Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Do 31. januara izdati obrazac PPP-PO svim zaposlenima i drugim primaocima oporezivih prihoda za 2016. godinu(postavljeno 23. januara 2017. godine)
Svi isplatioci su dužni, najkasnije do 31. januara 2017. godine, svim licima za koje su platili porez po odbitku, izdati potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku u 2016. godini, na obrascu PPP-PO. To se odnosi, pre svega, na sve zaposlene, ali i na primaoce po osnovu raznih ugovora (o delu, o zakupu i sl).

Zakonski osnov:
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji i
Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku.

U obrazac PPP-PO unose se svi prihodi na koje se plaća porez po odbitku, uključujući i prihode za koje je propisano poresko oslobođenje do određenog iznosa, s tim, što se, za ove prihode, unose samo iznosi na koje je plaćen porez.

U Obrazac PPP-PO unose se podaci o isplaćenim prihodima i plaćenom porezu po odbitku izvršenim u periodu od 1.1.2016. do 31.12.2016. godine, bez obzira na koji se period isplata odnosi. Pod porezom po odbitku se podrazumeva porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Potvrda se izdaje bez obzira na visinu isplaćenog prihoda, odnosno ako je isplaćen i jedan jedini dinar, potvrda se mora izdati. Za sve prihode isplaćene fizičkom licu od strane jednog isplatioca, može se izdati jedna potvrda.

Za neizdavanje potvrde propisana je prekršajna odgovornost. Ova potvrda je zaposlenima i drugim primaocima prihoda neophodna radi pravilnog utvrđivanja njihovog godišnjeg poreza na dohodak građana putem obrasca PPDG-2R.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Stav 11. člana 41. ZPPPA:
"Poreski platac iz stava 1. ovog člana dužan je da licu za koje je platio porez po odbitku izda potvrdu koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku najkasnije do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku."

Član 179.
"Kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako: ...
3a) licu za koje je platio porez po odbitku ne izda potvrdu najkasnije do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku, koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku (član 41. stav 11);
Za prekršaj iz stava 4. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 4. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 25.000 do 250.000 dinara."

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku

Član 16.
Isplatilac prihoda koji Poreskoj upravi podnosi pojedinačnu poresku prijavu u obavezi je da licu za koje je platio porez po odbitku izda Potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 20__ godinu na Obrascu PPP-PO, koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku najkasnije do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku.

Član 17.
Obrazac PPP-PO sastoji se iz tri dela, i to:
1) 1. Podaci o isplatiocu prihoda;
2) 2. Podaci o primaocu prihoda;
3) 3. Podaci o oporezivim prihodima iz kojih je isplatilac obustavio i platio poreze i doprinose po odbitku.

Član 18.
U Obrazac PPP-PO, deo 1. Podaci o isplatiocu prihoda, unosi se:
1) Pod rednim brojem 1.1 Naziv/Ime i prezime isplatioca - naziv pravnog lica, odnosno ime i prezime isplatioca prihoda.
2) Pod rednim brojem 1.2 Sedište/Prebivalište isplatioca - sedište, odnosno prebivalište isplatioca prihoda.
3) Pod rednim brojem 1.3 PIB/JMBG isplatioca - poreski identifikacioni broj, odnosno jedinstveni matični broj građana isplatioca prihoda.
4) Pod rednim brojem 1.4 Broj - broj pod kojim je potvrdu zaveo isplatilac prihoda.
5) Pod rednim brojem 1.5 Datum izdavanja - datum izdavanja potvrde od strane isplatioca prihoda.

U Obrazac PPP-PO, deo 2. Podaci o primaocu prihoda, unosi se:
1) Pod rednim brojem 2.1 Ime i prezime primaoca - ime i prezime primaoca prihoda.
2) Pod rednim brojem 2.2 Adresa - ulica i broj, prebivalište, odnosno boravište primaoca prihoda.
3) Pod rednim brojem 2.3 Podatak o identifikaciji primaoca - jedinstveni matični broj građana primaoca prihoda, a ako primalac prihoda nema jedinstveni matični broj građana, broj pasoša ili broj izbegličke legitimacije.

U Obrazac PPP-PO, deo 3. Podaci o oporezivim prihodima iz kojih je isplatilac obustavio i platio poreze po odbitku, unosi se:
1) Pod rednim brojem 3.1 - Šifra vrste prihoda isplaćena fizičkom licu, podaci se unose po šiframa iz Kataloga vrste prihoda.
2) Pod rednim brojem 3.2 Bruto prihod - iznos bruto prihoda.
3) Pod rednim brojem 3.3 Normirani troškovi, poreske olakšice i druga umanjenja - iznos normiranih troškova, odnosno poreskih olakšica.
4) Pod rednim brojem 3.4 Poreska osnovica - iznos poreske osnovice.
5) Pod rednim brojem 3.5 Porez - iznos plaćenog poreza.
6) Pod rednim brojem 3.6 Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje - iznos plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret primaoca prihoda.
7) Pod rednim brojem 3.7 Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje - iznos plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret isplatioca prihoda.

Na kraju Obrasca PPP-PO, u polje pod rednim brojem 4.1 Potpis odgovornog lica - upisuje se prezime i ime odgovornog lica kod isplatioca prihoda.

U Obrazac PPP-PO iznosi se upisuju u dinarima, bez decimala.


Obrazac PPP-PO možete preuzeti ovde.

Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal