Određivanje mesta prometa usluga od 1. aprila 2017. godine

Od 1. aprila 2017. godine se primenjuju nove odredbe Zakona o PDV u vezi sa mestom prometa usluga koje se suštinski razlikuju u odnosu na dosadašnje. Status primaoca usluge Napravljena je kratka paralela između onoga što piše u članu 12. (stav 1, 2 i 3) i načina na koji je ovde opisan status primaoca usluge. Zakon o PDV koristi termin „poreski obveznik za svrhu primene pravila koja se odnose na određivanje mesta prometa usluga“ (ili skraćeno „poreski obveznik“) i onda razlikuje primaoca usluge koji jeste „poreski obveznik“ i primaoca usluge koji nije „poreski obveznik“. Ovde su korišćeni termini „Biznis“ (primalac usluge koji je „poreski obveznik“) i „Potrošač“ (primalac usluge koji nije „poreski obveznik“). Termini “biznis” i “potrošač” su upotrebljeni iz dva razloga: – termin „poreski obveznik“ je zbunjujući jer se u Zakonu o PDV isti termin koristi kada se govori o PDV obvezniku; – u Evropskoj uniji su odomaćeni termini B2B (Business to Business) i B2C (Business to Consumer) za svrhu objašnjavanja ovih kategorija. „Biznis“ primaoci usluga su: 1. privredni subjekti i druga pravna i fizička lica koja obavljaju delatnost kao trajnu aktivnost (domaća i strana, nije od značaja da li je lice PDV obveznik ili nije), 2. državni organi, lokalne samouprave i slično iz Srbije, i 3. strani državni organi, lokalne samouprave i pravna lica koja ne obavljaju delatnost kao trajnu aktivnost, ali su registrovani za PDV (ili drugi porez na potrošnju u zemljama koje nemaju PDV) u zemlji u kojoj imaju sedište. „Potrošač“ primaoci usluga su: 1. fizička lica (osim onih koji obavljaju delatnost kao trajnu aktivnost), i 2. strani državni organi, lokalne samouprave i pravna lica koja ne obavljaju delatnost kao trajnu aktivnost, a nisu registrovani za PDV (ili drugi porez na potrošnju u zemljama koje nemaju PDV) u zemlji u kojoj imaju sedište. Znači, osnovno u vezi sa statusom primaoca usluge je da se odredi da li je primalac usluge „Biznis“ ili „Potrošač“. U praksi će biti jednostavno odrediti status primaoca usluge ako se radi o „Biznis“ primaocima usluga iz tačke 1. i 2. odnosno ako se radi o „Potrošač“ primaocima usluga iz tačke 1. Problem može nastati ako je primalac usluge „Biznis“ tačka 3. odnosno „Potrošač“ tačka 2. Radi se o istoj katerogiji lica (strani državni organi, lokalne samouprave i pravna lica koja ne obavljaju delatnost kao trajnu aktivnost) a razlika koja ih svrstava u kategoriju „Biznis“ ili „Potrošač“ je da li su ili nisu registrovani za PDV u svojoj zemlji. Ako privredni subjekt iz Srbije pruža uslugu nekom licu iz te kategorije, treba na internetu da proveri da li je to lice obveznik PDV ili nije. Objasnićemo kako se to može uraditi na primeru neke od zemalja EU – potrebno je dobiti PDV broj tog lica i proveriti na sledećoj internet stranici da li je to stvarno validan PDV broj: ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. Ovako izgleda upis zemlje i PDV broja na sajtu: Validnost PDV broja A ovako izgleda strana kada se pritisne dugme „Verify“ ako je PDV broj ispravan: PDV broj korektan Tabela za određivanje mesta prometa usluga

Redni broj Usluge Primalac usluge Odredba Zakona o PDV
Biznis Potrošač Biznis Potrošač
1 Osnovno pravilo (sve usluge osim izuzetaka) Sedište primaoca Sedište pružaoca Član 12. stav 4. Član 12. stav 5.
Izuzeci (polja koja su boldovana u koloni Primalac usluge)
2 Usluge u vezi sa nepokretnostima Mesto u kojem se nalazi nepokretnost Mesto u kojem se nalazi nepokretnost Član 12. stav 6. tačka 1) Član 12. stav 6. tačka 1)
3 Usluge posredovanja kod prometa nepokretnosti Mesto u kojem se nalazi nepokretnost Mesto u kojem se nalazi nepokretnost Član 12. stav 6. tačka 1) Član 12. stav 6. tačka 1)
4 Usluge prevoza lica Mesto gde se obavlja prevoz Mesto gde se obavlja prevoz Član 12. stav 6. tačka 2) Član 12. stav 6. tačka 2)
5 Usluge prevoza dobara Sedište primaoca Mesto gde se obavlja prevoz Član 12. stav 4. Član 12. stav 6. tačka 3)
6 Usluge koje se odnose na prisustvovanje kulturnim, umetničkim, sportskim, naučnim, obrazovnim, zabavnim ili sličnim događajima (sajmovi, izložbe i dr.), uključujući i pomoćne usluge u vezi sa prisustvovanjem tim događajima Mesto gde su usluge stvarno pružene Mesto gde su usluge stvarno pružene Član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (1) Član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (1)
7 Usluge organizatora događaja iz prethodne tačke Sedište primaoca Mesto gde su usluge stvarno pružene Član 12. stav 4. Član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (2)
8 Pomoćne usluge u vezi sa prevozom, kao što su utovar, istovar, pretovar i slično Sedište primaoca Mesto gde su usluge stvarno pružene Član 12. stav 4. Član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (3)
9 Usluge procene pokretnih stvari, odnosno radova na pokretnim stvarima Sedište primaoca Mesto gde su usluge stvarno pružene Član 12. stav 4. Član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (4)
10 Usluge predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta Mesto gde su usluge stvarno pružene Mesto gde su usluge stvarno pružene Član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (5) Član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (5)
11 Usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava na kraći vremenski period Mesto u kojem se prevozno sredstvo stvarno stavlja na korišćenje Mesto u kojem se prevozno sredstvo stvarno stavlja na korišćenje Član 12. stav 6. tačka 5) Član 12. stav 6. tačka 5)
12 Usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava, osim prethodne tačke Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12. stav 4. Član 12. stav 6. tačka 6)
13 Usluge prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, prava na patente, licence, zaštitne znakove i druga prava intelektualne svojine Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12. stav 4. Član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (1)
14 Usluge oglašavanja Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12. stav 4. Član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (2)
15 Usluge savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga, kao i prevodilaca za usluge prevođenja, uključujući i prevođenje u pisanom obliku Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12. stav 4. Član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (3)
16 Usluge obrade podataka i ustupanja, odnosno davanja informacija, uključujući i informacije o poslovnim postupcima i iskustvu Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12. stav 4. Član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (4)
17 Usluge preuzimanja obaveze da se u potpunosti ili delimično odustane od obavljanja neke delatnosti ili od korišćenja nekog prava iz ove tačke Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12. stav 4. Član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (5)
18 Usluge bankarskog i finansijskog poslovanja i poslovanja u oblasti osiguranja, uključujući reosiguranje, osim iznajmljivanja sefova Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12. stav 4. Član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (6)
19 Usluge stavljanja na raspolaganje osoblja Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12. stav 4. Član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (7)
20 Usluge iznajmljivanja pokretnih stvari, osim prevoznih sredstava Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12. stav 4. Član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (8)
21 Usluge omogućavanja pristupa mreži prirodnog gasa, mreži za prenos električne energije i mreži za grejanje, odnosno hlađenje, transporta i distribucije putem tih mreža, kao i drugih usluga koje su neposredno povezane sa tim uslugama Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12. stav 4. Član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (9)
22 Usluge telekomunikacija Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12. stav 4. Član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (10)
23 Usluge radijskog i televizijskog emitovanja Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12. stav 4. Član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (11)
24 Usluge pružene elektronskim putem Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12. stav 4. Član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (12)
25 Usluge posredovanja Sedište primaoca Mesto u kojem je izvršen promet dobara ili usluga koji je predmet posredovanja Član 12. stav 4. Član 12. stav 6. tačka 8)

Nedoumice u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga 1. Ako strano lice vrši uslugu privrednom subjektu iz Srbije koje nije PDV obveznik, strano lice ima obavezu da se registruje za PDV. Ako se nije registrovalo za PDV, da li privredni subjekt iz Srbije obračunava i plaća PDV kao poreski dužnik? Da, privredni subjekt iz Srbije kao primalac usluge je poreski dužnik i obračunava i plaća PDV. To što se strano lice nije registrovalo za PDV iako je obavezno ne utiče na obavezu primaoca usluge. Strano lice može biti kažnjeno novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara (zato što se nije registrovalo za PDV). 2. Šta se dešava sa avansima koji su plaćeni pre 1. aprila 2017. godine a pravilo za utvrđivanje mesta prometa se promeni od 1. aprila (a promet se dešava posle 1. aprila)? Ne postoje posebne odredbe izmena i dopuna Zakona o PDV iz decembra 2016. godine koje regulišu ovo pitanje pa će se takve situacije rešavati na sledeći način: – ako je prilikom uplate avansa obračunat PDV a posle 1. aprila to više nije oporezivo – izvršiće se umanjenje PDV za iznos koji je bio obračunat; – ako prilikom uplate avansa nije obračunat PDV a posle 1. aprila je oporezivo – tada će se obračunati PDV na ceo iznos. Zašto se menjaju pravila za određivanje mesta prometa usluga? Usklađivanje sa Evropskom unijom – Evropska unija je donela tzv. “VAT Package” 12. februara 2008. godine (Direktiva 2008/8/EC) kojim je izvršena izmena pravila za utvrđivanje mesta prometa usluga. Treba napomenuti da su zemlje EU imale skoro dve godine da se pripreme za ovaj važan događaj: primena novih pravila je započela 1. januara 2010. godine, a deo pravila koji se tiču usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem za primaoce usluga “potrošače” su počela da se primenjuju od 1. januara 2015. godine. S obzirom na postojanje tih pravila u zemljama EU i praksu da to prihvataju i druge zemlje, uvođenjem ovih pravila kod nas se ispravljaju nelogičnosti koje su se dešavale do sada: da neke usluge budu dvostruko oporezovane a da neke ne budu oporezovane uopšte. Izvor: neobilten.com | 17.03.2017. Originalni naslov: Mesto prometa usluga sa aspekta PDV – šta, kako i zašto se menja? POVEZANE VESTI:

Comments