Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji


28.03.2017.
Poreski tretman troškova rekreacije zaposlenih
Paragraf Poslodavac treba svojim opštim aktom ili ugovorom o radu da predvidi mogućnost iznajmljivanja sportskih terena ili sala za rekreaciju svojih radnika i da utvrdi uslove pod kojima će zaposleni da ih koriste, ili kao što se navodi u postavljenom...>>


27.03.2017.
Obaveštenje Poreske uprave za paušalce
Poreska uprava Republike Srbije Obveznici koji su samostalnu delatnost registrovali u toku 2017. godine, uplate poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalno utvrđeni prihod, vrše prema BOP-u, počev od utvrđenih akontacija za 2017. godinu, osim što će zaključno sa...>>


27.03.2017.
Određivanje mesta prometa usluga od 1. aprila 2017. godine
neobilten logo Od 1. aprila 2017. godine se primenjuju nove odredbe Zakona o PDV u vezi sa mestom prometa usluga koje se suštinski razlikuju u odnosu na dosadašnje. Predstavljene su nedoumice koje se pojavljuju u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga...>>


24.03.2017.
Prosečna zarada za februar i sa njom povezane veličine
Knjigovodstvena agencija Republički zavod za statistiku objavio je podatke o prosečnim zaradama za februar 2017. godine. Upoznajte se sa integralnim tekstom saopštenja, pregledom po mesecima i novom najvišom mesečnom osnovicom doprinosa za obavezno...>>


24.03.2017.
U susret nedelji novca: zaraditi ga, zadržati i šta je bitnije od njega
Biz Life logo Oni su ga imali mnogo, a neki ga i dalje poseduju. Citati koje su nam ostavili mogu nas naučiti kako da ga zaradimo, da u njemu uživamo ali i šta zapravo novac treba da nam predstavlja u životu. Zaraditi ga; Zadržati ga; Šta je bitnije od njega...>>


24.03.2017.
Izmene i dopune Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
Paragraf U slučaju upućivanja zaposlenih na rad u inostranstvo, ukoliko je iznos isplaćene zarade veći od iznosa bruto prihoda koji je iskazan na rednom broju 3.2 obrasca Potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku (PPP-PO), isplatilac prihoda/poslodavac...>>


24.03.2017.
Stopa amortizacije kod teretnog vozila - kombija
Knjigovodstvena agencija U slučaju kada obveznik nabavi stalno sredstvo – kombi teretno vozilo, koje saglasno propisima koji uređuju podelu motornih i priključnih vozila, ispunjava uslove za razvrstavanje u vrstu teretnih vozila, ali, kao takvo, nije navedeno ni u jednoj od...>>


23.03.2017.
Kalendar spoljnotrgovinskih obaveza, rok je 10. april 2017. godine
biljana trifunovic logo Objavljeni su rokovi za dostavljanje obrazaca po osnovu: izvoza robe ili usluga koji nije naplaćen ili unapred plaćena roba ili usluga koja nije uvezena u roku dužem od godinu dana od dana izvoza ili avansnog plaćanja; uvezena roba ili usluga ....>>


23.03.2017.
Isplata regresa za korišćenje godišnjeg odmora zaposlenima
Paragraf Ukoliko je opštim aktom poslodavca predviđeno da se regres za godišnji odmor zaposlenima isplaćuje mesečno u određenom iznosu, poslodavac je dužan da na taj način i postupa. I u situaciji kada je zaposleni privremeno sprečen za rad zbog bolesti...>>


17.03.2017.
Novi bilten Ministarstva finansija sa mišljenjima, broj 2/2017
Ministarstvo finansija
Objavljen je link do novog broja Biltena - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, u izdanju Ministarstva finansija, koji sadrži sledeća poglavlja: Javni prihodi, Porezi, Uslovni otpis kamata i mirovanje poreskog duga...>>


17.03.2017.
Radnička i kancelarijska "marfologija"
mudremisli Nardinov zakon; Hechtov četvrti zakon; Grossmanova lema; Četiri radionička principa; Rayevo pravilo preciznosti; Prvi zakon popravke; Teorija selektivnog nadzora; Bogovichev zakon; Johnsonov zakon; Tillisov organizacioni princip; Lista zgodnih..>>


17.03.2017.
Plaćanje doprinosa za osnivača i direktora dva privredna društva
Paragraf U slučaju kada je isto lice osnivač dva privredna društva i za oba privredna društva je u APR-u registrovan za zastupnika (direktora), s tim da je u jednom privrednom društvu u radnom odnosu, a u drugom je zastupnik (direktor) bez zasnivanja...>>


16.03.2017.
Registracija osnivanja u APR-u i dobijanja PIB-a traje kraće od 24 sata
Agencija za privredne registre Unapređenjem jednošalterskog sistema registracije ubrzana je elektronska razmena podataka između APR-a i Poreske uprave, dok je vreme potrebno za istovremeno sprovođenje procedure upisa u registar APR-a i registar poreskih obveznika...>>


15.03.2017.
Računovodstveno priznavanje povratne ambalaže
Paragraf Prema trajnosti i načinu upotrebe, ambalaža se deli na: povratnu i nepovratnu. Povratna ili ambalaža za višekratnu upotrebu, koristi se više puta za pakovanje istih ili sličnih sadržaja. Nepovratna ambalaža koristi se samo jednom, a zatim se...>>


14.03.2017.
Tri nova i izmena postojećeg PDV pravilnika - mesto prometa usluga
neobilten logo Objavljena su tri nova i izmena jednog postojećeg PDV pravilnika u “Službenom glasniku RS” broj 21/2017 od 10.3.2017. godine, a tiču se određivanja mesta prometa usluga od 1. aprila 2017. godine. Izmene u vezi sa određivanjem mesta prometa...>>  poslednja      s t r a n a      početna  
  sledeća    52  51  50   49   48   47   46   45   44   43   42   41   40   39   prethodna 
Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal