Propisi o spoljnotrgovinskom poslovanjuZakon o spoljnotrgovinskom poslovanju
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 36/2009, 36/2011 - dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 - dr. zakon
|  tekst pre izmena  |

Zakon o deviznom poslovanju
prečišćeni tekst, "Službeni glasnik RS", broj 62/06 , broj 31/2011, broj 119/2012 i 139/2014


Uredba o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga
“Službeni glasnik RS”, broj 59/2013 od 05.07.2013. godine.

Odluka o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama
“Službeni glasnik RS”, broj 50/2013 od 07.06.2013. godine.

Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
“Službeni glasnik RS”, broj 51/2015, 3/2016 i 29/2016.
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Odluka o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 67/2006, 52/2008 i 18/2009.

Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
“Službeni glasnik RS”, broj 51/2015 i 3/2016.
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Uputstvo za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
“Službeni glasnik RS”, broj 93/2011.

Odluka o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom
“Službeni glasnik RS”, broj 56/2013 i 4/2015.

Odluka o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata
“Službeni glasnik RS”, broj 51/2015.

Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog naloga sa inostranstvom
“Službeni glasnik RS”, broj 38/2010.

Odluka o jedinstvenoj strukturi za identifikaciju i klasifikaciju računa i o planu računa za primenu međunarodnih pravila i IBAN standarda
“Službeni glasnik RS”, broj 116/2006

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišcenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
“Službeni glasnik RS”, broj 55/2015.

Odluka o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu
“Službeni glasnik RS”, broj 98/2012, 143/2014 i 51/2015.

Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
“Službeni glasnik RS”, broj 31/2012, 71/2013, 98/2013, 125/2014 i 102/2015.

Uputstvo za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
prečišćeni tekt “Službeni glasnik RS”, broj 51/2015.

Uputstvo za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
“Službeni glasnik RS”, broj 51/2015 i 3/2016.
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći
prečišćeni tekst “Sl.list SRJ“, br. 53/2001, 61/2001 – ispr. i 36/2002 i “Službeni glasnik RS”, br. 101/2005 – dr. zakon

Carinski zakon
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012, 29/2015 i 108/2016
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |


Odluka o izmenama i dopuni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
"Službeni glasnik RS", br. 115/2017
|  poslednje izmene  |

Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini
"Službeni glasnik RS", br. 115/2017
|  poslednje izmene  |

Zakon o agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 61/2005 i 88/2010