Obaveštenje o isplati lične zarade preduzetnika u 2017. godini

Obaveštenje o opredeljenju za isplatu lične zarade preduzetnik dostavlja nadležnom poreskom organu, najkasnije do 15. decembra 2016. godine, za period od 1. januara 2017. godine.


Zakonom o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, … i 5/2016 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon), u čl. 13. i 33a definisana je lična zarada preduzetnika.
U članu 13. stav 3. Zakona propisano je da se zaradom, u smislu ovog zakona, smatra i isplaćena lična zarada preduzetnika utvrđena u skladu sa ovim zakonom.
Ličnu zaradu preduzetnika predstavlja novčani iznos koji preduzetnik isplati i evidentira u poslovnim knjigama kao svoje mesečno lično primanje uvećan za pripadajuće obaveze iz zarade (član 33a stav 2. Zakona).

Rokovi za dostavljanje obaveštenja o isplati lične zarade preduzetnika
U članu 33a Zakona, propisana je mogućnost za isplatu lične zarade preduzetnika.
Prema stavu 1. ovog člana, preduzetnik koji porez plaća na stvarni prihod od samostalne delatnosti može da se opredeli za isplatu lične zarade.
Preduzetnik koji se opredeli za isplatu lične zarade, dužan je da u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu o svom opredeljenju da vrši isplatu lične zarade (čl. 33a stav 2. Zakona).
Obaveštenje o opredeljenju za isplatu lične zarade preduzetnik dostavlja nadležnom poreskom organu, najkasnije do 15. decembra 2016. godine, za period od 1. januara 2017. godine (stav 3. ovog člana).

Primer obaveštenja za isplatu lične zarade:

Republika Srbija
Ministarstvo finansija
PORESKA UPRAVA
____________________________________
(nadležna organizaciona jedinica)
____________________________________
(Poslovno ime preduzetnika)
____________________________________
(Mesto i adresa sedišta preduzetnika)
____________________________________
(PIB)

PREDMET: Obaveštenje o isplati lične zarade preduzetnika od 1.1.2017. godine

Obaveštavamo Poresku upravu ____________________________ (navesti naziv nadležne organizacione jedinice) o opredeljenju preduzetnika da od 1.1.2017. godine vrši isplatu lične zarade, u skladu sa članom 33a stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana.

U _________________________
(Naziv mesta i datum)
M.P. _______________________
(Potpis ovlašćenog lica)

Ako se preduzetnik opredelio za isplatu lične zarade, ovakvo opredeljenje ne može da menja tokom poreskog perioda (član 33a stav 5. Zakona).
U slučaju da preduzetnik želi da prestane sa isplatom lične zarade, to može da ostvari tek za narednu godinu, pod uslovom da o tome u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu do 15. decembra tekuće godine. U tom slučaju, preduzetnik od 1. januara godine koja sledi godini u kojoj je dostavio obaveštenje nadležnom poreskom organu nije dužan da vrši isplatu lične zarade (član 33a st. 6. i 7. Zakona).
Preduzetnik koji sebi isplaćuje ličnu zaradu, ima pravo i na podizanje neto prihoda od samostalne delatnosti, odnosno prihoda koji ostvaruje po osnovu rezultata poslovanja svoje radnje.

Dostavljanje obaveštenja o isplati lične zarade preduzetnika koji u toku godine započnu obavljanje samostalne delatnosti
Prema odredbi člana 94. Zakona, preduzetnici koji u toku godine započnu obavljanje samostalne delatnosti, dužni su da podnesu poresku prijavu u kojoj će dati procenu prihoda i rashoda, odnosno procenu prometa do kraja prve poslovne godine, kao i procenu mesečne akontacije poreza, odnosno opredeljenje da će isplaćivati ličnu zaradu, najkasnije u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa.

Utvrđivanje i način obračuna lične zarade preduzetnika
Opredeljenjem za isplatu lične zarade preduzetnik, u skladu sa članom 15a Zakona, utvrđuje bruto ličnu zaradu (zaradu koja u sebi sadrži porez i doprinose) na koju će obračunati porez na zaradu po stopi od 10%, po umanjenju neoporezivog iznosa iz osnovice od 11.604 dinara.
Prema članu 22. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon i 5/2015 – usklađeni din. izn.), osnovica doprinosa za preduzetnike, koji vrše isplatu lične zarade je mesečni iznos lične zarade u smislu zakona koji uređuje porez na dohodak građana.
U članu 15a stav 2. Zakona, kao i u članu 13. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, propisano je da se osnovica doprinosa ne umanjuje za neoporezivi iznos od 11.604 dinara.
Polazeći od činjenice da zakonom nisu utvrđeni uslovi za određivanje visine lične zarade preduzetnika, kao ni njen maksimalni, odnosno minimalni iznos, znači da je ostavljeno preduzetniku da visinu lične zarade utvrdi sam shodno mogućnostima u skladu sa poslovanjem preduzetničke radnje.
Međutim, kada je u pitanju utvrđivanje visine lične zarade preduzetnika treba imati u vidu da se i na ličnu zaradu preduzetnika pri obračunu doprinosa primenjuju najviša, odnosno najniža osnovica za plaćanje doprinosa. Ukoliko je lična zarada preduzetnika utvrđena u bruto iznosu veća od najviše osnovice za plaćanje doprinosa, obračun i plaćanje doprinosa se vrši na tu osnovicu, a ukoliko je manja od najniža osnovice doprinosa, za obračun i plaćanje doprinosa se primenjuje najniža osnvica doprinosa utvrđena u skladu sa čl. 36. i 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Dakle, nema zakonskih smetnji da preduzetnik utvrdi sebi ličnu zaradu u nekom iznosu koji je veći od najviše osnovice za plaćanje doprinosa ili je manji od najniže osnovice doprinosa, u tom slučaju će sebi taj iznos i da isplati po umanjenju obračunatog poreza na bruto zaradu i doprinosa na najvišu, odnosno najnižu osnovicu. U svakom slučaju kada je utvrđena lična zarada preduzetnika u iznosu između najviše i najniže osnovice za plaćanje doprinosa, obračun i plaćanje poreza i doprinosa se vrši na tu zaradu.
Po pitanju plaćanja doprinosa na ličnu zaradu preduzetnika ukazujemo i na odredbu člana 52a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojom je propisano da preduzetnik koji ne isplati ličnu zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, dužan je da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa.
Obračunata i isplaćena lična zarada preduzetnika, uvećana za plaćeni porez i doprinose, priznaje se kao rashod u poreskom bilansu preduzetnika (član 37a Zakona). Iz navedenog proizilazi da se u poreskom bilansu kao rashod priznaje samo isplaćena lična zarada sa plaćenim obavezama na zaradu, dok obračunata, a neisplaćena lična zarada preduzetnika praktično ne predstavlja rashod i ne može se iskazati u poreskom bilansu.

Izvor: paragraf.rs, decembar 2016.

Comments