Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Prvi aneks ugovoru o pružanju računovodstvenih usluga(poslednji put modifikovano 13. maj 2013. godine)


1. "AKTIVA SISTEM" doo, Novi Sad, Pavla Papa 14/1/6, 021 523 655, 063 105 61 83, office@aktivasistem.com, koga zastupa direktor Jovan Šukara, mag. oec, ovlašćeni računovođa, u daljem tekstu: Agencija, i

2. NAZIV FIRME, Novi Sad, Ulica i broj, 021 ... ..., 06. ... ..., .......@.......rs, koga zastupa Ime i Prezime, direktor, u daljem tekstu: Klijent

u Novom Sadu, dana 01.01.20gg. godine, zaključuju sledeći

Prvi aneks ugovoru o pružanju računovodstvenih usluga

Član 1.

U skladu sa članom 4. Ugovora o pružanju računovodstvenih usluga od dana 01.01.2015. godine (u daljem tekstu: Osnovni ugovor) ugovorne strane ovim aneksom utvrđuju dan od kojeg počinje evidentiranje poslovnih promena te obim, strukturu i cenu dopunskih, naknadnih i vanrednih usluga koje će Agencija pružati Klijentu.

Član 2.

Datum od kojeg počinje evidentiranje Klijentovih poslovnih promena: dd.mm.gggg. godine.
Dopunske, naknadne i vanredne usluge koje će Agencija pružati klijentu su: unos i obrada računovodstvenih i knjigovodstvenih podataka, platni promet, obračun zarada, kurirska služba i ostale ovde nespomenute dopunske, naknadne i vanredne usluge.
Uz obaveštavanje Agencije najmanje tri dana ranije, usluge iz prethodnog stava ovog člana Klijent može izvršavati samostalno ili angažovati drugo pravno lica, odnosno preduzetnika.

Član 3.

Za period od datuma od kojeg počinje evidentiranje Klijentovih poslovnih promena pa do dana zaključivanja Osnovnog ugovora utvrđuje se jedinstvena cena od ..... EUR koju je Klijent dužan platiti u roku od tri dana od dana zaključivanja ovog aneksa.
Osim cene koju Agencija naplaćuje u skladu sa Osnovnim ugovorom, za dopunske, naknadne i vanredne usluge iz stava 2. člana 2. ovog aneksa Agencija će dodatno mesečno naplaćivati sledeće cene: ...... EUR za uslugu unosa i obrade računovodstvenih i knjigovodstvenih podataka, ... EUR za platni promet, .... za obračun zarada i ..... za kurirsku službu kao i iznose predviđene cenovnikom za sve ostale naknadne, dopunske i vanredne usluge, u roku koji je određen stavom 3. člana 3. Osnovnog ugovora.
Usluge koje nisu predviđene Osnovnim ugovorom i cenovnikom koji je njegov sastavni deo posebno će se ugovarati i naplaćivati. Misli se npr. na izradu izveštaja o transfernim cenama, izradu biznis planova, usluge izmene podataka kod Agencije za privredne registre, učestvovanje u izradi normativnih akata i akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, daktilografske i korespondentske usluge, konsalting usluge, marketinške usluge, računarske i internet usluge i slično.

Član 4.

Ovaj aneks ugovoru sačinjen je u dva istovetna pimerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan za svoje potrebe.

Za Agenciju Za Klijenta
___________________ Broj: __________ ___________________ Broj: __________
   m.p    m.p


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal