Godišnji porez na dohodak građana

AKTIVA sistem – office@aktivasistem.com nudi uslugu prikupljanja dokumentacije i podnošenja PPDG-2R prijava vezane za Godišnji porez na dohodak građana a čiji krajnji rok za podnošenje je 17. maj 2021. godine.

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su sva fizička lica rezidenti – za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i van nje, ukoliko su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez. Obveznici su i nerezidenti – za dohodak ostvaren u Republici Srbiji.

  Dohotkom se smatra godišnji zbir:

  • zarada,
  • oporezivog prihoda od samostalne delatnosti,
  • prihoda od autorskih i srodnih prava, prava industrijske svojine,
  • prihoda ostvarenih davanjem u zakup pokretnih i nepokretnih stvari,
  • kao i svih drugih prihoda iz člana 85. Zakona.

  Osnovicu godišnjeg poreza na dohodak građana čini razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka, koji iznose:

  • za poreskog obveznika – 40% prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici,
  • za izdržavanog člana porodice – 15% prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici.

  Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje. Važno je istaći da ukoliko su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, pravo na odbitak za izdržavane članove porodice može ostvariti samo jedan obveznik.
  Oporezivi dohodak čini razlika između godišnjeg zbira prihoda umanjenog za plaćene poreze i doprinose i neoporezivog iznosa, umanjen za iznose ličnih odbitaka.

  Stopa godišnjeg poreza na dohodak građana iznosi:

  • na oporezivi dohodak u visini do šestostruke prosečne godišnje zarade plaća se porez od 10%,
  • na oporezivi dohodak u visini preko šestostruke prosečne godišnje zarade, porez se plaća tako što se na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade plaća porez od 10%, dok se na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade plaća porez od 15%

  Prijava godišnjeg poreza na dohodak građana nadležnom poreskom organu, prema mestu prebivališta obveznika, vrši se putem obrasca PPDG-2R – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana.
  Rok za predaju obrasca PPDG-2R je 15. maj tekuće godine, elektronskim putem.

   Poslodavci su dužni da svim licima za koje je plaćen porez po odbitku izdaju potvrdu (PPP-PO) u kojoj je iskazan dohodak koje je lice ostvarilo za prethodnu godinu, najkasnije do 31. januara tekuće godine. Članom 87. stav 2. Zakona o porezu na dohodak gradana definisano je šta predstavlja dohodak.

   PPP-PO predstavlja bitan dokument i sa aspekta utvrđivanja obaveza za godišnji porez na dohodak građana, jer sadrži neophodne elemente za utvrdivanje poreza.

   Na osnovu pomenute potvrde zaposleni mogu da izračunaju da li su obveznici poreza na dohodak građana.

   Odgovornost poreskih obveznika za slučaj nepodnošenja, neblagovremenog podnošenja poreske prijave deli se na prekršajnu odgovornost i krivičnu odgovornost:

   1. 1) Prekršajna odgovornostFizičko lice koje nije preduzetnik, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 15.000 do 150.000 dinara, ako Poreskoj upravi ne podnese, ili ne podnese u zakonskom ili u dodatnom roku poresku prijavu, ili ako je podnese nepotpisanu, ili u prijavu unese netačne podatke, a ne ispravi ih u propisanom roku, ili je podnese bez potrebne dokumentacije i dokaza značajnih za utvrđivanje poreza.
    (ZPPPA, član 180)
   2. 2) Krivična odgovornostKo u nameri da potpuno ili delimično izbegne plaćanje poreza, doprinosa ili drugih propisanih dažbina, daje lažne podatke o zakonito stečenim prihodima, o predmetima ili drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj nameri, u slučaju obavezne prijave, ne prijavi zakonito stečeni prihod, odnosno predmete ili druge činjenice koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj nameri na drugi način prikriva podatke koji se odnose na utvrđivanje navedenih obaveza, a iznos obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi stopedeset hiljada dinara, kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom. Ako iznos navedene obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi milion i petsto hiljada dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do pet godina i novčanom kaznom, a ako iznos obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi sedam miliona i petsto hiljada dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.
    (Krivični zakonik, član 229)

   Za preduzetnike je bitno da njihovi prihodi ulaze u osnovicu za obračun navedenog poreza. Međutim, postoji jedan detalj o kojem treba voditi računa. Recimo da ste paušalac, iznos koji se računa dobija se kao razlika između vaše mesečne osnovice i PLAĆENIH doprinosa i poreza na tu osnovicu. To znači da za one mesece za koje niste platili poreze i doprinose, cela osnovica (neumanjena) će biti iznos koji će ući u obračun godišnjeg poreza na dohodak građana.

   Članovima društva (nazovi vlasnicima) pravnih lica (d.o.o.) prihodi ne ulaze u obračun godišnjeg poreza na dohodak građana.

   Obrazac PPDG-2R pronađite na stranici Obrasci.


    Zakonska regulativa:

    Zakon o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr. 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn. 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn. 47/2013, 48/2013 – ispr. 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn. 57/2014 i 68/2014 – dr. zakon)

    Izvod iz Zakona

    Član 87.

    “Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, i to:

    1. rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi;
    2. nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

    Dohotkom iz stava 1. ovog člana smatra se godišnji zbir:

    1. zarada iz čl. 13. do 14b ovog zakona;
    2. oporezivog prihoda od samostalne delatnosti iz čl. 33. i 40. ovog zakona;
    3. oporezivog prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine iz čl. 55. i 60. ovog zakona;
    4. oporezivog prihoda od izdavanja nepokretnosti iz člana 63. stav 3. ovog zakona;
    5. oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. st. 3. i 4. ovog zakona;
    6. oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a ovog zakona;
    7. oporezivih drugih prihoda iz člana 85. ovog zakona;
    8. prihoda po osnovima iz tač. 1) do 7) ovog stava, ostvarenih i oporezovanih u drugoj državi za obveznike iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

    Zarade iz stava 2. tačka 1) ovog člana i oporezivi prihodi iz tač. 2), 3), 6) i 7) tog stava umanjuju se za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene u Republici na teret lica koje je ostvarilo zaradu, odnosno oporezive prihode, a oporezivi prihodi iz tač. 4) i 5) tog stava umanjuju se za porez plaćen na te prihode u Republici.

    Dohodak iz stava 2. ovog člana uvećava se za iznos koji se, u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez, obvezniku isplati po osnovu povraćaja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa zakonom koji uređuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

    Prihodi iz stava 2. tačka 8) ovog člana umanjuju se za porez plaćen u drugoj državi.

    Dohodak za oporezivanje čini razlika između dohotka utvrđenog u skladu sa st. 2. do 5. ovog člana i neoporezivog iznosa iz stava 1. ovog člana.”

    Neoporezivi iznos za godišnji porez na dohodak građana za 2020. godinu

    Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu su sva fizička lica koja su ostvarila dohodak veći od 2.987.424,00 dinara, rezidenti za dohodak ostvaren u Republici Srbiji i inostranstvu, a nerezidenti samo na dohodak ostvaren u Republici Srbiji.

    Iznosi ličnih odbitaka:

    • za poreskog obveznika – 398.323 dinara,
    • za izdržavanog člana porodice – 149.371 dinara po članu

    Poreske stope:

    • 10% – deo dohotka do 5.974.848 dinara i
    • 15% – deo dohotka preko 5.974.848 dinara.

    Obaveštenje PURS o elektronskom podnošenju poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana pronađite ovde.

    Pročitajte više o našoj usluzi Lični poreski savetnik

    Informišite se o ceni Agencijske usluge na stranici Cenovnik i opšti uslovi

    Autor: AKTIVA sistem

    Comments

    Novi Sad

    • Pavla Papa 14
    • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

    Beograd

    • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
    • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

    Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: