Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Propisi o porezu na dobit pravnih lica

www.aktivasistem.comUslovi korišćenja                               Pridružite nam se na  facebook.png

Sa ove stranice možete besplatno preuzeti niže navedene propise.


 

Zakon o porezu na dobit pravnih lica
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014 i 112/2015                                                                                                          English
|   izmene 112/2015  |   tekst 142/2014  |  izmene 142/2014  |   tekst 68/2014  |

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
prečišćeni tekst “Službeni glasnik RS”, broj 30/2015 i 101/2016
|   izmene 101/2016  |   tekst 30/2015  |

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica
prečišceni tekst “Službeni glasnik RS”, broj 20/2014, 41/2015 i 101/2016
|   izmene 101/2016  |   tekst 41/2015  |   izmene 41/2015  |   tekst 20/2014  |

Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 116/2004 i 99/2010

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2017. godinu
“Službeni glasnik RS”, br. 21/2017

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2015. i 2016. godinu
“Službeni glasnik RS”, br. 12/2016

Pravilnik o kamatnim stopama van „dohvata ruke“ za 2014. godinu
“Službeni glasnik RS”, br. 23/2015

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2013. godinu
"Službeni glasnik RS", br. 17/2014

Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima          English
prečišćeni tekst "Službeni glasnik RS", br. 61/2013 i 8/2014
|   poslednje izmene  |   tekst pre izmena  |

Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom
"Službeni glasnik RS", br. 122/2012

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji, odnosno stečaju
"Službeni glasnik RS", br. 14/2016

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji
"Službeni glasnik RS", br. 122/2012

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
"Službeni glasnik RS", br. 97/2015, 115/2015 i 14/2016
|   poslednje izmene  |   tekst pre izmena  |

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice
"Službeni glasnik RS", br. 100/2015 - primenjuje se od 01.01.2016.godine

Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica
"Službeni glasnik RS", br. 122/2012 - prestao da važi 31.12.2015. godine

Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica
"Službeni glasnik RS", br. 61/2013 - prestao da važi 31.12.2015. godine

Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod
"Sl. glasnik RS", br. 9/2002

Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije
Službeni glasnik RS”, br. 41/2015

Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije
Službeni glasnik RS", br. 38/2001, 19/2007 i 99/2010 - prestao da važi 16.05.2015. godine

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica
prečišćen tekst “Službeni glasnik RS”, broj 60/2014 i 41/2015
|   poslednje izmene  |   tekst pre izmena  |


 

Mišljenje o priznavanju rashoda u poreskom bilansu obveznika po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu obveznika (bonusi), pri čemu se ukupan iznos bonusa obračunat u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans isplaćuje u narednom poreskom periodu
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-177/2016-04 od 29.9.2016. godine

Mišljenje o besplatnom davanju dobara iz sopstvene proizvodnje, odnosno robe od strane privrednog društva predstavlja troškove reprezentacije, koji se priznaju u poreskom bilansu obveznika do 0,5% od ukupnog prihoda, imajući u vidu da je takvo davanje usmereno ka poslovnim partnerima sa kojima obveznik ima zaključen ugovor o kupoprodaji i distribuciji
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-71/2015-04 od 3.10.2016. godine

Mišljenje da li se rashodi obveznika po osnovu izdataka za zaposlene koji se, u smislu propisa koji uređuju oporezivanje dohotka građana, smatraju zaradom, kao što su primanja na koja se ne plaća porez na zarade do iznosa propisanog tim zakonom (kao npr. u slučaju jubilarnih nagrada), priznaju na teret rashoda u poreskom periodu u kojem su isplaćena
Ministarstvo finansija RS, broj 011-00-1068/2016-04 od 8.12.2016. godine

Mišljenje o tome u koju grupu treba razvrstati stalno sredstvo - kombi teretno vozilo radi utvrđivanja stope amortizacije
Ministarstvo finansija RS, broj 413-00-12/2017-04 od 6.2.2017. godine

Mišljenje o poreskom tretmanu gubitka u poreskom bilansu u slučaju kada je nad obveznikom pokrenut postupak likvidacije
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-43/2017-04 od 14.3.2017. godine


 

Propisi o registraciji privrednih subjekata
Propisi o računovodstvu i revizji
Propisi o poreskom postupku i administraciji
Propisi o porezu na dobit pravnih lica
Propisi o porezu na dohodak građana
Propisi o porezu na dodatu vrednost
Propisi o porezima i naknadama lokalnim samoupravama
Propisi o socijalnim doprinosima
Propisi o radu i zapošljavanju
Propisi o platnom prometu i finansijama
Propisi o fisklanim kasama
Propisi o trgovini
Propisi o spoljnotrgovinskom poslovanju
Propisi - ostalo - negrupisani


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal