Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga
(dvojno knjigovodstvo)(poslednji put modifikovano 15. avgusta 2016. godine)
10_Ugovor_o_pruzanju_RU_160826_obrazac1. "AKTIVA SISTEM" doo, Novi Sad, Pavla Papa 14/1/6, 021 523 655, 063 105 61 83, office@aktivasistem.com, koga zastupa direktor Jovan Šukara, mag. oec, ovlašćeni računovođa, u daljem tekstu: Agencija, i

2. NAZIV FIRME, Mesto, Ulica i broj, 021 ... ..., 06. ... ..., .......@.......rs, koga zastupa Ime i Prezime, direktor, u daljem tekstu: Klijent

u Novom Sadu, dana dd.mm.20gg. godine, zaključuju sledeći


Ugovor o pružanju  računovodstvenih usluga
(dvojno knjigovodstvo)

Član 1.

Ovim ugovorom, u skladu sa članom 15. Zakona o računovodstvu (»Službeni glasnik RS«, br. 62/2013, u daljem tekstu: Zakon), Klijent poverava Agenciji vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja.

Član 2.

Agencija se obavezuje da dnevnik i glavnu knjigu Klijenta vodi po principu dvojnog knjigovodstva (član 11. stav 3. Zakona) u skladu sa važećim propisima i standardima.
Vođenje poslovnih knjiga obuhvata i vođenje poreskih evidencija.
Zakonski zastupnik Klijenta je lice odgovorno za kontrolu (likvidiranje) računovodstvenih isprava koji će, svojim potpisom u pisanom obliku, odnosno drugom identifikacionom oznakom, pre njenog knjiženja, potvrđivati da je računovodstvena isprava verodostojna (potpuna, istinita, računski tačna i da prikazuje poslovnu promenu) (član 9. Zakona).
Potpisanu ispravu i drugu dokumentaciju o nastaloj promeni Klijent je dužan dostaviti Agenciji na knjiženje odmah po izradi, odnosno prijemu, a najkasnije u roku od tri dana od dana od kada je poslovna promena nastala, odnosno u roku tri dana od datuma prijema (član 10. stav 1. Zakona), a Agencija se obavezuje da računovodstvene isprave proknjiži u poslovnim knjigama narednog dana, a najkasnije u roku pet dana od dana prijema računovodstvene isprave (član 10. stav 2. Zakona).
Pre popisa imovine i obaveza i pre sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja Agencija je dužna uskladiti promet i stanje glavne knjige sa dnevnikom i pomoćnih knjiga sa glavnom knjigom (član 16. stav 3. Zakona).
Na kraju poslovne godine Klijent je dužan izvršiti popis imovine i obaveza i uskladiti stanje po knjigama sa stanjem po popisu (član 16. stav 2. Zakona), pre sastavljanja finansijskih izveštaja usaglasi potraživanja i obaveze (član 18. stav 1. Zakona) te svojim dužnicima dostaviti spisak neplaćenih obaveza (član 18. stav 2. Zakona).
Klijent ima pravo i obavezu da svakodnevno pregleda knjigovodstvene evidencije i sudeluje u njihovom usaglašavanju, a naročito: promene i stanja KEP knjige, količinska i finansijska stanja veleprodajnih i drugih skladišta, stanja potraživanja i obaveza prema poslovnim partnerima te sve druge knjigovodstvene evidencije i da pri tom zahteva isparavak netačno unetih podataka.
Agencija je dužna da računovodstvene isprave nakon knjiženja, poslovne knjige nakon zaključivanja prenete (»narezane«) na kompakt disk ili postavljene na mestu koje je Klijentu elektronski dostupno putem interneta, a finansijske izveštaje nakon sastavljanja i predaje nadležnom državnom organu, najkasnije u roku 15 dana od dana predaje finansijskih izveštaja nadležnom državnom organu, preda Klijentu, a Klijent je dužan da ih preuzme, uredno čuva, da odredi odgovorna lica i poslovne prostorije za njihovo čuvanje, kao i način njihovog čuvanja, u rokovima utvrđenim članom 24. Zakona.
Kada Poreska uprava kod Klijenta vrši poresku kontrolu, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: ZPPPA), Agencija se, na zahtev Klijenta, obavezuje učestvovati u kontroli, omogućiti uvid u poslovne knjige i evidencije koje vodi za Klijenta, omogućiti uvid i u drugu Klijentovu dokumentaciju ili isprave koje se nalaze u Agenciji te, kod terenske kontrole, u svojim prostorijama obezbediti odgovarajuće mesto za rad poreskog inspektora (članovi 121. i 125 do 127. ZPPPA).

Član 3.

Cena računovodstvenih usluga iz člana 1. ovog ugovora iznosi ... ... EUR mesečno.
Sve cene u ovom ugovoru i njegovim aneksima koje su izražene u EUR-ima plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti po tržišnom kursu po kojem se EUR može kupiti na dan plaćanja.
Rok plaćanja cene iz stava 1. ovog člana je do 5-og u mesecu za tekući mesec.
Za obezebeđenje plaćanja obaveza iz ovog ugovora Klijent, istovremeno sa potpisom ovog ugovora, predaje Agenciji blanko menicu i ovlašćuje je da istu može popuniti na iznos dospelih neplaćenih obaveza najranije danom isteka roka plaćanja obaveza. Menica je sa klauzulom »bez protesta«.

Član 4.

Sastavni deo ovog ugovora su Cenovnik i Opšti uslovi pružanja računovodstvenih usluga.
Sve izmene i dopune ovog ugovora, a posebno datum od kojeg počinje evidentiranje Klijentovih poslovnih promena te obim, strukturu i cenu eventualnih dopunskih, naknadnih i vanrednih usluga koje će Agencija pružati Klijentu (unos i obrada podataka, platni promet, obračun zarada, ostale dopunske, naknadne i vanredne usluge), ugovorne strane će utvrditi Aneksom ovom ugovoru.
Obostrani otkazni rok za raskid ovog ugovora je 25 (dvadesetpet) kalendarskih dana.
Agencija može privremeno obustaviti pružanje usluge ili trajno raskinuti ovaj ugovor ukoliko Klijent kasni sa plaćanjem cene iz člana 3. ovog ugovora više od 10 (deset) kalendarskih dana, u kojem slučaju Agencija nije dužna ispoštovati otkazni rok iz stava 3. ovog člana.
U slučaju spora po ovom ugovoru nadležan je sud u Novom Sadu.
Ovaj ugovor sačinjen je u dva istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan za svoje potrebe.

Za Agenciju Za Klijenta
___________________ Broj: __________ ___________________ Broj: __________
   m.p.    m.p.


Ova verzija ugovora primenjuje se od 15. avgusta 2016. godine. Prethodnu verziju ovog ugovora možete pronaći preko ovoga linka.


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal