Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Ugovor o radu na:

- određeno vreme
- neodređeno vreme
- probni rad
- pripravnici(postavljeno 10. jula 2017. godine)
Rad na određeno vreme

Ugovor o radu na određeno vreme predstavlja zasnivanje radnog odnosa gde je već unapred poznato trajanje radnog odnosa.

Poslodavac može sa jednim licem da zaključi jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme, ali taj period sa prekidima ili bez prekida ne može da traje duže od 24 meseca (izuzev u pojedinim, niže u tekstu pobrojanim situacijama), pri čemu se period kraći od 30 dana ne smatra prekidom.

Nakon isteka perioda od 24 meseca poslodavac mora sa zaposlenim da zasnuje radni odnos na neodređeno vreme.

Ukoliko se desi da nakon isteka perioda na koji je ugovor o radu zaključen, zaposleni nastavi da radi najmanje 5 radnih dana (zaposleni nije dobio novi ugovor o radu ili mu nije dostavljeno rešenje o isteku ugovora o radu), smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme.

Ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi i na period duži od 24 meseca i to u sledećim slučajevima propisanih Zakonom o radu (član 37, stav 4):

• u slučaju zamene privremeno odsutnog lica (bolovanje, porodiljsko) – do momenta njegovor povratka,
• za rad na projektu čije je vreme unapred određeno - najduže do završetka tog projekta,
• sa stranim državljaninom - do isteka radne dozvole,
• sa nezaposlenim licem kome do ispunjenja uslova za starosnu penziju nedostaje do pet godina – do ispunjenja uslova,
• za rad na poslovima kod novoosnovanog poslodavca, čiji upis u registar u momentu zaključenja ugovora nije stariji od godinu dana – do 36 meseci.

Kada ugovor o radu na određeno vreme istekne, potrebno je napraviti rešenje o isteku ugovora o radu kojim se obaveštava zaposleni da je ugovor o radu istekao i da više ne postoji potreba za njegovim angažovanjem. Rešenje o isteku ugovora o radu potpisuje poslodavac i zaposleni.

Rad na neodređeno vreme

Ugovor o radu na neodređeno vreme je zasnivanje radnog odnosa gde se ne zna period trajanja ugovora, odnosno nije poznato do kada se zasniva radni odnos. Prava i obaveze zaposlenog su jednake bez obzira da li je u pitanju ugovor na određeno ili na neodređeno vreme.

Ugovor o radu na neodređeno vreme ne može da se prekine istekom perioda zaposlenja jer je u pitanju neodređeni vremenski period, već se prekida iz razloga pobrojanih u članu 175 Zakonu o radu

: • ostvarivanjem prava na starosnu ili invalidsku penziju,
• sporazumni raskid ugovora između zaposlenog i poslodavca,
• otkazom ugovora o radu od strane poslodavca ili zaposlenog,
• na zahtev roditelja ili stratelja zaposlenog mlađeg od 18 godina,
• smrću zaposlenog,
• u drugim slučajevima propisanim zakonom

Probni rad

Kod ugovora o o radu na određeno i neodređeno vreme može da se ugovori probni rad za obavljanje poslova za koje je angažovano lice. Poslodavac sam utvrđuje period trajanja probnog rada, a probni rad ne može da traje duže od 6 meseci (član 36, stav 2 Zakona).

Ovim je pružena mogućnost poslodavcima da mogu da otkažu ugovor o radu ukoliko zaposleni nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti, odnosno ne poseduje odgovarajuće kvalitete za obavljanje dodeljenog posla posla. U tom slučaju radni odnos se prekida danom isteka probnog rada koji je naveden ugovorom o radu.

Probni rad moze da se prekine i pre isteka probnog rada kako od strane poslodavca tako i od strane zaposlenog. Obostrani zakonski otkazni rok je minimum 5 radnih dana. U slučaju otkaza ugovora o radu od strane poslodavca, zaposlenom se dostavlja pismeno obaveštenje o razlozima otkaza ugovora o radu.

Pripravnici

Radni odnos može da se zasnuje između poslodavca i lica koje prvi put zasniva radni odnos, u svojstvu pripravnika, za zanimanje za koje je lice steklo stručnu spremu, ako je to uslov za rad na tim poslovima. Pripravnički staž traje najduže godinu dana, ako zakonom nije drugačije određeno. Pripravnik ima pravo na zaradu i sva druga prava iz radnog osnosa u skladu sa zakonom opštim aktom i ugovorom o radu.


Relevanti propisi nalaze se u odeljku: Propisi o radu i zapošljavanju


Pratite nas i na FB stranici: AKTIVA sistem


Autori: Jelena Kondić i Bojana JovanovićNovac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal