Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga
(paušal)(poslednji put modifikovano 17. avgusta 2016. godine)


Ugovor_o_pruzanju_RUP_obrazac_1608171. "AKTIVA SISTEM" doo, Novi Sad, Pavla Papa 14/1/6, 021 523 655, 063 105 61 83, office@aktivasistem.com, koga zastupa direktor Jovan Šukara, mag. oec, ovlašćeni računovođa, u daljem tekstu: Agencija, i

2. NAZIV FIRME, Mesto, Ulica i broj, 021 ... ..., 06. ... ..., .......@.......rs, koga zastupa Ime i Prezime, preduzetnik, u daljem tekstu: Klijent

u Novom Sadu, dana dd.mm.20gg. godine, zaključuju sledeći


Ugovor o pružanju  računovodstvenih usluga
(paušal)

Član 1.

Ovim ugovorom Klijent poverava Agenciji vođenje poslovne knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezovanog obveznika (u daljem tekstu: KPO), u skladu sa članovima 43. do 49. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn, 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn, 47/2013, 48/2013 - ispr, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn, 57/2014 i 68/2014 - dr. zakon, 112/2015 i 5/2016; u daljem tekstu: Zakon) i članom 7. Pravilnika o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva ("Službeni glasnik RS", br. 140/2004; u daljem tekstu: Pravilnik).

Član 2.

Agencija se obavezuje da KPO vodi u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.
Potpisanu ispravu o ostvarenom prihodu Klijent je dužan dostaviti Agenciji na knjiženje odmah po izradi, odnosno prijemu, a najkasnije naredni dan od dana kada je prihod ostvaren, a Agencija se obavezuje da knjigovodstvene isprave proknjiži u KPO na dan prijema isprave (član 45. Zakona).
Knjiženje svake poslovne promene na sredstvima, prihodima i troškovima poslovanja vrši se na osnovu verodostojnih knjigovodstvenih isprava, koje moraju biti takve da pokazuju nastalu poslovnu promenu i sadrže odgovarajuće podatke za knjiženje (član 46. Zakona).
Klijent ima pravo i obavezu da svakodnevno pregleda KPO i sudeluje u njenom usaglašavanju i da pri tom zahteva isparavak netačno unetih podataka.
Agencija je dužna da isprave nakon knjiženja, KPO nakon zaključivanja prenešenu (»narezanu«) na kompakt disk ili postavljenu na mestu koje je Klijentu elektronski dostupno putem interneta, najkasnije u roku 30 dana od dana isteka poslovne godine, preda Klijentu, a Klijent je dužan da ih preuzme, uredno čuva u rokovima utvrđenim Zakonom (član 48. Zakona).
Kada Poreska uprava kod Klijenta vrši poresku kontrolu, u skladu sa Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: ZPPPA), Agencija se, na zahtev Klijenta, obavezuje učestvovati u kontroli, omogućiti uvid u poslovne knjige i evidencije koje vodi za Klijenta, omogućiti uvid i u drugu Klijentovu dokumentaciju ili isprave koje se nalaze u Agenciji te, kod terenske kontrole, u svojim prostorijama obezbediti odgovarajuće mesto za rad poreskog inspektora (članovi 121. i 125 do 127. ZPPPA).

Član 3.

Cena računovodstvenih usluga iz člana 1. ovog ugovora iznosi ... ... EUR mesečno.
Sve cene u ovom ugovoru i njegovim aneksima koje su izražene u EUR-ima plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti po tržišnom kursu po kojem se EUR može kupiti na dan plaćanja.
Rok plaćanja cene iz stava 1. ovog člana je do 5-og u mesecu za tekući mesec.
Za obezebeđenje plaćanja obaveza iz ovog ugovora Klijent, istovremeno sa potpisom ovog ugovora, predaje Agenciji blanko menicu sa ovlašćenjem da istu može popuniti na iznos dospelih neplaćenih obaveza najranije danom isteka roka plaćanja obaveza. Menica je sa klauzulom »bez protesta«.

Član 4.

Sastavni deo ovog ugovora su Cenovnik i Opšti uslovi pružanja računovodstvenih usluga.
Sve izmene i dopune ovog ugovora, a posebno datum od kojeg počinje evidentiranje Klijentovih poslovnih promena te obim, strukturu i cenu eventualnih dopunskih, naknadnih i vanrednih usluga koje će Agencija pružati Klijentu (unos i obrada računovodstvenih i knjigovodstvenih podataka, platni promet, obračun zarada, ostale dopunske, naknadne i vanredne usluge), ugovorne strane će utvrditi Aneksom ovom ugovoru.
Obostrani otkazni rok za raskid ovog ugovora je 25 (dvadesetpet) dana.
Agencija može privremeno obustaviti pružanje usluge ili trajno raskinuti ovaj ugovor ukoliko Klijent kasni sa plaćanjem cene iz člana 3. ovog ugovora više od 10 (deset) dana, u kojem slučaju Agencija nije dužna ispoštovati otkazni rok iz stava 3. ovog člana.
U slučaju spora po ovom ugovoru nadležan je sud u Novom Sadu.
Ovaj ugovor sačinjen je u dva istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan za svoje potrebe.

Za Agenciju Za Klijenta
___________________ Broj: __________ ___________________ Broj: __________
   m.p.    m.p.


Ova verzija ugovora primenjuje se od 17. avgusta 2016. godine. Prethodnu verziju ovog ugovora možete pronaći preko ovoga linka.


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal