Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Propisi o porezu na dohodak građana

www.aktivasistem.comUslovi korišćenja                               Pridružite nam se na  facebook.png

Sa ove stranice možete besplatno preuzeti niže navedene propise.


 

Zakon o porezu na dohodak građana
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr. 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn. 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn. 47/2013, 48/2013 - ispr. 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn. 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 112/2015, 5/2016 i 7/2017 - usklađeni din.izn.                                                        English
|   izmene 7/2017  |   tekst 5/2016  |   izmene 5/2016  |   tekst 112/2015  |   izmene 112/2015  |   tekst 68/2014  |

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
"Službeni glasnik RS", broj 23/2014 i 7/2017
|   izmene 7/2017  |   tekst 23/2014  |

Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika - prestao da važi stupanjem na snagu Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
"Službeni glasnik RS", br. 11/2005

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana koji se plaća po rešenju
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", broj 27/2014

Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti
"Službeni glasnik RS", br. 101/2016 i 7/2017
|   izmene 7/2017  |   tekst 101/2016  |

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
"Službeni glasnik RS", br. 90/2017
tekst 28/2016  |   |  izmene 28/2016  |   tekst 30/2015  |   izmene 30/2015  |   tekst 28/2015  |   tekst pre prvih izmena  |

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - ispr., 14/2016 i 21/2017
|   izmene 21/2017  |   tekst 14/2016  |   izmene 14/2016  |   tekst 71/2014  |   izmene 71/2014  |   tekst 66/2014  |

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
"Službeni glasnik RS", br. 15/2016

Pravilnik o načinu na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene
"Službeni glasnik RS", br. 20/2014

Pravilnik o sadržini prijave za upis u Registar poslodavaca
"Službeni glasnik RS", br. 102/2006

Pravilnik o sadržini prijave za upis u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa i sadržini obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa
"Službeni glasnik RS", br. 139/2004

Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva
"Službeni glasnik RS", br. 140/2004

Pravilnik o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti
prečišćeni tekst “Službeni glasnik RS”, broj 31/2001 i 5/2005


 

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
prečišeni tekst “Službeni glasnik RS”, broj 98/2007, 84/2014 i 84/2015
|   poslednje izmene 84/2015  |   tekst 84/2014  |  

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017 i 98/2017
|   izmene 98/2017  |   |   tekst 80/2017  |   |   izmene 80/2017  |   |   tekst 135/2014  |   |   izmene 135/2014  |   tekst 119/2013  |


 

Mišljenje o poreskom tretmanu ulaganja u nepokretnost izvršenih od strane zakupca
Ministarstvo finansija RS, broj 414-00-159/2007-04 od 30.12.2008. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu naknade za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-56/2016-04 od 28.1.2016. godine

Mišljenje o načinu knjiženja troškova službenog puta u inostranstvo, u situaciji kada su isti isplaćivani u dinarima
Ministarstvo finansija RS, broj 401-00-1200/2016-04 od 16.5.2016. godine

Mišljenje o obračunavanju i plaćanju poreza na zaradu u slučaju umanjenja poreske osnovice primenom neoporezivog iznosa
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-693/2016-04 od 22.11.2016. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu primanja u vidu pozajmice novčanog iznosa koji, saglasno ugovoru o zajmu, fizičko lice - osnivač, odnosno direktor koji nije u radnom odnosu u privrednom društvu, dobije od tog privrednog društva
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-158/2016-04 od 10.1.2017. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu premija koje poslodavac plaća samo za određene kategorije zaposlenih kod kolektivnog osiguranja od posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja, kao i kolektivnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-889/2016-04 od 26.1.2017. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu prihoda zaposlenog po osnovu davanja u zakup dela nepokretnosti koji se koristi kao kancelarijski prostor poslodavca u kome zaposleni radi
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-99/2017-04 od 20.3.2017. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu primanja u vidu novčane naknade koju u slučaju prestanka radnog odnosa poslodavac isplaćuje zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-274/2014-04 od 17.10.2016. godine


 

Međunarodni ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
Albanija, Austrija, Azerbejdžan, Belgija, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska, DNR Koreja, Egipat, Estonija, Finska, Francuska, Gruzija, Grčka, Grčka-Protokol, Holandija, Hrvatska, Indija, Iran, Irska, Italija, Jermenija, Kazahstan, Kanada, Katar, Kina, Kipar, Republika Koreja, Kuvajt, Letonija, Libija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malezija, Malta, Moldavija, Nemačka, Norveška, Pakistan, Poljska, Rumunija, Rusija, Slovačka, Slovenija, Šri Lanka, Švajcarska, Švedska, Španija, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Velika Britanija, Vijetnam


 

Primer potvrde o rezidentnosti
Italija, Velika BritanijaPropisi o registraciji privrednih subjekata
Propisi o računovodstvu i revizji
Propisi o poreskom postupku i administraciji
Propisi o porezu na dobit pravnih lica
Propisi o porezu na dohodak građana
Propisi o porezu na dodatu vrednost
Propisi o porezima i naknadama lokalnim samoupravama
Propisi o socijalnim doprinosima
Propisi o radu i zapošljavanju
Propisi o platnom prometu i finansijama
Propisi o fisklanim kasama
Propisi o trgovini
Propisi o spoljnotrgovinskom poslovanju
Propisi - ostalo - negrupisani


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal