Meni
Meni
 • Srpski
 • Deutsch
 • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Računovodstvo, knjigovodstvo,
sa pratećim uslugama

Usluge iz ove grupe neposreno su povezane, najčešće ih pružamo u celini, ali je moguće i posebno dogovaranje, zavisno od potreba klijenta.

Knjigovodstvo je bazna Agencijska usluga Knjigovodstvo je bazna Agencijska usluga Usluga računovodstva je osnovna, bazna usluga Agencije i obuhvata:

 • permanentna edukacija i savetovanje o primeni propisa iz računo-
  vodstveno - knjigovodstveno - finansijsko - poreskog segmenta poslovanja
  klijenta;
 • vođenje poslovnih knjiga: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige;
 • vođenje analitičkih knjigovodstava: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba,
  proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi;
 • izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vođenje KEP knjige;
 • vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreske prijave za PDV;
 • analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbeđivanja informacija
  klijentu za donošenje najboljih poslovnih odluka u pravcu plaćanja najmanjih
  poreskih dažbina u skladu sa važećim propisima
  (korišćenje zakonom predviđenih olakšica, poreskih kredita i slično);
 • izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, odnosno dohodak građana.

Klijenti agencije su različitih:
- pravnih formi: mikro i mala preduzeća (pravna lica, doo), preduzetnici (radnje) koji vode knjige i oni koji su paušalci, predstavništva i ogranci stranih firmi i
- delatnosti: trgovina na veliko i malo, proizvodnja i pružanje usluga, uvoz i izvoz, menjačnice, građevinari, softveraši itd. itd.

Kontinuirani online internet pristup
Agencija omogućava Klijentu kontinuirani dvadesetčetvoročasovni online internet pristup svim njegovim knjigovodstvenim, poreskim, trgovačkim, ali i svim drugim izveštajima koje mu vodi Agencija. Moguće je dogovoriti da Klijent sam unosi deo poslovnih promena u knjigovodstvenu aplikaciju: vođenje zaliha u veleprodaji, kalkulacije i pazari u maloprodaji, troškovi poslovanja i slično. Na ovaj način Klijent ima potpuni neposredni uvid u sve što o njemu vodi Agencija.

Princip rada "dan za dan"
omogućava agenciji dnevnu ažurnost svih knjigovodstvenih stanja
i izveštaja, kako za potrebe zakonodavca i kontrolno - inspekcijskih
organa, tako i za potrebe menadžmenta firme.
  Detaljnije o rokovima  Pročitaj više

R.br. Vrsta posla Rok za završetak
1. Uplata gotovinskog pazara i zajmova danas dostavljeno do 12:45, danas uplaćeno na račun u banci
2. Naplata čekova po tekućim računima građana danas dostavljeno, sutra predano u banku na naplatu
3. Ažuriranje i štampanje trgovačke knjige (unos pazara, unos podataka o uplati pazara) bez odlaganja, a najkasnije do kraja redovnog radnog vremena Agencije
4. Obrada maloprodajnih kalkulacija (ulaz robe u maloprodaju) danas dostavljeno, sutra ujutro na raspolaganju
5. Rasknjižavanje pazara kod maloprodaja koje se vode robno (komadno) danas dostavljeno, sutra ujutro na raspolaganju
6. Obrada veleprodajnih kalkulacija (ulaz robe u veleprodaju, uključivo i kompletirani uvoz) danas dostavljeno, sutra ujutro na raspolaganju
7. Izlazne fakture iz veleprodaje danas dostavljeno, sutra ujutro na raspolaganju
8. Nivelacije, međuskladišnice danas dostavljeno, sutra ujutro na raspolaganju
9. Proizvodnja, utrošak repromaterijala danas dostavljeno, sutra ujutro na raspolaganju
10. Izvodi tekućih računa, izvodi deviznih računa bez odlaganja, a najkasnije do kraja redovnog radnog vremena Agencije
11. Računi o troškovima poslovanja danas dostavljeno, danas proknjiženo
12. Menjački poslovi (dinarski i devizni deo) danas dostavljeno, sutra do kraja dežurstva završeno
13. Obračun plata i drugih primanja zaposlenih (elektronskim prijavama kod objedinjene naplate) danas zahtevano, sutra ujutro na raspolaganju, odnosno sutra provedeno na računu u banci
14. Prijave radnika (M-1) danas dostavljeno, danas elektronski prijavljeno
15. Odjave radnika (M-2) danas dostavljeno, danas elektronski odjavljeno
16. Otvaranje zdravstvenih knjižica danas dostavljeno, sutra otvoreno
17. Overa zdravstvenih knjižica danas dostavljeno, sutra overeno
18. Predaja poreskih prijava za PDV najkasnije 24 sata pre zakonskog roka
19. Predaja završnih računa najkasnije 10 dana pre zakonskog roka
20. Predaja godišnjeg poreskog bilansa najkasnije 3 dana pre zakonskog roka
21. Predaja obrazaca PPP najkasnije 10 dana pre zakonskog roka

Kreiranje i dnevno dostavljanje
klijentu svih knjigovodstvenih izveštaja standard je Agencije
kojemu je cilj da posao knjigovodstva ne bude sam sebi svrha,
odnosno zadovoljavanje zakonske obaveze.
Detaljnije o izveštajima  Pročitaj više


Kreiranje knjigovodstvenih izveštaja Kreiranje i dostavljanje klijentu svih knjigovodstvenih, računovodstvenih izveštaja standard je agencije kojemu je cilj da posao knjigovodstva ne bude sam sebi svrha, odnosno zadovoljavanje zakonske obaveze, već da ovi izveštaji pomažu klijentu pri donošenju poslovnih odluka. Ovu mogućnost ističemo sa ponosom, ne bez razloga. U nastavku možete videti veći broj primera knjigovodstvenih izveštaja koje dostavljamo klijentima odštampane, ali i, već je uobičajeno, e-mailom, na fleš memoriji ili CD-u. Svi izveštaji su u tekstualnom formatu i optimalno su čitljivi sa WordPad-om:

Izveštaji finansijskog i robnomaterijalnog knjigovodstva- izveštaji finansijskog knjigovodstva:  kartica salda kontapregled svih salda konta, pregled svih salda konta (samo sa stanjima)stanje analitike po kontimakartica kontapregled klasapregled grupa kontapregled sintetičkih kontapregled analitičkih kontazaključni listdnevnik finansijskih promena

Izveštaji finansijskog i robnomaterijalnog knjigovodstva- izveštaji robnomaterijalnog knjigovodstva:  magacinska kartica artikla (samo količine),  pregled svih robno-materijalnih kartica za objekatpopisna listaKEP knjiga;

- PDV evidencije:  knjiga primljenih računa  i  knjiga izdatih računa.

Tromesečno, a po zahtevu klijenta i u kraćim rokovima, Agencija klijentima dostavlja CD na kojem su narezani svi knjigovodstveni izveštaji, od lager lista i kartica robnomaterijalnog knjigovodstva sa iskazanim količinskim i vrednosnim stanjima po nabavnim i prodajnim cenama, preko kartica kupaca i dobavljača te kartica glavne knjige do zaključnog lista. Istovremeno se klijentu predaje i sva knjigovodstvena dokumentacija za taj period te knjiga primljenih i izdatih računa za PDV. Ovakvim postupkom klijentu se stavljaju na uvid i omogućava korišćenje svih knjigovodstvenih izveštaja te ujedno omogućava potpuna kontrola svih evidencija koje se vode o njegovoj firmi kao i kontrola rada knjigovođe. Kada se ovom doda i mogućnost dopunskih izveštaja po zahtevu klijenta i njihovo trenutno dostavljanje npr. e-mailom, dobivamo knjigovodstvo koje služi klijentu, a ne samo državi, što je, svakako, naš prioritetni cilj.Platni promet, banke

Usluga platnog prometa obuhvata:

 • Gotovinski platni prometgotovinski platni promet
  • predaja pazara, zajmova i drugih uplata na račun klijenta putem kurirske službe Agencije;
  • Gotovinski platni prometpodizanje plata, zajmova i drugih isplata sa računa klijenta putem kurirske
   službe Agencije;
  • priprema specifikacija i realizacja u bankama naplate čekova tekućih računa građana;
 • Bezgotovinski platni prometbezgotovinski platni promet
  • podizanje u bankama ili skidanje sa interneta ili iz e-bankinga izvoda tekućih
   računa i njihovo štampanje;
  • prosleđivanje klijentu izvoda tekućeg računa faksom, e-mailom ili saopštavanje Domaći platni promet
   promena telefonskim putem;
  • elektronski platni promet - e-banking - realizacija klijentovih naloga za prenos
   sredstava upotrebom kompjutera i interneta;
 • Platni promet sa inostranstvomplatni promet sa inostranstvom - nalozi za plaćanje u inostranstvo, raspored prilva, kupoprodaja deviza.

   

Gotovinski i bezgotovinski platni prometUslugu gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa pružamo svim klijentima prema svima bankama. Klijent, na osnovu svojih interesa (lokacija, kreditna politika, platni promet sa inostranstvom, poslovnost, imidž banke), bira poslovnu banku sa kojom će sarađivati, a Agencija podržava saradnju sa svim bankama - ne pravi razliku među bankama. Elektronski platni promet E-banking imamo uspostavljen sa svim bankama, uz korišćenje svih aplikacija koje banke nude (Halcom, Pexim, FX klijent, Office Banking, Web aplikacije).


Plate, kadrovi, socijalno

Obračun zarada
 • obračun plata za radnike, direktore, osnivače i vlasnike - neto, bruto, porezi i doprinosi, obustave iz neto plata kroz realizaciju administrativnih i/ili sudskih zabrana;
 • obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.), predaja tih obračuna u socijalno;
 • obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi);
 • obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i slično;
 • obračun zakupnina, kapitalnih dobiti;
 • Obracun plata i drugih oporezivih isplatavođenje analitičkog knjigovodstva zarada;
 • vođenje evidencija o svim obračunima i isplatama, a u svhu izrade M-4 obrasca.

Kod svih obračuna podrazumeva se da se sačine odgovarajuće poreske prijave i predaju Poreskoj upravi.

Kadrovi i socijalno - prijava i odjava radnika Kod usluge kadrovi - socijalno vredi postulat da Agencija odrađuje i završava celokupan posao:

 • izrada ugovora o radu kod zapošljavanja radnika, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o dopunskom radu, ugovora o delu i slično;
 • prijava i odjava radnika, direktora, osnivača i vlasnika kod CROSO i u Fondu PIO - obrasci M-1 i MA
 • izrada rešenja o godišnjim odmorima, dopustima radnika i slično;
 • izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja i slično;
 • upis plata za preduzetnike u analitičku evidenciju Fonda PIO;
 • upis staža zaposlenim u preduzećima - izrada M-4 obrasca;
 • pravljenje novih i overavanje postojećih zdravstvenih knjižica.


Poreska uprava

Poreska upravaKod ove usluge vredi postulat da Agencija odrađuje
i završava sve u Poreskoj upravi:

 • vrši elektronsku i/ili papirnu predaju poreskih prijava,
 • uzimanje listinga (stanja računa) i usklađivanje stanja,
 • Poreska upravaZgrada Poreske upravesređivanje poreske situcije, rešavanje preknjižavanja
  i povraćaja poreza,
 • učešće u poreskom postupku umesto klijenta,
 • sva korespondencija klijenta sa Poreskom upravom,
 • učestvovanje u odbrani klijenta u prekršajnim postupcima.

Agencija ostvaruje neposrednu svakodnevnu saradnju sa filijalama Poreske uprave u Novom Sadu, Novi Sad 1 - pravna lica i Novi Sad 2 - preduzetnici, kao i filijalom Petrovaradin.
Karikatura AktivaOsim Agencijskih kurira koji na šalterima Poreske uprave svakodnevno predaju poreske prijave i razne zahteve, u Poresku upravu odlaze i referenti, samostalni referenti kao i direktor Agencije i u direktnom kontaktu sa inspektorima, načelnicima i direktorima Poreske uprave učestvuju u rešavanju zahteva klijenata. Svi podneti zahtevi kontinuirano se prate i preduzimaju se sve radnje kako bi se sa uspehom i na vreme rešili. Izuzetna pažnja se posvećuje rokovima.


Obilasci klijenata

Kurirska služba Svakodnevni fizički dolazak agencijskih kurira u objekte klijenata radi donošenja i odnošenja dokumentacije na relaciji klijent - agencija - klijent i/ili novca na relaciji klijent - banka - klijent.

Praksa pokazuje da je ova usluga veoma korisna za klijente, posebno za maloprodaje, ugostitelje koji imaju svakodnevne pazare i gotovo svakodnevno moraju ažurirati KEP knjigu. Zbog masovnosti, Agencija je u mogućnosti da ponudi nisku cenu ove usluge tako da je za klijenta vrlo racionalno ovaj posao prepustiti Agenciji, a da on za to vreme radi poslove svoje osnovne delatnosti. U vremenu kada su saobraćajne gužve u centru grada svakodnevica, a parkiranje i kad se nađe poprilično košta, pogodnost naše usluge dolazi još više do izražaja. Klijent ovu uslugu može koristiti i povremeno, npr. za vreme godišnjeg odmora, bolovanja radnika i slično.


Savetovanja i seminari

Izrada biznis planova, investicionih elaborata i studijaNajmanje unapred definisana usluga od svih usluga koje pruža Agencija.
Za svoj predmet može imati najrazličitije teme.

SavetovanjeU ovom kontekstu, uslugu savetovanja ćemo razlikovati od kontinuiranog savetovanja klijenata Agencije koje se daje u okviru standardne knjigovodstvene usluge.

Sveobuhvatni pristup rešavanju poslovnih problema Ovde ćemo pod uslugom savetovanja podrazumevati prvenstveno jedan sveobuhvatniji pristup rešavanju poslovnog problema klijenta koji podrazumeva viši nivo kompleksnosti.

Agencijski seminariSavetovanje i odgovori na klijentova pitanja sastavni su deo standardne knjigovodstvene, odnosno računovodstvene usluge. Po potrebi, kada se radi o obimnijim i značajnijim izmenama u propisima, za klijente se, u prostorijama Agencije u ulici Pavla Papa 14, održavaju seminari na kojima se na opsežan i sveobuhvatan način obrađuju pojedine stručne teme. Svake godine, pred kraj poslovne godine, obavezno se održava seminar sa tematikom priprema za završni račun.

Cirkularna pisma Kao oblik stručne podrške klijentima Agencija povremeno, u obliku instruktivnih članaka, obrađuje aktuelne praktične stručne teme i o tome klijente obaveštava cirkularnim pismima na njihove e-mail adrese, preko oglasne table u prostorijama Agencije i preko stranice ovog sajta Naslovna i aktuelnosti.

Agencijska literatura Klijentima Agencije besplatno je dostupna literatura Agencije (knjige, priručnici, časopisi) iz područja finasija, ekonomije i poslovanja uopšte. Na stranici ovog sajta Agencijska literatura možete videti pregled dela raspoložive literature.

Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal