Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Propisi o računovodstvu i reviziji

www.aktivasistem.comUslovi korišćenja                               Pridružite nam se na  facebook.png

Sa ove stranice možete besplatno preuzeti niže navedene propise.


 

Zakon o računovodstvu                                                                      English
"Službeni glasnik RS", broj 62/2013

Zakon o računovodstvu i reviziji
"Službeni glasnik RS", br. 46/2006, 111/2009, 99/2011 - dr. zakon i 62/2013 - dr. zakon
|   tekst pre izmena  |

Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike
"Službeni glasnik RS", broj 95/2014

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike
prečišćeni tekst "Sl. glasnik RS", br. 95/2014 i 144/2014
|   poslednje izmene  |

Pravilnik o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike
Zaključno sa "Službeni glasnik RS", br. 127/2014

Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 118/2013 i 95/2014
|   poslednje izmene  |   tekst pre izmena  |

Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika
"Službeni glasnik RS", br. 106/2006 i 111/2006 - ispr. - prestao da važi 30.12.2015. godine

Pravilnik o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije
prečišćeni tekst "Službeni list SRJ", br. 17/97 i 24/2000

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 118/2013 i 137/2014
|   poslednje izmene  |   tekst pre izmena  |

Pravilnik o načinu i postupku obezbeđivanja izvoda podataka iz elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija poreskih obveznika - pravnih lica
"Službeni glasnik RS", br. 6/2010

Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja
prečišćeni tekst “Službeni glasnik RS”, broj 127/2014 i 101/2016
|   izmene 101/2016  |   tekst 127/2014  |

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike
"Službeni glasnik RS", broj 144/2014 od 27.12.2014. godine


 

Mišljenje o načinu uništavanja knjigovodstvene dokumentacije koja je starija od 10 godina
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-138/2017-16 od 3.3.2017.godine

Mišljenje o primeni izabrane računovodstvene regulative u kontinuitetu shodno članu 21. stav 3. i članu 22. stav 3. Zakona o računovodstvu
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-158/2017-16 od 1.3.2017.godine


 

MRS i MSFI

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja (ifrs) za male i srednje entitete
“Službeni glasnik RS”, broj 117/2013

Rešenje o utvrđivanju prevoda međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (msfi za msp)
“Službeni glasnik RS”, broj 117/2013

Rešenje o utvrđivanju Okvira za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja
"Službeni glasnik RS",broj 133/03 od 31.12.2003. godine

Rešenje o utvrđivanju prevoda osnovnih tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja
"Službeni glasnik RS",broj 77/10 od 25.10.2010. godine, stupilo na snagu osmog dana od dana objavljivanja. Ispravka je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 95/10 od 17.12.2010. godine

Sadržaj   Uvod
Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
Međunarodni računovodstveni standardi (MRS)   
MRS 1 - Prezentacija finansijskih izveštaja,     MRS 2 - Zalihe,     MRS 7 - Izveštaji o tokovima gotovine,
MRS 8 - Računovodsvene politike, promene računovodsvenih procena i greške,     MRS 10 - Događaji
posle izveštajnog perioda,     MRS 11 - Ugovori o izgradnji,     MRS 12 - Porez na dobitak,     
MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema,    MRS 17 - Lizing,     MRS 18 - Prihodi,     MRS 19 - Primanja zaposlenih,     MRS 20 - Računovodstvo državnih davanja i obelodanjivanje državne pomoći,     MRS 21 - Efekti promena deviznih kurseva,     MRS 23 - Troškovi pozajmljivanja,     MRS 24 - Obelodanjivanje povezanih strana,    MRS 26 - Računovodstvo i izveštavanje planova penzijskih primanja,     MRS 27 - Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji,     MRS 28 - Investicije u pridružene entitete,     MRS 29 - Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama,     MRS 31 - Učešća u zajedničkim poduhvatima,
MRS 32 - Finansijski instrumenti: prezentacija,     MRS 33 - Zarada po akciji,     MRS 34 - Periodično finansijsko izveštavanje,     MRS 36 - Umanjenje vrednosti imovine,    MRS 37 - Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina,     MRS 38 - Nematerijalna imovina,    MRS 39 - Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje,     MRS 40 - Investicione nekretnine,     MRS 41 - Poljoprivreda
Tumačenja Komiteta za tumačenje međunarodnog finansijskog izveštavanja (IFRIC)
IFRIC Tumačenje 1 - Promene postojećih obaveza za povlačenje imovine iz upotrebe, obnavljanje i
sličnih obaveza,     IFRIC Tumačenje 2 - Učešća članova kooperativnih entiteta i slični instrumenti,    
IFRIC Tumačenje 4 - Određivanje da li ugovor sadrži element lizinga,     IFRIC Tumačenje 5 - Pravo na
učešće u fondovima namenjenim povlačenju imovine iz upotrebe, obnavljanju i zaštiti životne sredine,    
IFRIC Tumačenje 6 - Obaveze koje se javljaju od učešća na posebnom tržištu - odlaganje električne i
elektronske opreme,     IFRIC Tumačenje 7 - Primena pristupa prepravljanja finansijskih izveštaja prema
IAS 29 Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama,     IFRIC Tumačenje 8 - Delokrug IFRS 2,    
IFRIC Tumačenje 9 - Ponovna procena ugrađenih derivata,     IFRIC Tumačenje 10 - Periodično finansijsko
izveštavanje i umanjenje vrednosti,     IFRIC Tumačenje 11 - IFRS 2 - Grupne transakcije i transakcije
državnim hartijama od vrednosti,     IFRIC Tumačenje 12 - Ugovori o koncesiji za pružanje usluga,
IFRIC Tumačenje 13 - Programi lojalnosti klijenata,     IFRIC Tumačenje 14 - IAS 19 - Ograničenje
sredstva definisanih primanja, zahtevi za minimalnim finansiranjem i njihova interakcija,
IFRIC Tumačenje 15 - Sporazumi za izgradnju nekretnina,     IFRIC Tumačenje 16 - Hedžing neto
investicija u inostranom poslovanju,     IFRIC Tumačenje 17 - Raspodela nemonetarne imovine vlasnicima 
Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI)
MSFI 1 - Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja,   MSFI 2 - Plaćanja akcijama,
MSFI 3 - Poslovne kombinacije,     MSFI 4 - Ugovori o osiguranju,     MSFI 5 - Stalna imovina koja se drži za
prodaju i prestanak poslovanja,       MSFI 6 - Istraživanje i procenjivanje mineralnih resursa,    
MSFI 7 - Finansijski  instrumenti: obelodanjivanja,     MSFI 8 - Segmenti poslovanja 
Tumačenja Stalnog komiteta za tumačenja (SIC)
Tumačenje SIC-7 - Uvođenje evra,     Tumačenje SIC-10 - Državna pomoć - Bez konkretnog povezivanja
sa poslovniom aktivnostima, Tumačenje SIC-12 - Konsolidacija - Entiteti za posebne namene,
Tumačenje SIC-13 - Zajednički kontrolisani entiteti - nemonetarni ulozi učesnika u zajedničkom poduhvatu,
Tumačenje SIC-15 - Operativni lizing - podsticaji,     Tumačenje SIC-21 - Porez na dobitak - povraćaj
revalorizovanih sredstava,     Tumačenje SIC-25 - Promene poreskog statusa entiteta ili njegovih akcionara,
Tumačenje SIC-27 - Procena suštine transakcija koje uključuju pravni oblik lizinga,   Tumačenje SIC-29 - Ugovori
o koncesiji za pružanje usluga: obelodanjivanje,     Tumačenje SIC-31 - Prihod - transakcije razmene koje
uključuju i usluge reklamiranja,     Tumačenje SIC-32 - Nematerijalna imovina - Troškovi veb-sajta     Zakon o reviziji                                                                                      English
"Službeni glasnik RS", broj 62/2013


 

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009, 91/2010 i 139/2014.
|   poslednje izmene  |   tekst pre izmena  |

Pravilnik o utvrđivanju metodologije, obaveza i radnji za izvršavanje poslova u skladu sa zakonom o sprečavanju pranja novca
“Službeni glasnik RS”, broj 59/06 i 22/08

Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma
Stupaju na snagu od 01.06.2015.
Preuzeto sa sajta Uprava za sprečavanje pranja novca

Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za poresko savetovanje
Preuzeto sa sajta Uprava za sprečavanje pranja novca

Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za lica koja pružaju računovodstvene usluge - u primeni od 01.10.2015. godine
Preuzeto sa sajta Uprava za sprečavanje pranja novca

Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za lica koja pružaju računovodstvene usluge - bilo u primeni do 30.09.2015. godine
Preuzeto sa sajta Uprava za sprečavanje pranja novca

Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga
Objavljeno 27.03.2012.
Preuzeto sa sajta Uprava za sprečavanje pranja novca

Nacionalna procena rizika od pranja novca u Republici Srbiji         Verzija 2
Objavljeno 04.2013.
Preuzeto sa sajta Uprava za sprečavanje pranja novca


 

 

Propisi o registraciji privrednih subjekata
Propisi o računovodstvu i revizji
Propisi o poreskom postupku i administraciji
Propisi o porezu na dobit pravnih lica
Propisi o porezu na dohodak građana
Propisi o porezu na dodatu vrednost
Propisi o porezima i naknadama lokalnim samoupravama
Propisi o socijalnim doprinosima
Propisi o radu i zapošljavanju
Propisi o platnom prometu i finansijama
Propisi o fisklanim kasama
Propisi o trgovini
Propisi o spoljnotrgovinskom poslovanju
Propisi - ostalo - negrupisani


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal