Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Propisi o registraciji privrednih subjekata

www.aktivasistem.comUslovi korišćenja                               Pridružite nam se na  facebook.png

Sa ove stranice možete besplatno preuzeti niže navedene propise.


 

Zakon o privrednim društvima
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015
|   poslednje izmene  |   tekst pre izmena  |                                                      English

Instrukcija Minstarstva privrede 021-01-00089/2013-08
Brisanje preduzetnika iz registra APR-a na osnovu zahteva NBS ili PURS u slučaju da mu je poslovni račun u blokadi duže od dve godine (Instrukcija Ministarstva privrede, br. 021-01-00089/2013-08 od 9.12.2013. god)


 

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 99/2011 i 83/2014
|   poslednje izmene  |   tekst pre izmena  |

Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju
"Službeni glasnik RS", br. 42/2016

Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju
"Službeni glasnik RS", br. 6/2012 - prestaje da važi 29.04.2016. godine

Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža agencija za privredne registre
prečišćeni tekst "Sl. glasnik RS", br. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015 i 32/2016
|   poslednje izmene  |   tekst pre izmena  |

Pravilnik o sadržini registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača
“Službeni glasnik RS”, broj 75/2013

Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre
“Službeni glasnik RS”, broj 100/2016


 

Zakon o klasifikaciji delatnosti
"Sl. glasnik RS", br. 104/2009

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata
“Službeni glasnik RS”, broj 48/2012

Uredba o klasifikaciji delatnosti
“Službeni glasnik RS”, broj 54/2010

Uredba o metodologiji za razvrstavanje jedinica, razvrstavanje prema klasifikaciji delatnosti
"Službeni glasnik RS", br. 54/2010

Lista skraćenih naziva Klasifikacije delatnosti
Kolegijum direktora Republičkog zavoda za statistiku, na sednici održanoj 1. septembra 2010. godine, doneo je odluku o usvajanju Liste u skladu sa članom 2. Uredbe o Klasifikaciji delatnosti. Lista stupa na snagu danom objavljivanja na internet strani Republičkog zavoda za statistiku (2. septembra 2010. godine) i primenjuje se radi publikovanja podataka i elektronske obrade.


 

Zakon o javnim preduzećima
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 15/2016

Zakon o javnim preduzećima
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013 - autentično tumačenje i 44/2014 - dr. zakon - prestaje da važi 4. marta 2016. godine


 

Zakon o javnim agencijama
"Službeni glasnik RS", br. 18/2005 i 81/2005 - ispr.


 

Zakon o zadrugama
"Službeni glasnik RS", broj 112/2015

Zakon o zadrugama
prečišćeni tekst "Službeni list SRJ", br. 41/96 i 12/98 i "Službeni glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 34/2006


 

Zakon o udruženjima
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011 - dr. zakoni

Pravilnik o sadržini, načinu upisa i vođenja registra udruženja
"Službeni glasnik RS", br. 80/2009

Pravilnik o sadržini, načinu upisa i vođenja registra stranih udruženja
“Službeni glasnik RS”, broj 80/2009

Pravilnik o određivanju delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor
"Službeni glasnik RS", br. 9/96. godine


 

Zakon o zadužbinama i fondacijama
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 88/2010 i 99/2011 - dr. zakon


 

Zakon o privatizaciji
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 83/2014, 46/2015, 112/2015 i 20/2016 - autentično tumačenje
|   autentično tumačenje 20/2016 |   izmene 112/2015  |   tekst 83/2014   |


 

Zakon o stečaju
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014                                                                                                   English
|   poslednje izmene  |   tekst pre izmena  |


 

Zakon o sportu
"Službeni glasnik RS", broj 10/2016

Zakon o sportu
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 24/2011 i 99/2011 - dr. zakoniStrategija za podršku razvoja malih i srednjih preduzeca, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine
“Službeni glasnik RS”, broj 35/2015

Odluka o obrazovanju saveta za mala i srednja preduzeca, preduzetništvo i konkurentnost
“Službeni glasnik RS”, broj 35/2015


 

Propisi o registraciji privrednih subjekata
Propisi o računovodstvu i revizji
Propisi o poreskom postupku i administraciji
Propisi o porezu na dobit pravnih lica
Propisi o porezu na dohodak građana
Propisi o porezu na dodatu vrednost
Propisi o porezima i naknadama lokalnim samoupravama
Propisi o socijalnim doprinosima
Propisi o radu i zapošljavanju
Propisi o platnom prometu i finansijama
Propisi o fisklanim kasama
Propisi o trgovini
Propisi o spoljnotrgovinskom poslovanju
Propisi - ostalo - negrupisani


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal