Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji


06.12.2016.
Povećan granični iznos za krivično delo poreske utaje
Knjigovodstvena agencija Zakonom o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika ("Službeni glasnik RS" broj 94/2016 od 24. novembra 2016.) povećan je granični iznos za krivično delo poreske utaje sa ranijih 150.000,00 dinara na sadašnjih 500.000,00 dinara. Ko u nameri da on ili drugo lice potpuno ili...>>


06.12.2016.
Zajam zaposlenom nije zarada ako ga zaposleni vrati
Knjigovodstvena agencija Kada poslodavac odobri zaposlenom nenamenski beskamatni zajam sa rokom otplate na određeni period, a zaposleni na teret sredstava svoje zarade u ugovorenom roku izmiri obavezu, navedeno primanje ne smatra se zaradom. Ukoliko zaposleni izvrši otplatu duga u iznosu...>>


05.12.2016.
Prodaja cigareta, alkohola i pirotehnike preko interneta
Paragraf Opšti zakoni koji regulišu promet robe na malo jesu Zakon o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013 - dalje: Zakon) i Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon). Prema članu 4. Zakona, trgovina se obavlja slobodno na tržištu...>>


05.12.2016.
Fiskalna kasa - prodaja preko web sajta
Knjigovodstvena agencija Prilikom prodaje robe na malo preko web sajta nije potrebno da se šalju fiskalni isečci niti da se taj promet evidentira preko fiskalne kase ukoliko se vrši dostava robe preko spoljnih saradnika, odnosno preko neke kurirske službe ili putem pošte. Prema Mišljenju Ministarstva...>>


05.12.2016.
Posebna zaštita žena od otkaza ugovora o radu
Knjigovodstvena agencija Zaposlena koja je zasnovala radni odnos na određeno vreme uživa posebnu zaštitu od otkaza ugovora o radu, a aneksom ugovora o radu produžava joj se radni odnos do isteka korišćenja prava na porodiljsko odsustvo, odsustvo s rada radi nege deteta i odsustvo...>>


05.12.2016.
Isplate zarada od 1. januara 2017. minimalno 130 dinara neto po času
Knjigovodstvena agencija Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2017. godine ("Sl. glasnik RS", br. 77/2016) utvrđena je minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar-decembar 2017. godine u iznosu 130,00 dinara...>>


05.12.2016.
Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje
centar za socijalnu politiku Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje u cilju ekonomskog osnaživanja ranjivih i marginalizovanih grupa na teritoriji sledećih lokalnih samouprava: Aleksinac, Babušnica, Bela Palanka, Blace, Brus, Bojnik, Bosilegrad, Bujanovac...>>


02.12.2016.
Članarine i donacije kod udruženja građana nemaju PDV
Knjigovodstvena agencija Novčana sredstva koja udruženje građana prima po osnovu članarina i donacija nisu predmet oporezivanja PDV, pod uslovom da predmetna novčana sredstva ne predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara ili usluga (Mišljenje Ministarstva finansija br...>>


02.12.2016.
Poreski tretman donacija u novcu i robi (dobrima)
Knjigovodstvena agencija Poreski tretman donacija u novcu i robi (dobrima) sa stanovišta poreza na dodatu vrednost - donacije u dobrima u Republici Srbiji i uvoz dobara koja su predmet donacije ili su nabavljena iz sredstava donacije; sa stanovišta poreza na poklon; poreza na dobit pravnih lica i...>>


01.12.2016.
Zakon o porezu na dobit i Pravilnik o transfernim cenama
companyRS Zakon o porezu na dobit ne propisuje izuzetak kada je u pitanju transakcija nabavke osnovnog sredstva za koju u skladu sa Pravilnikom postoji mogućnost sastavljanja izveštaja o transfernim cenama u skraćenom obliku. Drugim rečima, s obzirom da Zakon...>>


01.12.2016.
Transferne cene - poslovanje sa srodnicima
biljana trifunovic logo Kada pomenemo transferne cene – obično sledi pitanje, a šta je to? Pre svega ideja je potekla iz inostranstva, kod nas je ova obaveza zvanično nastala 2013. godine da se kontroliše poslovanje između povezanih lica i da se dostavlja dokaz poreskim organima da su cene roba....>>


30.11.2016.
PDV u prometu sekundarnim sirovinama
Knjigovodstvena agencija Kada obveznik PDV pruža usluge koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama drugom obvezniku PDV, nije dužan da na računu iskaže osnovicu, stopu i iznos PDV, već se na računu poziva na član 10. stav 2. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost...>>


30.11.2016.
Ispravni i neispravni računi sa aspekta zakona o PDV
companyRS Šta ukoliko za izvršen promet izdate/primite neispravan račun? Kako postupiti? Koje su poreske implikacije? Članom 42. Zakona o PDV propisani su obavezni elementi računa. Račun se izdaje u najmanje 2 primerka od kojih jedan zadržava izdavalac računa...>>


30.11.2016.
Povraćaj PDV-a na granici
večernje novosti Iako se države razlikuju po limitima potrošnje, postupak za povraćaj PDV-a je uglavnom isti za sve. Prilikom napuštanja te države, na carini se prijavljuje kupljena roba (isključivo u prodavnicama koje imaju oznaku o omogućenom povraćaju PDV-a), pokazuju računi i dobija...>>


30.11.2016.
Oko 50.000 paušalaca konačno dobija rešenja
dnevnik Preduzetnici koji porez plaćaju paušalno već gotovo dve godine se žale da im nadležni iz Poreske uprave ne šalju rešenja o obavezama. Međutim, stvari su se ipak pomerile s mrtve tačke: prva rešenja počela su da stižu. Ali tu teškoćama nije kraj – glavni problem...>>  poslednja      s t r a n a      početna  
  sledeća      44    43     42     41     40     39     38     37     36     35     34   prethodna 
Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal