Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Propisi - ostali - negrupisani

www.aktivasistem.comUslovi korišćenja                               Pridružite nam se na  facebook.png

Sa ove stranice možete besplatno preuzeti niže navedene propise.


 

Krivični zakonik
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr. 107/2005 - ispr. 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016
izmene 94/2016  |   tekst 108/2014  |  

Opšte uzanse za promet robom
"Službeni list FNRJ", br. 15/1954

Porodični zakon
prečišceni tekst "Službeni glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015
|   poslednje izmene  |

Ustav Republike Srbije
“Službeni glasnik RS”, broj 98/2006

Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Republike Srbije
"Službeni glasnik RS", br. 98/2006

Zakon o akcizama
prečišćeni tekst "Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn. 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn. 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn. 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 usklađeni din. izn.
izmene 7/2017  |  tekst 108/2016  |  izmene 108/2016  |  tekst 5/2016  |  tekst 142/2014  |  izmene 142/2014  |

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu
"Službeni glasnik RS", br. 36/2009


Zakon o autorskim i srodnim pravima
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012

Statut Sokoja - Organizacije muzičkih autora Srbije
donet 10.03.2010. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja
Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj - Organizacija za zaštitu autorskih muzičkih prava
prečišćeni tekst sa izmenama i dopunama koje su na snazi od 08.10.2007. godine
Statut OFPS - Organizacije proizvođača fonograma Srbije
donet 18.03.2010. godine, stupio na snagu danom donošenja
Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS
doneta 02.11.2009. godine, a primenjuje se od narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", izuzev ...


Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US

Pravilnik o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima
Službeni glasnik RS”, broj 90/2016 od 04.11.2016. godine
izmene 4/2017  |


Zakon o divljači i lovstvu
"Službeni glasnik RS", br. 18/2010

Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011

Zakon o dobrobiti životinja
"Službeni glasnik RS", br. 41/2009

Zakon o etanolu
"Službeni glasnik RS", br. 41/2009

Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju
"Službeni glasnik RS", br. 94/2017
|   stari Zakon o elektronskom dokumentu - 51/2009   |

Zakon o elektronskim komunikacijama
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US i 62/2014

Zakon o finansiranju lokalne samouprave
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn., 95/2015 - usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 - usklađeni din. izn. i 104/2016 - dr. zakon

Zakon o fondu za razvoj Republike Srbije
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 119/2012 i 5/2015

Zakon o hipoteci
“Službeni glasnik RS”, br. 83/2015                                                          English

Zakon o izvršenju i obezbeđenju
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 106/2015 i 106/2016                English
|   autentično tumačenje odredbe člana 48.  |   tekst 106/2015  |

Zakon o izvršenju i obezbeđenju
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014 - prestaje da važi 01.07.2016. godine

Zakon o informacionoj bezbednosti
"Službeni glasnik RS", br. 94/2017
|   izmene 94/2017   |   tekst 6/2016   |

Zakon o inspekcijskom nadzoru
“Službeni glasnik RS”, broj 36/2015

Zakon o igrama na sreću
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 88/2011 i 93/2012 - dr. zakon

Zakon o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije
"Službeni glasnik RS", br. 36/2009

Zakon o javnim nabavkama
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015
|   izmene 68/2015  |   tekst 14/2015  |   izmene 14/2015  |   tekst 124/2012  |

Zakon o javnom beležništvu
prečišceni tekst "Službeni glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014, 6/2015 i 106/2015
|   izmene 106/2015  |   tekst 6/2015  |   izmene 6/2015  |

Zakon o kontroli državne pomoći
"Službeni glasnik RS", br. 51/2009

Zakon o komunalnim delatnostima
"Službeni glasnik RS", br. 88/2011 i 104/2016

Zakon o komunalnoj policiji
"Službeni glasnik RS", br. 51/2009

Zakon o krivičnom postupku
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014

Zakon o metrologiji
"Službeni glasnik RS", br. 15/2016

Zakon o metrologiji
"Službeni glasnik RS", br. 30/2010

Zakon o nasleđivanju
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015
|   poslednje izmene  |

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013 - odluka US

Zakon o opštem upravnom postupku
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 18/2016
- propis stupio na snagu 09.06.2016.godine, početak primene je od 01.06.2017. godine, osim odredaba čl. 9, 103. i 207. koje se primenjuju od 08.06.2016. godine

Zakon o opštem upravnom postupku
prečišćeni tekst "Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Službeni glasnik RS", br. 30/2010 - prestaje da važi 01.06.2017. godine

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa
prečišćeni tekst "Službeni list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Službeni list SRJ", br. 29/96 i "Službeni glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon

Zakon o obligacionim odnosima
"Službeni list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Službeni list SRJ", br. 31/93 i "Službeni list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja

Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela
"Službeni glasnik RS", br. 97/2008

Zakon o organskoj proizvodnji
"Službeni glasnik RS", br. 30/2010

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa
prečišćeni tekst "Sl. glasnik RS", br. 93/2014 i 22/2015
|   poslednje izmene  |  

Zakon o parničnom postupku
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US i 55/2014

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 41/2009, 10/2013 - dr. zakon i 101/2016

Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva
"Službeni glasnik RS", br. 17/2013, 102/2015, 6/2016 i 46/2017
|   izmene 46/2017  |   tekst 6/2016  |


Zakon o prekršajima
"Službeni glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 - odluka US
|   odluka US 98/2016  |   tekst 13/2016  |   izmene 13/2016  |   tekst 65/2013  |

Vodič - Prava i obaveze građana kao učesnika u prekršajnom postupku
Vodič je sastavilo Udruženje sudija za prekršaje RS u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo


Zakon o privrednim komorama
"Službeni glasnik RS", broj 112/2015 od 30.12.2015. godine, stupio na snagu 07.01.2016. godine, osim odredaba čl. 10. i 33. koje počinju da se primenjuju 01.01.2017. godine

Zakon o privrednim komorama
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 65/2001, 36/2009 i 99/2011 - dr. zakon, prestao da važi 07.01.2016. godine, osim odredaba čl. 8, 9. i 21, koje važe do 01.01.2017. godine

Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2017. godini
“Službeni glasnik RS”, broj 101/2016

Zakon o privrednim prestupima
prečišćeni tekst "Službeni list SFRJ", br. 4/77, 36/77 - ispr. 14/85, 10/86 (prečišcen tekst), 74/87, 57/89 i 3/90 i "Službeni list SRJ", br. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 64/2001 i "Službeni glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon

Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 135/2004 i 68/2014 - dr. zakon

Zakon o pivu
"Službeni glasnik RS", br. 30/2010

Zakon o prometu nepokretnosti
prečišceni tekst "Službeni glasnik RS", br. 93/2014, 121/2014 i 6/2015
|   poslednje izmene  |

Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 46/2006 i 104/2009 - dr. zakoni

Zakon o planiranju i izgradnji
prečišćeni tekst "Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr. 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014
|   poslednje izmene  |


 

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju
“Službeni glasnik RS”, broj 68/2015 - stupio na snagu 12.08.2015. godine, primenjuje se od 13.02.2017. godine

Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 i 68/2015 - dr. zakoni - prestaje da važi 13.02.2017. godine


 

Zakon o rakiji i drugim alkoholnim pićima
"Službeni glasnik RS", br. 41/2009

Zakon o republičkim administrativnim taksama
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr. 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn. 55/2012 - usklađeni din. izn. 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn. 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 50/2016 - uskladeni din. izn.
|   izmene 50/2016  |   tekst 112/2015  |   izmene 112/2015  |   tekst 57/2014  |

Zakon o ravnopravnosti polova
"Službeni glasnik RS", br. 104/2009

Zakon o regionalnom razvoju
prečišceni tekst "Službeni glasnik RS", br. 51/2009, 30/2010 i 89/2015 - dr. zakon

Zakon o stočarstvu
"Službeni glasnik RS", br. 41/2009, 93/2012 i 14/2016
|   poslednje izmene  |   tekst pre izmena  |

Zakon o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture
"Službeni glasnik RS”, broj 39/93 i 42/98

Zakon o sudskim veštacima
"Službeni glasnik RS", br. 44/2010

Zakon o šumama
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012 i 89/2015

Zakon o transportu opasne robe
“Službeni glasnik RS”, broj 104/2016

Zakon o transportu opasnog tereta
“Službeni glasnik RS”, broj 88/2010 i 104/2016 - dr. zakon

Zakon o tržištu kapitala
“Službeni glasnik RS”, broj 31/2011, 112/2015 i 108/2016
|   izmene 108/2016  |   tekst 112/2015  |   izmene 112/2015  |   tekst 31/2011  |


Zakon o udruženjima
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011 - dr. zakoni

Pravilnik o sadržini, nacinu upisa i vođenja registra udruženja
"Službeni glasnik RS", br. 80/2009

Pravilnik o sadržini, nacinu upisa i vođenja registra stranih udruženja
"Službeni glasnik RS", br. 80/2009


Zakon o učeničkom i studentskom standardu
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 18/2010 i 55/2013


Zakon o upravljanju otpadom
"Službeni glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016
|   poslednje izmene  |   tekst pre izmena  |

Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o kolicini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, nacinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima placanja naknade, kriterijumima za obracun, visinu i nacin obracunavanja i placanja naknade
prečišćeni tekst "Sl. glasnik RS", br. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013 - dr. pravilnik, 3/2014, 81/2014 - dr. pravilnik i 31/2015 - dr. pravilnik

Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
“Službeni glasnik RS”, broj 43/2017 od 05.05.2017. godine
|   44/2016  |   31/2015  |


Zakon o upravnim sporovima
"Službeni glasnik RS", br. 111/2009

Zakon o upravnoj inspekciji
"Službeni glasnik RS", br. 87/2011

Zakon o vodama
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012 i 101/2016

Zakon o vanparničnom postupku
prečišceni tekst "Službeni glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon, 55/2014, 6/2015 i 106/2015 - dr. zakon
|   izmene 6/2015  |

Zakon o vinu
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 41/2009 i 93/2012

Zakon o zabrani diskriminacije
"Službeni glasnik RS", br. 22/2009


Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
"Službeni glasnik RS", br. 107/2012                                                                English

Uredba o obrascu za vođenje evidencije i načinu vođenja evidencije o obradi podataka o ličnosti
"Sl. glasnik RS", br. 50/2009


Zakon o zaštiti poslovne tajne
"Službeni glasnik RS", br. 72/2011

Zakon o zdravlju bilja
"Službeni glasnik RS", br. 41/2009

Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar
prečišćeni tekst "Sl. glasnik RS", br. 57/2003, 61/2005, 64/2006 - ispr. i 99/2011 - dr. zakoni

Zakon o žigovima
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 104/2009 i 10/2013


 

Propisi o registraciji privrednih subjekata
Propisi o računovodstvu i revizji
Propisi o poreskom postupku i administraciji
Propisi o porezu na dobit pravnih lica
Propisi o porezu na dohodak građana
Propisi o porezu na dodatu vrednost
Propisi o porezima i naknadama lokalnim samoupravama
Propisi o socijalnim doprinosima
Propisi o radu i zapošljavanju
Propisi o platnom prometu i finansijama
Propisi o fisklanim kasama
Propisi o trgovini
Propisi o spoljnotrgovinskom poslovanju
Propisi - ostalo - negrupisani


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal