Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Propisi o porezima i naknadama lokalnim samoupravama

www.aktivasistem.comUslovi korišćenja                               Pridružite nam se na  facebook.png

Sa ove stranice možete besplatno preuzeti niže navedene propise.


 

Zakon o porezima na imovinu
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon
|   tekst pre izmena  |  

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrdivanje poreza na imovinu
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 108/2013, 118/2013 i 101/2017
|   izmene 101/2017  |  |   tekst 118/2013  |

Uputstvo o primeni propisa koji regulišu oporezivanje motornih vozila od 01. januara 2005. godine broj 43-07436/2004-08 od 24.12.2004. godine
Uputstvo o postupku i načinu utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava
Poreska uprava, broj 43-00192/2010-18 od 16.02.2010. godine


 

Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 - usklađeni din. izn. 120/2012 - usklađeni din. izn. 113/2013 - usklađeni din. izn. 68/2014 - dr. zakon, 140/2014 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 105/2016 - usklađeni din. izn.
|   tekst 112/2015  |   izmene 112/2015  |   tekst 140/2014  |  

Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara
"Službeni glasnik RS", broj 105/2016 od 26.12.2016. godine
|   109/2015  |   140/2014  |  


 

Zakon o zaštiti životne sredine
"Službeni glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US i 14/2016
|   izmene 14/2016  |   tekst 43/2011  |

Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine
“Službeni glasnik RS“, broj 43/2017
|   44/2016  |

Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine
prečišćeni tekst "Službeni list grada Beograda", br. 22/99, 6/2001, 37/2004, 29/2005, 19/2007, 43/2007, 53/2008, 60/2009, 45/2010, 65/2012 i 50/2014
|   tekst pre izmena  |  

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Beograda
“Službeni list grada Beograda“, broj 96/2014

Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Novog Sada
"Službeni list grada Novog Sada" broj 13/2014

Odluka o obveznicima, visini, rokovima i načinu plaćanja posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Novog Sada
"Službeni list grada Novog Sada" broj 13/2014

Odluka o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Novi Sad
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/2014

Odluka o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Stara Pazova
"Sl.glasnik RS", br. 129/07, "Sl. glasnik RS" broj 62/06, 47/11 i 93/12. godine

Odluku o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji opštine Stara Pazova
"Službeni glasnik RS", broj 135/04 i 36/2009

Odluku o merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta
"Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 81/2009


 

Pravilnici, odluke i druga akta organa Grada Novog Sada
Odluka o uslovima i načinu plaćanja duga, odlaganja plaćanja duga i otpisa kamate na poreski dug po osnovu izvornih javnih prihoda dospelih do 31. decembra 2009. godine
"Službeni list Grada Novog Sada", broj   /10 od    2010. godine, odluku donela Skupština Grada Novog Sada na sednici od 29. oktobra 2010. godine
Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za privremeno postavljanje objekata i uređaja na javnim površinama i površinama vidljivim sa javnih površina
"Službeni list Grada Novog Sada" broj 7/09 od 2.03.2009. godine
Odluka o lokalnim komunalnim taksama - nacrt - primena od 01.01.2010. godine
Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za postavljanje reklamnih oznaka na fasadi, krovu i drugim površinama zgrade i za isticanje firme na poslovnom prostoru
"Službeni list Grada Novog Sada", broj 42/2012 od 16.11.2012. godine
Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji Grada Novog Sada
"Službeni list Grada Novog Sada”, broj 63/2015 od 30.12.2015. godine
Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću
"Službeni list Grada Novog Sada”, broj 7/08 od 05.03.2008. godine
Informator o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste kuća, apartman i soba na teritoriji Grada Novog Sada
Izdavač: Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada, februar 2010. godine
Odluka o uređenju grada 
"Službeni list Grada Novog Sada”, broj 53/08 od 29.12.2008. godine, stupila na snagu 06.01.2009. godine
Odluka o gradskim upravama Grada Novog Sada 
"Službeni list Grada Novog Sada”, broj 52/08 od 28.12.2008. godine

 


 

Propisi o registraciji privrednih subjekata
Propisi o računovodstvu i revizji
Propisi o poreskom postupku i administraciji
Propisi o porezu na dobit pravnih lica
Propisi o porezu na dohodak građana
Propisi o porezu na dodatu vrednost
Propisi o porezima i naknadama lokalnim samoupravama
Propisi o socijalnim doprinosima
Propisi o radu i zapošljavanju
Propisi o platnom prometu i finansijama
Propisi o fisklanim kasama
Propisi o trgovini
Propisi o spoljnotrgovinskom poslovanju
Propisi - ostalo - negrupisani


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal