “Vremenski opseg” u “Poreski period”, “Pravac dokumenta” u “Promet” “Identifikator pošiljaoca/primaoca (PIB/JBKJS)” u “Identifikator lica koje vrši promet (PIB/ PIB i JBKJS/ Poreski broj stranog lica)”, “Drugi interni obračun” u “Drugi interni račun”, “Knjižno odobrenje” u “Dokument o smanjenju”, “Knjižno zaduženje” u “Dokument o povećanju”, “Datum plaćanja” u “Datum naplate/plaćanja avansa”, “Ukupan iznos naknade” u “Ukupan iznos naknade/vrednosti”, “Obračunati PDV” u “Ukupno obračunati PDV” i brojne druge);
 • brisana su polja, odnosno ukinute su labele: “Detalji dokumenta”, “Inostrana faktura”, kao i “Pravo na odbitak PDV” za tipove dokumenata “Interni račun za promet stranog lica” i “Drugi interni račun”;
 • uvedeno je novo obavezno polje “Godina”;
 • uvedeno je novo opciono polje “Osnov za avansno plaćanje”.

Sve ove izmene prikazane su na str. 182 – 186 Internog tehničkog uputstva.

Kada je reč o Zbirnoj evidenciji PDV-a, posebno izdvajamo sledeće izmene:

 • izvršene su promene naziva većeg broja polja, odnosno labela npr. “Broj obračuna” u “Broj Zbirne evidencije PDV”, “Vremenski opseg” u “Poreski period”, “Smanjenje PDV-a na osnovu prometa iz prethodnih perioda” u “Smanjenje PDV”, “Uvećanje PDV-a na osnovu prometa iz prethodnih perioda” u “Povećanje PDV”, i druge.
 • brisana su polja, odnosno ukinute su labele: “Detalji zbirne PDV evidencije”, “Opis prometa” i “Ukupan iznos”;
 • dodato je polje, odnosno labela “Datum evidentiranja”.

Ove izmene prikazane su na str. 178 – 182 Internog tehničkog uputstva.

Posebno se napominje da su sve razlike između prethodne i nove verzije API metoda za evidenciju PDV-a prikazane u dokumentu objavljenom na portalu e-Faktura: Specifikacija izmena evidencije PDV.

Pored navedenog, u delu elektronskog fakturisanja u SEF-u izvršene su izmene kojima je omogućeno:

 • vezivanje tzv. knjižnog odobrenja za prethodno izdati avansni račun u SEF-u, nezavisno od toga da li je dokument “Avansna faktura” prihvaćen ili nije;
 • sprovođenje promene statusa kod korisnika koji su postali subjekti javnog sektora, odnosno dodeljivanje oznake na korisnicima koji su postali subjekti javnog sektora, nakon što su bili subjekti privatnog sektora, tako da se na njih primenjuju zakonske norme o automatskom odobravanju primljenih elektronskih faktura i izvršene su brojne ispravke SEF-a, što je prikazano na stranici 170 Internog tehničkog uputstva;
 • odobravanje odbijene fakture i za primaoce koji su subjekti javnog sektora, ali samo u slučajevima kad se faktura ne evidentira u CRF.

Pored navedenih izmena, izvršene su i brojne ispravke SEF-a, od kojih izdavajamo:

 • skraćeno je vreme za ponovno slanje fakture sa istim RequestID na najmanju moguću vrednost (do završetka zahteva koji se izvršava);
 • omogućeno da korisnik „Nosilac javnih nabavki“ preuzme prilog fakture;
 • prilikom otkazivanja avansnog računa i pravljenja novog sa istim brojem, ispravljen je problem kod kreiranja konačnog računa koji se referencira na aktivni avans, ignoriše se otkazani;
 • izvršeno je izjednačavanje izgleda PDF i XML vezano za podatke pošiljaoca i primaoca – PDF koristi podatke o primaocu i pošiljaocu isključivo iz XML datoteke;
 • ispravljena validaciona greška u slučaju prevelikih iznosa;
 • implementirano je posebno polje za pretragu ulaznih i izlaznih dokumenata preko koga je moguće pretražiti ulazna i izlazna dokumenta na osnovu broja dokumenta;
 • redizajniran sistem filtera na pregledu ulaznih i izlaznih dokumenata;
 • implementirano je filtriranje liste poslatih i primljenih faktura po pošiljaocu/primaocu na korisničkom interfejsu;
 • dodata je validaciona greška u slučaju unosa kompanije koja nije subjekt javnog sektora kao Nosioca javnih nabavki pri uvozu XML u Sistem e-faktura;
 • dodata je validacija da nije moguće odobriti stornirani dokument.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: