Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Aktiva sistem
Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja(postavljeno 26. januara 2017. godine)
Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine objavio je konkurs za dugoročne kredite koji će se dodeljivati za finansiranje investicionih ulaganja. Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji su u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu razvrstani kao mikro, malo ili srednje pravno lice.1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za inteziviranje proizvodnje, podizanje nivoa efikasnosti i konkurentnosti potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća u cilju podsticanja zapošljavanja.

2. NAMENA KREDITA

Krediti će se dodeljivati za finansiranje investicionih ulaganja. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 600.000.000,00 dinara.

3. KORISNICI KREDITA

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji su u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu razvrstani kao mikro, malo ili srednje pravno lice. Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine. Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine. Sredstva iz kredita se ne mogu koristiti za organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti, proizvodnju nafte i naftnih derivata, proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim.

4. USLOVI KREDITIRANjA

- Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, od 500.000,00 dinara do 100.000.000,00 dinara.

- Prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

- Sopstveno učešće: najmanje 20% predračunske vrednosti investicije (bez obrtnih sredstava).

- Primena valutne klauzule – za sve obračune kredita po svim pitanjima primenjivaće se srednji kurs evra NBS na dan uplate ili isplate.

- Rok vraćanja kredita: 84 meseca u okviru kojih je obuhvaćen grejs period.

- Grejs period: 24 meseca.

- Anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno.

- U grejs periodu kvartalno se obračunava i plaća interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope.


Izvor: srbijatrade.rs | 24.01.2017.POVEZANE VESTI:

Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva
(postavljeno 26. januara 2017. godine)Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal