Elementi za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu

Prema članu 87. Zakona o porezu na dohodak građana, godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, i to:

  • rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi;
  • nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

Neoporezivi iznos dohotka za 2020. godinu iznosi 2.987.424 dinara i odgovara visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2020. godini (995.808 x 3).

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana, u skladu sa članom 88. Zakona o porezu na dohodak građana, ima pravo na lične odbitke, koji iznose:

  • za poreskog obveznika – 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, što iznosi 398.323 dinara;
  • za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, po članu, što iznosi 149.371 dinara.

S obzirom na to da je poreska stopa progresivna, za primenu konkretne poreske stope bitan element je iznos oporezivog dohotka. Naime, ukoliko je poreski obveznik ostvario oporezivi dohodak u iznosu koji:

  • nije viši od 5.974.848 dinara – primenjuje se poreska stopa od 10%;
  • jeste viši od 5.974.848 dinara – primenjuje se poreska stopa od 10% na iznos koji nije viši od 5.974.848 dinara, a poreska stopa od 15% na iznos preko 5.974.848 dinara.

Podsećamo da se poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2020. godinu podnosi najkasnije do 17. maja 2021. godine, na propisanom Obrascu PPDG-2R. Ova prijava može da se podnese u elektronskom obliku (preko elektronskih servisa Poreske uprave) ili u pisanom obliku (neposredno ili putem pošte).

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: