Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Cenovnik
računovodstvenih usluga(poslednji put ažurirano 30. maja 2017. godine)


A. CENOVNIK

1. RAČUNOVODSTVENE USLUGE - cena se utvrđuje na mesečnom nivou
1.1. vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja (završnog računa)
  1.1.1. preduzeće koje je u sistemu PDV-a od 160 EUR
  1.1.2. preduzeće koje nije u sistemu PDV-a od 120 EUR
  1.1.3. preduzetnik (radnja) koji je u sistemu PDV-a od 160 EUR
  1.1.4. preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a od 120 EUR
  1.1.5. preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a, usluge od 100 EUR
  1.1.6. paušalno oporezovan preduzetnik 50 EUR
  1.1.7. preduzeće u mirovanju 50 EUR
  1.1.8. preduzetnička radnja u mirovanju 25 EUR
1.2. osnovne dopunske usluge
  1.2.1. unos i obrada računovodstvenih i knjigovodstvenih podataka u ceni pod 1.1.
  1.2.2. platni promet - gotovinski i bezgotovinski + 10 EUR
  1.2.3. obračun zarada + 10 EUR
  1.2.4. kurirska služba + 20 EUR
konkretne cene ovih usluga za svakog Klijenta preciziraju se Osnovnim ugovorom

2. OSTALE DOPUNSKE, NAKNADNE I VANREDNE USLUGE - cena zavisi od obima
2.1. izrada vanrednog završnog računa
  2.1.1. zaključni list bez zaključnih knjiženja – samo analiza 1/4 cene pod 1.1
  2.1.2. zaključni list sa zaključnim knjiženjima 2/4 cene pod 1.1.
  2.1.3. zaključni list plus bilans stanja i bilans uspeha 3/4 cene pod 1.1.
  2.1.4. zaključni list plus svi bilansi – BS, BU, PB, PDP 4/4 cene pod 1.1.
2.2. usluge iz područja radnih odnosa
  2.2.1. prijava, promena ili odjava firme na zdravstvo - obrazac OPD + 1 EUR
  2.2.2. prijava, promena ili odjava radnika na obavezno soc.osig. - obrazac M + 5 EUR
  2.2.3. prijava ili odjava člana porodice na zdravstvo – M + 3 EUR
  2.2.4. izrada ugovora ili aneksa, rešenja i potvrda zaposlenome + 1 EUR
  2.2.5. samostalni odlazak klijenta na šalter - 2 EUR
  2.2.6. ishodovanje markica zdravstvenog osiguranja + 5 EUR
  2.2.7. overa zdravstvenih knjižica preduzetnika + 1 EUR
2.3. usluge iz područja ličnih primanja
  2.3.1. evidentiranje isplatioca zarade u PU - obr. ERP
  2.3.2. MUN i OPJ obrazac - dopunski rad i slično + 5 EUR
  2.3.3. izrada vanredne plate (porodiljsko, ponovljena) + 5 EUR
  2.3.4. ishodovanje rešenja o porodiljskom odsustvu + 5 EUR
  2.3.5. OPJ obrasci od 1 - 8 (isplate zakupa i sl.) + 1 EUR
  2.3.6. obavestenje o ugovorima za estradu - obr. OZU + 1 EUR
2.4. usluge iz područja platnog prometa
  2.4.1. otvaranje ili zatvaranje tekućeg računa u banci + 5 EUR
  2.4.2. dodavanje klijenta na karticu za e-banking + 1 EUR
  2.4.3. puštanje hitnog naloga u e-bankingu + 1 EUR
  2.4.4. storniranje naloga u banci + 1 EUR
  2.4.5. isohodavnje povrde od banke o prometu i slično + 5 EUR
  2.4.6. izrada specifikacije čekova + 2 EUR
2.5. popunjavanje statističkog izveštaja + 10 EUR
2.6. dostavljanje pregleda deviznih faktura usluga inspektoratu + 10 EUR
2.7. ishodovanje poreskog uverenja + 5 EUR
2.8. vanredno angažovanje kurirske službe + 1 EUR
2.9. slanje obaveštenja, poziva ili sličnog dopisa klijentu poštom + 1 EUR
2.10. arhiviranje dokumentacije koju klijent nije preuzeo u roku + 5 EUR
2.11. čuvanje arhivirane dokumentacije - mesečno + 1 EURB. NAPOMENE UZ CENOVNIK KNJIGOVODSTVENIH USLUGA

1. računovodstvene usluge - usluge čija cena se utvrđuje na mesečnom nivou - ovo je deo računovodstvenih usluga čija cena se ugovara na fiksnom mesečnom nivou, paušalno, a sastoji se od dva dela: vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja (završnog računa) opisanog u tački 1.1. i osnovnih dopunskih usluga opisanih u tački 1.2.;

1.1. vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja (završnog računa) – ova usluga se ugovara i plaća na mesečnom nivou, paušalno, a njena visina se utvrđuje delimično na osnovu pravne forme, delomično na bazi obima poslovnih promena, delimično na bazi delatnosti koju klijent obavlja, delimično na bazi značaja i komplikovanosti poslovnih procesa, delimično na bazi broja organizacionih jedinica, a u najvećoj meri na bazi iskustvenih procena, a podrazumeva usluge koje se nabrajaju u tačkama 1.1.1. do 1.1.5. U ceni ove usluge uvek je sadržana i izrada završnog računa, osim u slučaju kada Agencija preuzme vođenje knjiga za klijenta koji je već poslovao, u kom slučaju se takvom klijentu za izradu završnog računa naplaćuje onoliko 1/12 cene bazne knjigovodstvene usluge koliko meseci nije bio klijent ove Agencije. Ovim se realizuje načelo da se, praktično, plaćanjem mesečne cene usluge, svaki put plaća 1/12 cene uzrade završnog računa. Kod klijenata koji prestaju sa radom u toku godine izrada završnog računa se naplaćuje onoliko 1/12 koliko nije plaćao računovodstvenu uslugu, što odgovara preostalom broju meseci u poslovnoj godini. Novoosnovani klijenti, bez obzira na broj meseci poslovanja u poslovnoj godini, ukoliko od početka koriste Agencijsku računovodstvenu uslugu, ne plaćaju posebno izradu završnog računa;

1.1.1. preduzeće koje je u sistemu PDV-a - misli se na vođenje svih računovodstvenih evidencija po principu dvojnog knjigovodstva, a naročito: glavne knjige, svih analitičkih knjigovodstava (kupci, dobavljači, avansi, osnovna sredstva) i robnomaterijalnog knjigovodstva. Pod ovom uslugom se podrazumevaju PDV i sve druge poreske evidencije, a naročito evidencije poreza na dobit i socijalni doprinosi kod osnivača privrednih društava koji nisu zasnovali radni odnos. Deo ove usluge je i izrada godišnjeg završnog računa (31.12.) koji obuhvaća sve finansijske izveštaje (bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, a kod srednjih pravnih lica i bilans tokova gotovine), predaju spomenutih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre, kao i predaju poreskog bilansa, godišnje poreske prijave i akontativne godišnje poreske prijave poreza na dobit za preduzeća nadležnoj Poreskoj upravi;

1.1.2. preduzeće koje nije u sistemu PDV-a - sve kao i pod 1.1.1. osim PDV evidencija;

1.1.3. preduzetnik (radnja) koji je u sistemu PDV-a - misli se na vođenje svih računovodstvenih evidencija po principu dvojnog knjigovodstva, a naročito: glavne knjige, svih analitičkih knjigovodstava (kupci, dobavljači, avansi, osnovna sredstva) i robnomaterijalnog knjigovodstva. Pod ovom uslugom se podrazumevaju PDV i sve druge poreske evidencije, a naročito evidencije poreza na dohodak građana i socijalnih doprinosa. Deo ove usluge je i izrada završnog računa koji obuhvata sve finansijske izveštaje (bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, predaju spomenutih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre, kao i predaju poreskog bilansa, godišnje poreske prijave i akontativne godišnje poreske prijave poreza na dohodak građana nadležnoj Poreskoj upravi;

1.1.4. preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a - preduzetnici sa delatnostima trgovine, ugostiteljstva, menjačnice i koji imaju proizvodnju; sve kao i pod 1.1.3. osim PDV evidencija;

1.1.5. preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a - preduzetnici sa uslužnim delatnostima (frizerski saloni, kozmetički tretmani, agencije za nekretnine, građevinske usluge i sve druge usluge /osim proizvodnje/ koje se njačešće oporezuju paušalno, ali je procena kljienta i računovođe da je povoljnije da se vode knjige; sve kao i pod 1.1.3. osim PDV evidencija;

1.1.6. paušalno oporezovan preduzetnik - misli se na vođenje Knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika (KPO). Pod ovom uslugom se podrazumevaju i sve poreske evidencije, a naročito evidencije poreza na dohodak građana i socijalnih doprinosa. Deo ove usluge je i predaja zahteva za paušalno oporezivanje nadležnoj Poreskoj upravi;

1.1.7. preduzeće u mirovanju - misli se na vođenje svih evidencija opisanih u tački 1.1.2. za preduzeće koje ne posluje, ne obavlja delatnost;

1.1.8. preduzetnička radnja u mirovanju - misli se na vođenje svih evidencija opisanih u tački 1.1.4. za preduzetničku radnju koja ne posluje, ne obavlja delatnost;

1.2. osnovne dopunske usluge – ove usluge, za razliku od usluge vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja (završnog računa), kod nekih klijenata su prisutne, a kod nekih nisu. Ili, kod klijenta neko vreme mogu biti prisutne pa prestati, odnosno klijent može ne imati ih pa imati potrebu za njima. Zato se ovim cenovnikom unapred predviđa promena cene ukoliko klijent promeni status po pitanju ovih usluga;

1.2.1. unos i obrada računovodstvenih i knjigovodstvenih podataka - misli se unos u računare i obradu pomoću računara računovodstvenih i knjigovodstvenih podataka, podataka finansijskog i/ili robno-materijalnog knjigovodstva, nakon što stručna lica Agencije odrede način njihovog knjiženja, odnosno obrade. Ova usluga predstavlja do 70% cene navedene u tački 1.1. što se uvek precizira aneksom Osnovnom ugovoru. Ovaj deo posla može odrađivati i Klijent (lice angažovano od strane klijenta), ali i drugo pravno lice ili preduzetnik, u kojem slučaju Klijent naknadu (nezavisno od ovog cenovnika) plaća izvršiocu usluge;

1.2.2. platni promet – gotovinski i bezgotovinski - misli se na situaciju kada klijent poverava Agenciji gotovinski i bezgotovinski platni promet da radi za njega. Kada klijent poveri Agenciji samo gotovinski ili samo bezgotovinski platni promet, cena usluge se umanjuje za 50%;

1.2.3. obračun zarada - misli se na situaciju kada klijent ima zaposlene radnike ili ima zaposlenog osnivača te mu se mesečno radi obračun zarada i ostalih ličnih primanja; broj zaposlenih nije od uticaja na cenu naknade;

1.2.4. kurirska služba - misli se na situaciju kada klijent ugovara da ga svakog radnog dana obilazi Agencijski kurir;

2. ostale dopunske, naknadne i vanredne usluge - usluge čija cena zavisi od njihovog obima – ovo je deo računovodstvenih usluga koje se obračunavaju po broju izvršenih usluga („po komadu“). Karakteristika je ovih usluga da ih pojedini klijenti imaju, a drugi ih nemaju, pojedini klijenti ih imaju češće, a drugi ređe. Najbolji primer ovih usluga su prijave i odjave radnika. Dok pojedini klijenti godinama imaju iste radnike te im se ne radi usluga prijave i odjave radnika, neki klijenti ih menjaju svakog meseca. Ekonomisti bi rekli da ovi drugi imaju visoku fluktuaciju radne snage. Obim potrebnog rada kod te dve kategorije klijenata značajno je različit. Zato se ove usluge obračunavaju po broju pojedinačno izvršenih usluga, a ne paušalno;

2.1. izrada vanrednog završnog računa – misli se na izradu vanrednog završnog računa u toku godine koji Agencija radi po zahtevu klijenta. (Izrada godišnjeg završnog računa, na dan 31.12, sastavni je deo vođenja poslovnih knjiga i izrade finansijskih izveštaja opisanih u tački 1.1. ovog cenovnika i ne naplaćuje se posebno.) U toku godine, bilo zato što klijent želi preciznije sagledati svoje poslovanje radi donošenja poslovnih odluka, bilo zato što mu je završni račun potreban kod neke državne institucije, fonda ili banke, na zahtev klijenta Agencija radi završni račun sa različitim nivoima detaljisanja kao što se navodi u tačkama od 2.1.1. do 2.1.4;

2.1.1. zaključni list bez zaključnih knjiženja – samo analiza - misli se na izradu i štampanje zaključnog lista na način da se sa klijentom analiziraju sve pozicije sredstava i izvora sredstava (aktive i pasive) sa izvođenjem aproksimacija kakav bi mogao biti poslovni rezultat na bazi trenutno proknjiženih poslovnih promena;

2.1.2. zaključni list sa zaključnim knjiženjima - misli se na izradu i štampanje zaključnog lista pri čemu se, osim knjiženja i analize svih pozicija sredstava i izvora sredstava (aktive i pasive) do dana sastavljanja zaključnog lista, knjiže i u obzir uzimaju i svi obračuni: amortizacije, trgovačke robe, proizvodnje, zarada i svih drugih ličnih primanja kao i obračuni i ukalkulisavanja svih drugih troškova, rashoda i prihoda perioda za koji se sastavlja zaključni list;

2.1.3. zaključni list plus bilans stanja i bilans uspeha - misli se na izradu i štampanje zaključnog lista kao što je opisano u tački 2.1.2., ali i dopunsko popunjavanje i štampanje obrazaca bilansa stanja i bilansa uspeha;

2.1.4. zaključni list plus svi bilansi – BS, BU, PB, PDP - misli se na izradu i štampanje zaključnog lista i popunjavanje i štampanje obrazaca bilansa stanja i bilansa uspeha kao što je opisano u tački 2.1.3, ali i dopunsko popunjavanje i štampanje obrazaca poreskog bilansa i poreske prijave poreza na dobit.

2.2. usluge iz područja radnih odnosa

2.2.1. prijava, promena ili odjava firme na zdravstvo - obrazac OPD - misli se na predaju obrazaca OPD Republičkom fondu zdravstva prilikom prijavljivanja prvog radnika u radni odnos kao i sva kasnija podnošenja obrasca OPD prilikom registracija promena osnovnih podataka o firmi do odjave firme zbog njenog gašenja;

2.2.2. prijava, promena ili odjava radnika na obavezno socijalno osiguranje - obrazac M - misli se na predaju obrasca M/M-A Republičkom fondu za PIO ili Republičkom fondu zdravstva prilikom prijavljivanja radnika ili osnivača u radni odnos, odnosno njihove promene ili odjave sa potvrdama promena na obrascu M-A. Sastavni deo ove naknade je i izrada ugovora o radu, aneksa ugovoru o radu, obaveštenja o mobingu, odnosno akta o raskidu radnog odnosa;

2.2.3. prijava ili odjava člana porodice na zdravstvo – obrazac M - misli se na ishodovanje zdravstvene knjižice članu porodice zaposlenog radnika nosioca osiguranja podnošenjem obrasca M (prijava) Republičkom fondu zdravstva prilikom prijavljivanja radnika u radni odnos, sva kasnija podnošenja obrasca M prilikom registracija promena podataka o članu porodice i poništavanje zdravstvene knjižice i odjavu člana porodice zbog gubitka uslova za osiguranje kao člana porodice, odnosno kod raskida radnog odnosa nosioca osiguranja. Ovaj postupak podrazumeva predaju pripremljenog predmeta na šalteru Republičkog fonda zdravstva, proveru njegove gotovosti te podizanje istog kada je gotov. Ako se prijava, promena ili odjava na obrascu M vrši istovremeno za nosioca osiguranja i članove porodice, objedinjeno kao jedan predmet, naknada predviđena cenovnikom se umanjuje i iznosi 1 EUR po članu;

2.2.4. izrada ugovora ili aneksa, rešenja i potvrda zaposlenome - misli se na izradu ugovora o radu ili aneksa ugovora o radu kada ta izrada nije deo prijave ili odjave radnika na PIO opisane u tački 2.2.2, kada je u pitanju samo izrada ugovora o radu kao pojedinačnog akta. Misli se i na izradu rešenja o godišnjem odmoru, rešenja o plaćenom ili neplaćenom dopustu, svih drugih rešenja iz područja radnih odnosa, izradu raznih potvrda o zaposlenju, dužini zaposlenja, proseku zarade i slično;

2.2.5. samostalni odlazak klijenta na šalter - misli se na situaciju kada zbog hitnosti, ili nekog drugog razloga, administrativni radnik klijenta, ili njegov drugi zaposleni, sam predaje neki obrazac na šalteru neke institucije (izrada zdravstvene knjižice, predaja M i slično) pa mu se zbog toga, za navedeni iznos, vrši umanjenje visine usluge po nekoj od tačaka 2.2.1. do 2.2.6;

2.2.6. ishodovanje markica zdravstvenog osiguranja - misli se na izradu zahteva za izdavanje markica zdravstvenog osiguranja kojem se prilaže ovlašćenje za podizanje markica, predaju zahteva na šalteru RZZO i podizanje markica na šalteru RZZO kada budu gotove;

2.2.7. overa zdravstvenih knjižica preduzetnika – misli se na overu zdravstvene knjižice vlasnika preduzetničke radnje. Ovaj postupak podrazumeva predaju pripremljenog predmeta na šalteru Republičkog fonda zdravstva, proveru njegove gotovosti te podizanje istog kada je gotov. Postupku predaje predmeta prethodi postupak dobijanja uverenja Poreske uprave opisanog u tački 2.7.

2.3. usluge iz područja ličnih primanja

2.3.1. misli se na predaju obrasca ERP Poreskoj upravi radi evidentiranja u registar isplatioca zarada;

2.3.2. misli se na predaju MUN i OPJ obrazaca Poreskoj upravi i Republičkom fondu za PIO u slučajevima dopunskog rada, autorskog ugovora i slično;

2.3.3. misli se vanredni obračun plate bez obzira čime je uzrokovan: željom klijenta da isplati akontaciju ili drugu delimičnu isplatu, zakonskom izmenom zagarantovane zarade ili minimalne osnovice kada se izmena retroaktivno primenjuje ili klijent nije na vreme sproveo po njegovom nalogu već pripremljenu platu a u međuvremenu dođe do promene zagarantovane zarade ili minimalne osnovice, obračun porodiljskog bolovanja ili bolovanja preko 30 dana, obračun po privremenim i povremenim poslovima te svaka drugi vanredni ili ponovljeni obračun. Ukoliko se istovremeno (istog dana, po istom zahtevu) radi više od jednog vanrednog obračuna, u visini 5 EUR naplaćuje se samo prvi, a svi ostali se naplaćuju u visini 3 EUR po obračunu;

2.4.4. misli se na sprovođenje svih radnji da bi radnica dobila rešenje o porodiljskom odsustvu;

2.4.5. misli se na izradu i predaju Poreskoj upravi OPJ obrazaca od broj 1 do broja 8 koji se rade prilikom raznih isplata, npr. isplata zakupa, isplata dobiti, isplata prevoznih troškova, dnevnica, stipendija ili drugih primanja iznad neoporezivih iznosa;

2.4.6. misli se na predaju Poreskoj upravi obaveštenja o ugovorima za estradu na obrascima OZU koje predaju ugostitelji koji angažuju estradne umetnike u svojim objektima;

2.4. usluge iz područja platnog prometa

2.4.1. misli se na situaciju kada Agencija po nalogu klijenta vrši otvaranje ili zatvaranje računa u banci pri čemu Agencija priprema formulare, prilaže im potrebnu dokumentaciju i odnosi ih u banku. Eventualne takse za overavanje kopija dokumenata kao i eventualna naknada banke, ovisno o banci u kojoj se račun otvara ili zatvara, idu na teret klijenta;

2.4.2. misli se na situaciju kada se na postojeću karticu koju Agencija ima kod poslovne banke radi izvršavanja e-bankinga dodaje račun klijenta pri čemu se Agencijska kartica šalje u banku radi tog dodavanja;

2.4.3. misli se na situaciju kada klijent izda nalog Agenciji da se izvrši plaćanje sa oznakom hitno i kada Agencija odmah po prijemu takvog naloga vrši njegovo prosleđivanje banci putem e-bankinga;

2.4.4. misli se na situaciju kada je, po nalogu klijenta, elektronskim putem dat nalog za plaćanje, ali se iz nekog razloga isti treba povući pri čemu se banci prosleđuje, najčešće faksom ili e-mailom, pismeni zahtev za povlačenje naloga iz e-bankinga;

2.4.5. misli se na ishodovanje raznih potvrda od poslovnih banaka kod kojih je uobičajena procedura da se piše pismeni zahtev za izdavanje potvrde, zahtev se predaje banci te se, najčešće sutradan, podiže potvrda kao što je potvrda o prometu na računu i slično. Eventualna naknada koja se kod pojedinih banaka plaća za izdavanje potvrde ide na teret klijenta;

2.4.6. misli se na izradu specifikacije čekova i naloga za naplatu prilikom naplate čekova izdatih na teret tekućih računa građana kod poslovnih banaka. Cena se odnosi na izradu jedne specifikacije bez obzira koliko čekova na njoj ima. Na ovaj način klijent sam opimizira dinamiku naplate čekova tekućih računa građana u okviru zakonskih rokova za njihovu naplatu (8 odnosno 15 dana);

2.5. misli se na sudelovanje Agencije u popunjavanju raznih statističkih izveštaja koje, od slučaja do slučaja, od klijenta zahteva Republički zavod za statistiku, odnosno neki drugi državni organ, kod kojih je potrebno kombinovati razne količinske, opisne i slične pokazatelje sa finansijskim podacima, pri čemu Agencija sudeluje u popunjavanju opštih i finansijskih podataka o preduzeću/preduzetniku, kao i količinskih podataka ukoliko se o istima vode knjigovodsvene evidencije (stanje zaliha i slično), dok klijent obezbeđuje ostale podatke za izveštaje;

2.6. misli se na dostavljanje pregleda deviznih faktura usluga Deviznom inspektoratu koje je Klijent dužan dostaviti najkasnije u roku 10 dana od dana izdaravanja, odnosno prijema, a posao obuhvaća, popunjavanje obrasca pregleda, prilaganje kopija faktura, pakovanje i predaju preporučene pošiljke na poštu pri čemui je u cenu uračunat i tročak poštarine za preporučenu pošiljku;

2.7. misli se na postupak predaje zahteva za izdavanje poreskog uverenja nadležnoj Poreskoj upravi, postupke provere gotovosti uverenja i na podizanje istog kada bude gotovo na šalterima Poreske uprave ili kod nadležnog inspektora u Poreskoj upravi. Eventualno sudelovanje Agencije u usaglašavanju poreskog stanja sa Poreskom upravom nije obuhvaćeno ovom naknadom jer se isto podrazumeva kao deo bazne knjigovodstvene usluge;

2.8. misli se na angažovanje kurirske službe kod klijenta kod kojeg to nije sastavni deo ugovora, angažman kurirske službe nije ugovoren kao dopunska kontinuirana usluga, te mu se, po njegovom zahtevu, vanredno pruža takva usluga jer klijent npr. koristi godišnji odmor, vozilo mu je u kvaru, radnik mu je na bolovanju i slično. Cena od 1 EUR je po danu, puta broj dana koliko se usluga pruža, ali najmanje 5 dana (za manje od 5 dana klijent ne može dobiti ovu uslugu, odnosno naplatiće se najmanje 5 dana);

2.9. misli se na dopise koje Agencija klijentu šalje poštom pošto mu se u predviđenom roku nisu uspeli uručiti na drugi način: a) obaveštenje o isteku roka plaćanja, b) poziv kojim se, u slučaju neplaćanja usluge na vreme, klijent poziva da preuzme dokumentaciju, c) obaveštenja klijentu o uočenim nepravilnostima i nedostacima i d) druga važna obaveštenja koja nisu mogla biti predata klijentu na drugi način osim poštom;

2.10. misli se na situaciju kada Agencija raskine saradnju sa Klijentom, ili Klijent sa Agencijom, a Klijent ne preuzme svoju dokumentaciju u roku te je Agencija odloži za čuvanje u arhivi. Ovom cenom je obuhvaćeno čuvanje dokumentacije u prvom mesecu arhiviranja. Za sledeće mesece primenjuje se tarifa tačke 2.11.;

2.11. misli misli se na situaciju iz tačke 2.10. kada Agencija naplaćuje iznos iz cenovnika za svaki započeti mesec čuvanja nakon prvog meseca.


C. USLOVI I ROKOVI PLAĆANJA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

1. Cene računovodstvenih usluga ugovaraju se i iskazuju u EUR-ima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom tržišnom kursu koji vredi na dan plaćanja usluge.

2. Ukoliko klijent plati uslugu samoinicijativno, na osnovu ugovora, na osnovu izdane fakture ili druge informacije koju mu pruži Agencija, a primeni kurs koji je manji od prodajnog tržišnog kursa na dan plaćanja usluge, Agencija će izračunati koliko iznosi ta razlika, pretvoriti je u EUR-e i dodati uz fakturu za sledeći mesec zajedno sa dopunskim, naknadnim i vanrednim računovodstvenim uslugama. Ukoliko je spomenuta razlika veća od 10% od klijentove obaveze tog meseca, Agencija zadržava pravo da zahteva plaćanje takve razlike u rokovima za plaćanje usluge tekućeg meseca.

3. Računovodstvene usluge se plaćaju mesečno unapred. Rok za plaćanje usluga je do 5-og u mesecu za koji se usluga plaća, osim dopunskih usluga koje se plaćaju po isteku meseca, zajedno sa cenom osnovne usluge za idući mesec.

4. Do 5-og u mesecu Agencija čeka klijentovo ugovoreno plaćanje. U vremenu od 5-og do 10-og, Agencija podseća klijenta na plaćanje, a 11-og se štampaju obaveštenja o isteku roka plaćanja. Obaveštenja se uručuju klijentima do 13-og. U slučaju da se u tom roku obaveštenje ne uspe uručiti klijentu, 14-og mu se isto šalje poštom. Obaveštenjem se klijent obaveštava o iznosu neplaćene usluge, o činjenici da je 5-og prošao rok za plaćanje usluge kao i da će mu se, ukoliko uslugu ne plati do 15-og, prestati pružati usluga od 16-og, odnosno da će mu se pružanje usluge nastaviti kada izvrši plaćanje. Ukoliko klijent do 22-og ne plati uslugu, 23-eg mu se šalje poziv za preuzimanje dokumentacije u kojem se obaveštava da, ukoliko do kraja tog meseca ne izmiri uslugu i ne nastavi saradnju ili ne preuzme svoju dokumentaciju, Agencija neće dalje čuvati njegovu dokumentaciju i da će ista biti rashodovana bez odgovornosti Agencije za moguće štetne posledice po klijenta.


D. OBEZBEĐENJE PLAĆANJA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

Prilikom zaključivanja ugovora o pružanju računovodstvenih usluga klijent predaje Agenciji vlastitu blanko solo menicu koja služi kao instrument obezbeđenja plaćanja. Agencija prihvata da klijent može ograničiti vrednost date menice na visinu dvomesečne ugovorne obaveze.

Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal