Meni
Meni
 • Srpski
 • Deutsch
 • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Podsetnik - kalendar - rokovnik(poslednji put ažurirano 23. marta 2017. godine)

Za rokove koji su protekli Pročitaj više


16.01.2017.

 • Preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci dužni su da uplate akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za decembar 2016. godine


 • Podnošenje PP PDV i uplata PDV-a od strane obveznika PDV-a koji imaju tromesečni poreski period – po osnovu nastalih obaveza u poslednjem kvartalu 2016. godine


 • Podnošenje PP PDV i uplata PDV-a od strane obveznika PDV-a i poreskih dužnika iz člana 10. Zakona, koji imaju mesečni poreski period, kao i obveznika iz člana 36a Zakona – po osnovu nastalih obaveza u decembru 2016. godine


 • Podnošenje PP-ODO i uplata doprinosa za socijalno osiguranje za decembar 2016. g. za osnivače koji u svom društvu rade ali nemaju zasnovan radni odnos – podnosi i plaća poslodavac


 • Dostavljanje Obrasca AM-C – Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika cigareta o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za cigarete za period od 1. 10. do 31. 12. 2016.


 • Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika


 • Podnošenje obrasca PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za decembar 2016. godine


 • Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita


 • Uplata akcize obračunate za period 16–30. decembra 2016. godine


 • Dostavljanje Obrasca AM-A – Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika alkoholnog pića o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za alkoholna pića za period od 1. 10 do 31. 12. 2016


 • Dostavljanje podataka, uz PP PDV za poslednji poreski period kalendarske, u skladu sa članom 51a Zakona


 • Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti – za decembar 2016. godine


 • Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za decembar 2016. godinu


 • Podnošenje zahteva za promenu tromesečnog u mesečni poreski period (po želji obveznika PDV-a)20.01.2017.

 • Podnošenje zahteva za refakciju akcize


 • Podnošenje obrazaca PP OAK i PP TOA i uplata razlike obračunate akcize i kamate za četvrti tromesečni obračun akcize
30.01.2017.

 • Rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV-a diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama za nabavku dobara i usluga u IV kvartalu 2015. godine (Obrazac REF 5)
31.01.2017.

 • Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za decembar 2016. godine

 • Uplata akcize obračunate za period 01–15. januara 2017. godine

 • Dostavljanje Obrasca PPP-PO svim primaocima prihoda u 2016. godini

 • Paušalno oporezovani obveznici, kod kojih se značajnije promenio obim poslovanja odnosno prometa i drugi uslovi koji su od uticaja na ostvarivanje prava na paušalno oporezivanje i visinu poreske obaveze, podnose Obrazac PPDG-1R

 • Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 1.1 – 31.12. 2016. godine – obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2015. godinu

 • Rok za usvajanje izveštaja o popisu
06.02.2017.

 • Obaveze na osnovu Pravilnika o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora republike i o načinu izveštavanja o investiranju sredstava korisnika budžeta i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

 • Isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi dostavljaju obaveštenje na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u januaru 2017. g.

 • Molba za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava

 • Podnošenje IOSU Poreskoj upravi – izveštaj poslodavca o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i uplata obaveze za januar 2017. g.

 • Uplata naknade za priređivanje igara na sreću

10.02.2017.

 • Obaveza jedinica lokalne samouprave na osnovu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

 • Obaveze na osnovu Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini

 • Podnošenje PP PDV i uplata PDV-a od strane lica koja nisu evidentirana u sistem PDV-a (poreski dužnik iz člana 10. i člana 44. stav 3. Zakona – po osnovu nastalih obaveza u januaru 2017. g.)

 • Uplata poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u januaru 2017. g.
12.02.2017.

 • Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca i načinu vođenja evidencije polazaka i dolazaka autobusa

 • Pravilnik o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima
14.02.2017.

 • Uplata prve rate poreza na imovinu za 2017. g. – u visini IV rate za 2016. g.

17.02.2017.

 • Obaveza po osnovu Pravilnika o sadržaju i roku za dostavljanje godišnjeg izveštaja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

 • Podnošenje PP ODO i uplata doprinosa za socijalno osiguranje za osnivače koji u svom društvu rade bez radnog odnosa – za januar 2017. g.

 • Uplata mesečne akontacije poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za januar 2017. g.

 • Uplata akciza (osim za el. energiju) za period 16–31. januara 2017. g.

 • Uplata komunalne takse za januar 2017. g.

 • Obaveza na osnovu Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave

 • Podnošenje PP OAEL i uplata akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za januar

 • Podnošenje PP PDV i uplata PDV-a od strane obveznika PDV-a i poreskih dužnika iz člana 10. Zakona, koji imaju mesečni poreski period, kao i obveznika iz člana 36a Zakona – po osnovu nastalih obaveza u januaru 2017. g.

 • Preduzetnici koji se nisu opredelili za ličnu zaradu i paušalci – dužni su da uplate akontaciju doprinosa za socijalno osiguranje za januar 2017. g.

 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za mesečne obveznike

 • Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za januar 2017. g.

20.02.2017.

 • Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita – mesečni obveznici

 • Podnošenje zahteva na Obrascu REF-G za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca)

28.02.2017.

 • Uplata doprinosa za socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa – poslodavci koji nisu isplatili zarade za januar 2017. g.

 • Jedinica lokalne samouprave dužna je da do kraja februara tekuće godine dostavi Ministarstvu izveštaj, na propisanom obrascu, u vezi sa obavljanjem komunalnih delatnosti u prethodnoj godini

 • Uplata akcize obračunate za period 1–15. februara 2017. g.

 • Korisnici sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje

 • Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 1. 1 – 31. 1. 2017. g. – obveznici koji vrše izmenu akontacije iz PDP prijave za 2016. g.

 • Drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora osnovani od strane Republike Srbije pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnom državnom organu Republike Srbije

 • Drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora osnovani od strane lokalne vlasti pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnom organu lokalne vlasti

 • Indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnim direktnim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije

 • Pravosudni organi koji se u budžetu Republike Srbije iskazuju zbirno pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga Visokom savetu sudstva, odnosno Državnom veću tužilaca

 • Uredba o evidenciji i popisu nepokretnosti i drugih sredstava u državnoj svojini

 • Indirektni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnim direktnim korisnicima sredstava budžeta lokalne vlasti

 • Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na prihod od samostalne delatnosti za period 1. 1 – 31. 1. 2017 – obveznici koji vrše izmenu akontacije utvrđene po prijavi za 2016. g.

05.03.2017.

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

06.03.2017.

 • Dostavljanje obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima

 • Podnošenje IOSU Poreskoj upravi – izveštaj poslodavca o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i uplata obaveze za februar 2017. g.

 • Uplata naknade za priređivanje igara na sreću za februar mesec

 • Podnošenje PP ODO i uplata doprinosa za socijalno osiguranje za osnivače koji u svom društvu rade bez radnog odnosa za februar 2017. g.

10.03.2017.

 • Uplata poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u februaru 2017. g.

 • Podnošenje PP PDV i uplata PDV-a od strane lica koja nisu evidentirana u sistem PDV-a (poreski dužnik iz člana 10. i člana 44. stav 3. Zakona – po osnovu nastalih obaveza u februaru 2017. g.

 • Dostavljanje podataka o stanju zaliha niskoalkoholnih pića

14.03.2017.

 • Dostavljanje srednjoročnih prioriteta javnih investicija u okviru predloga za prioritetne oblasti finansiranja

15.03.2017.

 • Uplata komunalne takse za februar 2017. g

 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za mesečne obveznike

 • Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za februar 2017. g.

 • Podnošenje Obrasca PB 2 i poreske prijave PPDG-1S za konačnu obavezu poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2016. i akontativnu za 2017. g. i uplata razlike poreza (ako je utvrđena) – najkasnije do podnošenja PB 2 i PPDG-1S

 • Obveznici akcize – PREDUZETNICI – podnose konačan obračun akcize za 2016. g.

 • Preduzetnici – paušalci plaćaju utvrđenu obavezu po rešenju PU

 • Uplata akcize, osim za el. energiju, obračunate za period 16–28. februar 2017. g.

 • Podnošenje PP PDV i uplata PDV-a od strane obveznika PDV-a i poreskih dužnika iz člana 10. Zakona, koji imaju mesečni poreski period, kao i obveznika iz člana 36a Zakona – po osnovu nastalih obaveza u februaru 2017. g.

 • Podnošenje PP OAEL i uplata akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za februara 2017. g.

16.03.2017.

 • Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita – mesečni obvez.

20.03.2017.

 • Podnošenje zahteva na Obrascu REF-G za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca)30.03.2017.

 • Sastavljanje konsolidovanog godišnjeg izveštaja o izvršenju budžeta koji podnose Upravi za trezor

31.03.2017.

 • Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja

 • Rukovodilac korisnika javnih sredstava izveštava ministra finansija o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole

 • Uplata akcize obračunate za period 1–15. marta 2017. g.

 • Priprema godišnjeg izveštaja direktnih korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti

 • Rukovodilac korisnika javnih sredstava izveštava ministra finansija o funkcionisanju sistema interne revizije

 • Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 1. 1 – 28. 2. 2017. g. – obveznici koji vrše izmenu akontacije iz PDP prijave za 2016. g.

 • Sastavljanje konsolidovanih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta pravosudnih organa

 • Uplata doprinosa za socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa – poslodavci koji nisu isplatili zarade za februar 2017. g.

 • Podnošenje poreske prijave (Obrasca PPI-1) za porez na imovinu za 2017. g.

 • Sastavljanje konsolidovanih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta direktnih korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti

01.04.2017.

 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije - početak primene

 • Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za kotrljajne ležaje - početak primeneIzvor: www.propisi.net
Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal