Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Primena odredbe člana 9, stav 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica(postavljeno 16. januara 2017. godine)
Najnovijim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica dodat je stav 2. člana 9, koji glasi:

“Primanja zaposlenog koja se, u smislu zakona kojim je uređeno oporezivanje dohotka građana, smatraju zaradom, uključujući i primanja na koja se do iznosa propisanog tim zakonom ne plaća porez na zarade, priznaju se kao rashod u poreskom bilansu u poreskom periodu u kome su isplaćena, odnosno realizovana.” (ova odredba se primenjuje tek prilikom sastavljanja PB za 2016. godinu)

Iako predmetna odredba nije precizna, prema našem mišljenju, ona se odnosi na:
– naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada
– dnevnice
– naknade troškova smeštaja na službenom putovanju
– naknade prevoza na službenom putovanju
– solidarne pomoći
– jubilarne nagrade
– pokloni deci zaposlenih povodom Nove godine i Božića.

Navedeno praktično znači:
– prilikom sastavljanja poreskog bilansa za 2015. godinu priznaju se obračunate, a neisplaćene dnevnice, naknade za prevoz i sl.
– počev od sastavljanja poreskog bilansa za 2016. godinu priznavaće se samo isplaćene dnevnice, naknade za prevoz i sl..Autor: AKTIVA sistem doo, Novi Sad

Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal