Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Propisi o poreskom postupku i poreskoj administraciji

www.aktivasistem.comUslovi korišćenja                               Pridružite nam se na  facebook.png

Sa ove stranice možete besplatno preuzeti niže navedene propise.


 

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr. 23/2003 - ispr. 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr. 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014 i 112/2015, 15/2016 i 108/2016                                   English
|   izmene 108/2016  |   tekst 15/2016  |   izmene 15/2016  |   tekst 112/2015  |   izmene 112/2015  |   tekst 105/2014  |   izmene 105/2014  |   tekst 68/2014  |

Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate
"Službeni glasnik RS", br. 28/2016

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva
"Službeni glasnik RS", br. 14/2016

Pravilnik o poreskom identifikacionom broju
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 57/2003, 68/2003, 32/2009 i 48/2010

Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 32/2009, 70/2010, 6/2012 i 11/2016
|   poslednje izmene  |   tekst pre izmena  |

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja Poreske uprave o otpočinjanju, odnosno okončanju poreske kontrole
"Službeni glasnik RS", broj 80/2016

Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem
"Službeni glasnik RS", broj 113/2013

Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja
"Službeni glasnik RS", broj 77/2014

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
"Službeni glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016 i 46/2017
|   izmene 46/2017  |   tekst 49/2016  |   izmene 49/2016  |   tekst 16/2016  |

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
"Službeni glasnik RS", br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 66/2014 - ispr. 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014 i 97/2015 - prestao da važi 01.03.2016. godine
|   izmene 97/2015  |   tekst 131/2014  |   izmene 131/2014  |   tekst 128/2014  |

Pravilnik o plaćanju pojedinih obaveza preko poreske blagajne
"Službeni glasnik RS", broj 61/2003

Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 53/2003, 61/2004 i 71/2005

Uputstvo za postupanje po zahtevima poreskih obveznika za odlaganje plaćanja poreskog duga
prečišćeni tekst, zaključno sa brojem 30-00-125/2005-01 od 30.08.2005. godine

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti
"Službeni glasnik R", broj 80/2010

Uputstvo za postupanje Poreske uprave u postupku izdavanja poreskih uverenja
Poreska uprava, broj 43-1229/2010-18 od 02.07.2010. godine

Instrukcija za prijavljivanje i namirenje poreskog potraživanja od poreskih obveznika - privrednih društava nad kojima je pokrenut postupak likvidacije
Poreska uprava, Sektor za naplatu, broj 43-1298/2006-10 od 08.05.2006. godine

Mišljenje o zastarelosti prava na preknjižavanje uplata javnih prihoda
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-01486/2008-04 od 25.12.2008. godine


 

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga
"Službeni glasnik RS", broj 119/2012


 

Zakon o državnoj upravi
"Službeni glasnik RS", broj 79/05 i 101/07, odredbe članova 34. do 37. prestale važiti 29.11.2011. godine, danom stupanja na snagu Zakona o upravnoj inspekcji ("Službeni glasnik RS", broj 87/11)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi
"Službeni glasnik RS", broj 95/10 od 17.12.2010. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
Direktiva o pravilima ponašanja zaposlenih u Poreskoj upravi
Direktiva direktora Poreske uprave broj 110-38/2005-5 od 27.12.2005. godine
Direktiva o poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću
zaposlenih i postavljenih lica u Poreskoj upravi

Direktiva direktora Poreske uprave broj 110-47/2005-5 od 27.12.2005. godine


 

Propisi o registraciji privrednih subjekata
Propisi o računovodstvu i revizji
Propisi o poreskom postupku i administraciji
Propisi o porezu na dobit pravnih lica
Propisi o porezu na dohodak građana
Propisi o porezu na dodatu vrednost
Propisi o porezima i naknadama lokalnim samoupravama
Propisi o socijalnim doprinosima
Propisi o radu i zapošljavanju
Propisi o platnom prometu i finansijama
Propisi o fisklanim kasama
Propisi o trgovini
Propisi o spoljnotrgovinskom poslovanju
Propisi - ostalo - negrupisani


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal