Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Propisi o socijalnim doprinosima

www.aktivasistem.comUslovi korišćenja                               Pridružite nam se na  facebook.png

Sa ove stranice možete besplatno preuzeti niže navedene propise.


 

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn. 8/2013 - usklađeni din. izn. 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn. 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn. i 7/2017 usklađeni din. izn.                                                                           English
|   izmene 7/2017  |   tekst 5/2016  |   izmene 5/2016  |   tekst 112/2015  |   izmene 112/2015  |   tekst 68/2014  |   tekst 54/2014  |

Pravilnik o uslovima, postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini
"Službeni glasnik RS", br. 100/2004


 

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
prečišćeni tekst "Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014
|   poslednje izmene  |   tekst pre izmena  |


 

Zakon o zdravstvenom osiguranju
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr. 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr.zakon
|   tekst 106/2015  |   tekst 126/2014  |   izmene 126/2014  |   tekst 123/2014  |


 

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, - dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015
|   izmene 106/2015  |   tekst 96/2015  | izmene 96/2015  |   tekst 93/2014  |   izmene 93/2014  |   tekst 45/2013  |

Pravilnik o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite
"Službeni glasnik RS", broj 68/06, 49/07, 50/07, 95/07, 127/07 i 91/2015
tekst pre izmene  |

Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za otpis kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i o načinu i postupku za ostvarivanje prava na otpis kamate
Zahtev za otpis kamate - Obrazac ZOK

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe
"Službeni glasnik RS",broj 43/06, bez izmena u 112/09 od 30.12.2009. godine

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe - sa tabelom mera izvršenja
"Službeni glasnik RS",broj 43/06, bez izmena u 112/09 od 30.12.2009. godine

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe - deo pravilnika koji se odnosi na privatnu praksu  (.pdf)


 

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 102/2008 i 31/2009


 

Zakon o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
"Službeni glasnik RS", broj 102/2008


 

Zakon o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
"Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 44/2014 - dr. zakon i 116/2014
|   poslednje izmene  |   tekst pre izmena  |

Uputstvo o postupku podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje u elektronskom obliku i izdavanje potvrde o prijemu
"Službeni glasnik RS", broj 53/2013

Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
"Službeni glasnik RS", br. 54/2010, 124/2012 i 119/2013

Odluka o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada
"Službeli list SRJ", broj 9/98, 25/00 (Postavljeni tekst ne sadrži izmene i dopune iz "Službenog glasnika RS", broj 15/10)

Uputstvo za pregled doprinosa na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja


 

Mišljenje o plaćanju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za fizičko lice koje je osnivač privrednog društva, a nije zasnovalo radni odnos u tom privrednom društvu i nije upisano u registar privrednih subjekata kao lice ovlašćeno za predstavljanje i zastupanje i ne donosi odluke u radu skupštine društva jer ima učešće u kapitalu privrednog društva manje od 5%
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-321/2015-04 od 21.08.2015. godine


 

Međunarodni sporazumi o socijalnom osiguranju
Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Velika BritanijaDanskaEgipat, Italija, Kanada, Kipar, Libija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Nemačka, Norveška, Panama, Poljska, Rumunija (samo zdravsteno), Slovačka, Slovenija, Turska, Francuska, Holandija, Hrvatska, Crna Gora, Češka, Švajcarska, Švedska


 

Propisi o registraciji privrednih subjekata
Propisi o računovodstvu i revizji
Propisi o poreskom postupku i administraciji
Propisi o porezu na dobit pravnih lica
Propisi o porezu na dohodak građana
Propisi o porezu na dodatu vrednost
Propisi o porezima i naknadama lokalnim samoupravama
Propisi o socijalnim doprinosima
Propisi o radu i zapošljavanju
Propisi o platnom prometu i finansijama
Propisi o fisklanim kasama
Propisi o trgovini
Propisi o spoljnotrgovinskom poslovanju
Propisi - ostalo - negrupisani


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal