Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Propisi o platnom prometu i finansijama

www.aktivasistem.comUslovi korišćenja                               Pridružite nam se na  facebook.png

Sa ove stranice možete besplatno preuzeti niže navedene propise.


 

Zakon o platnim uslugama
"Službeni glasnik RS", broj 139/2014

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenju obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
“Službeni glasnik RS”, broj 55/2015

Odluka o jedinstvenoj strukturi tekućih računa
“Službeni glasnik RS”, broj 55/2015

Odluka o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa
“Službeni glasnik RS”, broj 55/2015


 

Zakon o platnom prometu - prestao da važi 1. oktobra 2015. godine
prečišćeni tekst "Službeni list SRJ", br. 3/2002 i 5/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - dr. zakon, 31/2011 i 139/2014 - dr. zakon
|   tekst pre izmena  |  

Odluka o obliku, sadržini i nacinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 57/2004, 82/2004, 98/2013 i 104/2014
|   poslednje izmene  |   tekst pre izmena  |

Odluka o jedinstvenoj strukturi za identifikaciju i klasifikaciju računa i o planu računa za obavljanje platnog prometa kod banke
“Službeni glasnik RS”, broj 57/2004

Pregled brojeva računa i bankarskih kodova za identifikaciju (BIC) banaka – učesnika u RTGS i kliring sistemu Narodne banke Srbije

Odluka o načinu vršenja prinudne naplate sa računa klijenta
“Službeni glasnik RS”, broj 14/2014

Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost
“Službeni glasnik RS”, broj 77/2011

Odluka o obavljanju obračuna i poravnjanja platnih kartica
“Službeni glasnik RS”, broj 4/2009

Odlukao opštim pravilima za obavljanje direktnih zaduženja po osnovu ovlašćenja
“Službeni glasnik RS”, broj 6/10 od 11.02.2010. godine, ispravka u 12/10 od 10.03.2010. godine, stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 01.04.2010. godine
Obrasce Ovlašćenja direktnog zaduženja (O-01, O-02, O-03, O-04, O-05 i O-06), Zahteva za refundaciju sredstava (O-07)  i Uputstva o popunjavanju ovlašćenja, pronađite na stranici Obrasci besplatno


 

Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost - stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine
“Službeni glasnik RS”, broj 68/2015


 

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
prečišceni tekst „Službeni glasnik RS“, broj 119/2012 i 68/2015
|   poslednje izmene  |   |   tekst pre izmena  |  

Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata
“Službeni glasnik RS”, broj 54/2016


 

Zakon o menici
prečišćeni tekst "Službeni list FNRJ", br. 104/46, "Sl. list SFRJ", br. 16/65, 54/70 i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja

Odluka o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja
“Službeni glasnik RS”, broj 56/2011, 80/2015 i 76/2016
|   tekst 56/2011  |

Odluka o puštanju u prodaju, prodajnoj ceni i povlačenju iz prodaje jedinstvenih meničnih blanketa
"Službeni glasnik RS",  broj 53/04 i 43/08


 

Zakon o čeku
prečišćeni tekst "Službeni list FNRJ", br. 105/46, "Sl. list SFRJ", br. 12/65, 50/71 i 52/73, "Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja

Odluka o obavljanu međubankarskog obračuna po čekovima po tekućim računima građana
“Službeni glasnik RS”, broj 72/2004


 

Zakon o Narodnoj banci Srbije
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 i 40/2015 - odluka US
|   izmene 40/2015  |   tekst 14/2015  |   izmene 14/2015  |   tekst 106/2012  |  

Odluka o načinu nadgledanja platnih klirinških i obračunskih sistema
“Službeni glasnik RS”, broj 46/2009

Odluka o obračunu i kliringu i o funkcionisanju obračunskih računa banaka kod Narodne banke Srbije
“Službeni glasnik RS”, broj 57/2004

Odluka o načinu praćenja likvidnosti privrednih subjekata
“Službeni glasnik RS”, broj 48/2010


 

Zakon o bankama
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015               English
|   poslednje izmene  |   tekst pre izmena  |  

Odluka o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja računa kod banke
prečišćeni tekst “Službeni glasnik RS”, broj 33/2005, 25/2009, 106/2013 i 113/2013

Odluka bližim uslovima i načinu postupanja banke po prigovoru klijenta
“Službeni glasnik RS”, broj 85/2011

Odluka o načinu i postupku sprovođenja opštih uslova poslovanja koje banka primenjuje u odnosu sa klijentima fizičkim licima
“Službeni glasnik RS”, broj 74/09


 

Zakon o zateznoj kamati
“Službeni glasnik RS”, broj 119/2012


 

Zakon o osiguranju
"Službeni glasnik RS", broj 139/2014
|   tekst pre izmena  |  


 

Zakon o finansijskom lizingu
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 55/2003, 61/2005, 31/2011 i 99/2011 - dr. zakoni


 

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014.
|   poslednje izmene  |   tekst pre izmena  |

Odluka o bližim uslovima i načinu postupanja banke po prigovoru klijenta
“Službeni glasnik RS”, broj 85/2011


 

Propisi o registraciji privrednih subjekata
Propisi o računovodstvu i revizji
Propisi o poreskom postupku i administraciji
Propisi o porezu na dobit pravnih lica
Propisi o porezu na dohodak građana
Propisi o porezu na dodatu vrednost
Propisi o porezima i naknadama lokalnim samoupravama
Propisi o socijalnim doprinosima
Propisi o radu i zapošljavanju
Propisi o platnom prometu i finansijama
Propisi o fisklanim kasama
Propisi o trgovini
Propisi o spoljnotrgovinskom poslovanju
Propisi - ostalo - negrupisani


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal