Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Besplatan Obrazac PEP
u Excelu, otvoren
za popunjavanje i štampanje

(postavljeno 31. marta 2014. godine)
Obaveštavamo sve korisnike naših besplanih aplikacija da smo na stranici Obrasci besplatno postavili neznatno modifikovan Obrazac PEP - Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa, urađen u Excelu, otvoren za popunjavanje i štampanje.
Obradio: Jovan Šukara

Subvencije nezaposlenima za
samozapošljavanje u AP Vojvodini

(postavljeno 31. marta 2014. godine)
Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2014. godini
I Opis programa i visina sredstava
Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći. Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja za AP Vojvodinu u 2014. godini, za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 300.000.000,00 dinara.
Subvencija za samozapošljavanje (daljem tekstu: Subvencija) dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, a u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti na teritoriji AP Vojvodine.
Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži u skladu sa zakonom svako pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 160.000,00 dinara.
U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za korišćenje subvencije.
II Uslovi i dokumentacija za podnođenje zahteva Uslovi za podnošenje zahteva
Pravo podnošenja zahteva za dodelu subvencije za samozapošljavanje se ostvaruje pod uslovom da je lice:
1. prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), na teritoriji AP Vojvodine, i
2. završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije.
Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:
- za obavljanje delatnosti individualnog poljoprivrednog gazdinstva, zadruge i udruženja,
- za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja – šifre 02.0, 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6,035.14, 35.23, 49.32, 92.0 i 96.09;
- ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
- ukoliko lice nije ispunilo raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi ili Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnosti polova.
Dokumentacija za podnošenje zahteva:
- zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
- dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe.
Detalji javnog poziva.
Integralni tekst 
preuzet sa sajta icr.rs

 

Kako postati
član "URIPS"-a

(postavljeno 21. marta, repozicionirano 25. marta 2014. godine)
Popunite pa odštampajte Prijavu za učlanjenje, potpišite ju, priložite kopiju lične karte i poštom pošaljite na adresu: Udruženje računovođa i poreskih savetnika "URIPS", 21000 Novi Sad, Pavla Papa 14/6, ili sve to skenirajte i pošaljite imejlom na: office@aktivasistem.com
članarinu za 2014. godinu u iznosu od 900,00 dinara uplatite na tekući račun Udruženja broj 340-11004246-75 otvoren kod Erste bank ad Novi Sad.
Obradio: Jovan Šukara  . . .

 

Nove Preporuke FATF
(postavljeno 24. marta 2014. godine)
Organizacija za kontrolu i sprečavanje pranja novca (FATF) nezavisno je međuvladino telo koje razrađuje i promoviše politiku zaštite globalnog finansijskog sistema od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Preporuke FATF su priznate kao globalni standard u sprečavanju pranja novca (SPN) i finansiranja terorizma (FT). U februaru 2012. godine FATF je izdao nove revidirane preporuke a prevod ove publikacije na srpski jezik finansijski je podržala Evropska unija u okviru Projekta za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji (MOLI Srbija), na osnovu dozvole Sekretarijata FATF.
Integralni tekst
preuzet sa sajta apml.gov.rs 
 . . .

 

Od početka godine, osnovano
ali i obrisano manje privrednih
subjekata nego u istom periodu lane

(postavljeno 24. marta 2014. godine)
Od početka godine, osnovano je 1392, a obrisano 389 privrednih društava iz Registra privrednih subjekata. Za prva dva meseca, osnovano je za 8,4 odsto manje privrednih društava nego u istom periodu prošle godine. U toku januara i februara obrisano je za 13,1 odsto manje privrednih društava manje nego lane.
Prema pravnoj formi, 1360 društava osnovano je kao društvo sa ograničenom odgovornošću (doo), 11 ogranaka stranog pravnog lica, 9 zadruga, 6 predstavništava stranog pravnog lica, 4 javna preduzeća, 1 ortačko i 1 akcionarsko društvo.
U istom periodu osnovano je 4655 preduzetnika, a iz registra ih se izbrisalo 3597, od čega se 337 obrisalo na osnovu odluke NBS donete po zakonu o privrednim društvima zbog dugoročne blokade poslovnih računa. Za prva dva meseca, osnovano je za 11,7 odsto manje preduzetnika nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno, za prva dva meseca ove godine obrisano je skoro duplo manje preduzetnika nego u istom periodu 2013. godine.
Najveći broj privrednih društava, obrisanih tokom prva dva meseca 2012. godine, obrisan je po službenoj dužnosti, na osnovu pravosnažnih sudskih rešenja o izvršenom postupku automatskog stečaja koji se primenjivao u tom periodu.
U APR-u je za prva dva meseca obrisano 337 preduzetnika po odluci NBS-a, a na osnovu odredbe zakona o privrednim društvima kojim je propisano da se preduzetnik briše iz registra ako mu je poslovni račun u blokadi duže od dve godine.
U Registru privrednih subjekata početkom marta bilo je registrovano 111776 privrednih društava i 214297 preduzetnika u statusu „aktivan“; u procesu likvidacije vodilo se 7068 privrednih društava, dok je 212 privrednih društava bilo u stečajnom postupku.
Integralni deo teksta
preuzet sa sajta apr.gov.rs 
 . . .

 

Besplatan Obrazac PPI-1
u Excelu, otvoren
za popunjavanje i štampanje

(postavljeno 21. marta 2014. godine)
Obaveštavamo sve korisnike naših besplanih aplikacija da smo na stranici Obrasci besplatno postavili Obrazac PPI-1 Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu urađen u Excelu, otvoren za popunjavanje i štampanje.
Obradio: Jovan Šukara  . . .

 

Održana osnivačka skupština 
Udruženja računovođa i poreskih
savetnika "URIPS" Novi Sad

(postavljeno 20. marta 2014. godine)
Osnivačka skupština Udruženja računovođa i poreskih savetnika "URIPS" održana je 19. marta 2014. godine u prostorijama Agencije "AKTIVA sistem" u Novom Sadu, Pavla Papa broj 14.
Za predsednika udruženja izabran je Jovan Šukara.
Doneta je odluka da članarina za 2014. godinu iznosi 900 dinara.
U nastavku dajemo izvod iz usvojenog Statuta:
Udruženja računovođa i poreskih savetnika “URIPS” je dobrovoljno, strukovno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti računovodstva, finansija, računovodstvenog konsaltinga i poreskog savetovanja.
Ciljevi Udruženja su:
- organizovanje okruglih stolova, tribina i savetovanja: iz stuke, o struci i o položaju struke;
- organizacija stručnih predavanja i seminara, u skladu sa navedenim ciljevima;
- unapređenje i stručno uzdizanje računovodstvenih i finansijskih radnika;
- stručno obrazovanje računovodstvenih i finansijskih radnika;
- stalna profesionalna edukacija, a posebno edukacija mladih zaposlenih na računovodstvenim poslovima;
- objavljivanje informatora, brošura, biltena, stručnih radova i publikacija o radu udruženja, u skladu sa Zakonom;
- saradnja sa sličnim udruženjima;
- organizovanje sportskih, kulturno-umetničkih, zabavnih i sličnih druženja;
- sprovođenje humanitarnih aktivnosti;
- sprovodi i druge zadatke koji proilaze iz ciljeva udruženja i koji su u skladu sa Zakonom.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:
1. Prikuplja i obrađuje stručnu literaturu iz oblasti računovodstva i finansija;
2. Organizuje samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti računovodstva i finansija;
3. Stvaranje uslova za rad i optimalan ekonomski položaj privrednih društava i preduzetnika za računovodstvo, po ugledu na razvijenu praksu zemalja Evrope i sveta;
4. Usklađivanje interesa članova udruženja, poslovno povezivanje i blagovremeno informisanje;
5. Organizovanje promotivnih aktivnosti za potrebe članova Udruženja;
6. Organizovanje sportskih, kulturno-umetničkih, zabavnih i sličnih druženja za potrebe članova Udruženja;
7. Sprovođenje humanitarnih aktivnosti među članovima udruženja i za širu društvenu zajednicu.
član Udruženja može biti svako lice koje je zaposleno na poslovima računovodstveno – finansijske struke a i privremeno nazaposlena lica su po struci računovodstveno - finansijski obrazovana, koja prihvataju ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Skupštini Udruženja.
član Udruženja ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3) bira i bude biran u organe Udruženja;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.
Obradio: Jovan Šukara  . . .
 

Obrazac PP OD-O i dalje
se dostavlja za doprinose koje
privredno društvo plaća za osnivača

(postavljeno 19. marta 2014. godine)
Prema tumečenju Poreske uprave, doprinosi koje privredno društvo plaća za osnivača privrednog društva koji radi u privrednom društvu bez zasnivanja radnog odnosa, najmanje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, nisu obuhvaćeni objedinjenom naplatom, pa stoga privredno društvo ne podnosi poresku prijavu PPP PD. Za doprinose koje je privredno društvo platilo zaključno sa 28. februarom 2014. godine, privredno društvo je imalo obavezu dostavljanja poreske prijave PP OD-O (rok za podnošenje prijave bio je 5. mart 2014. godine), ali se postavilo pitanje koju poresku prijavu privredno društvo dostavlja Poreskoj upravi, posle 1. marta 2014. godine, nakon pune primene sistema objedinjene naplate.
Odredbama člana 22. stav 1. tač. 1) i 2) Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 74/13 i 118/13), propisano je da se za isplate prihoda na koje se plaća porez po odbitku i koji su obuhvaćeni ovim pravilnikom, a koje se vrše počev od 1. marta 2014. godine, podnosi poreska prijava PPP PD umesto dosadašnjih obrazaca zbirnih poreskih prijava - PP OPJ i PP OD. S obzirom na to da doprinosi koje privredno društvo plaća za osnivača koji radi u privrednom društvu nisu obuhvaćeni objedinjenom naplatom i za njih se ne podnosi poreska prijava PPP PD, sledi da se poreska prijva PP OD-O i dalje podnosi, jer ona nije stavljena van snage.
Prema tome, privredno društvo nastavlja da plaća doprinose za osnivača privrednog društva koji radi u privrednom društvu bez zasnivanja radnog odnosa, najmanje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, a za plaćene doprinose dostavlja poresku prijavu na obrascu PP OD-O, na isti način kao i pre pune primene sistema objedinjene naplate.
Integralni tekst
preuzet sa sajta praksa.rs 
 . . .

 

Saopštenje PURS
(postavljeno 13. marta 2014. godine)
12.03.2014 - Važno saopštenje - obuhvat pravila objedinjene naplate

Od 01. 03. 2014. godine pravila objedinjene naplate primenjuju se na:
1) sve isplate prihoda fizičkim licima na koje se obračunavaju porezi po odbitku koje se vrše od 01. 03. 2014. godine i
2) sve neizmirene i neprijavljene obaveze za porez po odbitku (u daljem tekstu: obaveze) koje su nastale (jer su isplaćeni neto prihodi fizičkim licima) pre 01. 03. 2014. godine. Sve uplate obaveza na koje se primenjuju pravila objedinjene naplate vrše se na jedinstveni račun za poreze po odbitku: 840 – 4848 – 37
Pravila koja su za obračun i plaćanje obaveza važila pre primene objedinjene naplate od 01. 03. 2014. primenjuju se na:
1) sve obaveze za koje su zaključno sa 28.02.2014. godine podnete odgovarajuće zbirne poreske prijave, nezavisno od toga da li su obaveze ili neto prihod fizičkim licima plaćeni ili ne i
2) sve obaveze koje su plaćene na izvršene isplate prihoda fizičkim licima zaključno sa 28. 02. 2014. godine, nezavisno da li su odgovarajuće zbirne poreske prijave podnete ili ne. Sve uplate obaveza na koje se ne primenjuju pravila objedinjene naplate vrše se na pojedinačne uplatne račune javnih prihoda na grupu računa 843.
Integralni tekst saopštenja
preuzet sa sajta Poreske uprave
  . . .
 

Napomene u vezi sa
iskazivanjem podataka u
poreskoj prijavi za preduzetnike
(ispravka Obrasca PPDG-1S)
(postavljeno 11. marta 2014. godine)
Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 24/14, od 28. februara 2014. godine, o čemu smo objavili vest 1. marta. Pravilnik je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja i primenjuje se na utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2013. godinu. Podsećamo na to da je krajnji rok za predaju poreskog bilansa i poreske prijave za preduzetnike 17. mart 2014. godine (15. mart je subota).
U međuvremenu, u „Službenom glasniku RS“, broj 27/14, od 7. marta 2014. godine, objavljena je Ispravka Pravilnika, sa sledećom sadržinom:
„U Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana („Službeni glasnik RS”, broj 24/14), u Obrascu PPDG-1S – Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period od ____ do ____ 201__. godine, u delu 9.10. – Iznos poreza za povraćaj, umesto reči: „(r. br. 9.8. – 9.9)” treba da stoje reči: „(r. br. 9.8. – 9.7)”.“
Dakle, ispravljena je tehnička greška u Obrascu PPDG-1S, u delu koji se odnosi na iznos poreza za povraćaj. Ispravljeni obrazac može se preuzeti u nastavku.
Obrazac PPDG - 1S - Poreska prijava za preduzetnike koji porez utvrđuju samooporezivanjem U nastavku dajemo nekoliko napomena u vezi sa iskazivanjem podataka u poreskoj prijavi i plaćanjem poreza na prihode od samostalne delatnosti.
1. U delu 10. obrasca PPDG-1S ne iskazuju se podaci 
Obrazac PPDG-1S ima 13 delova (plus delove za priložene dokaze i napomene poreskog obveznika), a Pravilnikom je propisano u kojim delovima treba iskazati podatke, u zavisnosti od toga da li se preduzetnik opredelio za isplatu lične zarade (detaljnije u vesti od 1. marta).
Na osnovu delova za koje je Pravilnikom propisano da u njima treba iskazati odgovarajuće podatke, proizilazi da se u delu 10. Obrasca PPDG-1S podaci ne iskazuju, nezavisno od toga da li se preduzetnik opredelio za ličnu zaradu. Inače, ovaj deo namenjen je iskazivanju podataka o osnovici doprinosa i obračunatim doprinosima.
Napominjemo da se podaci u delu 10 neće iskazivati samo prilikom utvrđivanja poreza za 2013. godinu, a razlog zbog kojeg je propisano da se u ovom delu podaci ne iskazuju je taj što će osnovicu za doprinose i iznos doprinosa rešenjem utvrditi nadležni poreski organ.
2. Plaćanje poreza i utvrđivanje akontacije 
2.1. Preduzetnik koji se od 1. jula 2013. godine opredelio za ličnu zaradu
Preduzetnik koji se od 1. jula 2013. godine opredelio za isplatu lične zarade, sastavlja dva poreska bilansa i dve poreske prijave (za prvu i drugu polovinu 2013. godine). Konačan iznos poreza za period januar – jun biće utvrđen rešenjem nadležnog poreskog organa, pa eventualnu razliku između obračunatog poreza i plaćenih akontacija za taj period, preduzetnik će platiti po donošenju rešenja od strane nadležnog poreskog organa. S druge strane, konačan iznos poreza za period jul – decembar utvrđuje se u skladu sa principom samooporezivanja u poreskoj prijavi. Eventualnu razliku između obračunatog poreza i plaćenih akontacija za taj period, preduzetnik će platiti najkasnije do podnošenja poreske prijave.
Kod preduzetnika koji sastavljaju dve poreske prijave, skrećemo pažnju i na to da iznos akontacije poreza za 2014. godinu iskazuju samo u poreskoj prijavi za period jul – decembar. U skladu sa tim, mesečni iznos akontacije utvrđuje se tako što se ukupan iznos akontacije (redni broj 11.5.) podeli sa šest (6), jer je to broj meseci poreskog perioda za koji je utvrđen porez u ovoj poreskoj prijavi.
2.2. Preduzetnik koji tokom 2013. godine nije isplaćivao ličnu zaradu
Preduzetnik koji tokom 2013. godine nije isplaćivao ličnu zaradu, sastavlja jedan poreski bilans i jednu poresku prijavu. Konačan iznos poreza za ceo poreski period (januar – decembar) biće utvrđen rešenjem nadležnog poreskog organa, pa eventualnu razliku između obračunatog poreza i plaćenih akontacija za taj period, preduzetnik će platiti po donošenju rešenja od strane nadležnog poreskog organa.
Međutim, kod ovih preduzetnika nameće se pitanje utvrđivanja akontacije poreza za 2014. godinu, kao i doprinosa (za preduzetnike koji se ni od 1. januara 2014. godine nisu opredelili za ličnu zaradu).
Pravilnikom je propisano da svi preduzetnici utvrđuju iznos akontacije poreza u delu 11. Obrasca PPDG-1S. S druge strane, prema opštem pravilu iz člana 11. stav 7. Zakona o porezu na dohodak građana, do utvrđivanja konačno obračunatog poreza preduzetnik je dužan da plaća porez u visini mesečne akontacije za prethodni poreski period. S obzirom na to da će konačan iznos poreza utvrditi rešenjem nadležni poreski organ, u konkretnom slučaju ova odredba znači sledeće: do utvrđivanja konačno obračunatog poreza za 2013. godinu rešenjem nadležnog poreskog organa, preduzetnik je dužan da plaća porez u visini mesečne akontacije za 2012. godinu. Ako je ovo pravilo koje treba primenjivati (imajući u vidu da je propisano zakonom), pitanje je zbog čega je Pravilnikom propisano da se utvrđuje iznos akontacije poreza u delu 11. Obrasca PPDG-1S.
Integralni tekst
preuzet sa sajta pktatic.rs
  . . .
 

Popunjavanje
poreske prijave PPDG-1S
(postavljeno 7. marta 2014. godine)
Poreska prijava PPDG-1S propisana je Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana („Sl. glasnik RS", br. 24/14). U postupku izrade ove prijave, kod pojedinih pretplatnika pojavile su se dileme.
Svi obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti (u nastavku: preduzetnici), koji vode poslovne knjige, imaju obavezu da, do 15. marta 2014. godine, nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostave poreski bilans i poresku prijavu na novopropisanim obrascima PB-2 i PPDG-1S.
Preduzetnik, koji se nije opredelio za isplatu lične zarade od 1. jula 2013. godine, sastavlja i podnosi jednu poresku prijavu na obrascu PPDG-1S za konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za period od 1. januara do 31. decembra 2013. godine, pri čemu popunjava delove poreske prijave pod red. br. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11. i 13. Navedeni preduzetnik ne popunjava redni broj 10. Podaci o osnovici doprinosa i obračunatim doprinosima, jer je u 2013. godini plaćao doprinose po rešenju Poreske uprave i konačnu obavezu će platiti po rešenju.
što se tiče poreza na prihod od samostalne delatnosti, preduzetnik, koji se nije opredelio da isplaćuje ličnu zaradu od 1. jula 2013. godine, takođe je plaćao po rešenju Poreske uprave, ali je dužan da popuni redni broj 9. Podaci od značaja za ostvarivanje poreskih podsticaja i poreskih kredita, s tim što ne vrši plaćanje utvrđene obaveze poreza, jer će konačnu obavezu poreza za 2013. godinu platiti po rešenju Poreske uprave.
Preduzetnik, koji se opredelio da od 1. jula 2013. godine isplaćuje ličnu zaradu, sastavlja i podnosi poresku prijavu posebno za period od 1. januara do 30. juna 2013. godine, a posebno za period od 1. jula do 31. decembra 2013. godine. Navedeni preduzetnik poresku prijavu PPDG-1S popunjava na sledeći način:
- u poreskoj prijavi PPDG-1S za period od 1. januara do 30. juna 2013. godine, popunjava delove 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. i 13. (ne popunjava red. br. 10. i 11.);
- u poreskoj prijavi PPDG-1S za period od 1. jul do 31. decembar 2013. godine, popunjava delove 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11. u delu koji sadrži podatke o porezu i 13. (ne popunjava red. br. 10. i 11. u delu koji sadrži podatke o doprinosima).
Po pitanju plaćanja utvrđene obaveze poreza za 2013. godinu, evidentno je da po prvoj poreskoj prijavi za period od 1. januara do 30. juna 2013. godine, preduzetnik nema obavezu plaćanja poreza (porez će platiti po rešenju Poreske uprave), ali je sporno da li po drugoj poreskoj prijavi za period od 1. jula do 31. decembra 2013. godine, preduzetnik ima obavezu plaćanja poreza utvrđenu pod rednim brojem 9.9. obrasca PPDG-1, jer je od 1. jula 2013. godine mogao da počne sa primenom samooporezivanja, o čemu bi nadležni poreski organ morao da izda zvanično saopštenje (o tome ćete biti blagovremeno obavešteni).
U vezi sa utvrđivanjem akontacija poreza i doprinosa, Pravilnikom je propisano da u poreskoj prijavi PPDG-1S, koju podnosi 15. marta 2014. godine:
1. preduzetnik, koji se nije opredelio za isplatu lične zarade počev od 1. januara 2014. godine, iskazuje podatke koji se odnose na akontaciju poreza i doprinosa za 2014. godinu (deo 11 PPDG-1S, red. br. 11.1 do 11.9);
2. preduzetnik, koji se opredelio za isplatu lične zarade od 1. januara 2014. godine, u obrascu PPDG-1S iskazuje podatke koji se odnose na akontaciju poreza za 2014. godinu (deo 11 PPDG-1S, red. br. 11.1. do 11.6.).
Izvor za tekst
preuzet sa sajta praksa.rs
  . . .
 

Izbor iz pitanja
i odgovora PURS
(postavljeno 5. marta, modifikovano 6. marta 2014. godine)
U nastavku navodimo izbor pitanja i odgovora objavljenih na sajtu PURS:
31) Kako od 01.03.2014. godine isplatiti prihode iskazane na zbirnim poreskim prijavama za porez i doprinose po odbitku, koje su podnete Poreskoj upravi pre 01.03.2014. godine, u slučaju kada neto prihod i/ili obračunati porez po tim prijavama nisu isplaćeni?
Budući da je za sve isplate neto prihoda na koje se plaćaju porezi po odbitku, kao i za plaćanje poreza po odbitku od 1. marta ove godine neophodno u nalog za plaćanje upisati broj odobrenja za plaćanje (u daljem tekstu: BOP) bez kojeg banka neće izvršiti nalog za plaćanje, postavlja se pitanje kako po zbirnim poreskim prijavama podnetim zaključno sa 28. 2. 2014. godine izvršiti plaćanje.
U ovom slučaju potrebno je da podnosilac zbirne prijave podnese zahtev mesno nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave da mu izda potvrdu da prihode pojedincima i/ili obaveze za porez po odbitku plati korišćenjem šifara plaćanja za koje se ne zahteva upisivanje BOP-a. U zahtevu navodi bar kod pod kojim su zbirne prijave zavedene u Poreskoj upravi i prilaže izjavu da po ovim prijavama nije isplatio neto prihod, odnosno porez po odbitku.
Poreska uprava o utvrđenom činjeničnom stanju sačinjava zapisnik o kancelarijskoj kontroli i ako činjenice potvrđuju navode iz zahteva izdaje potvrdu da se po konkretnim prijavama može platiti neto prihod, odnosno porez po odbitku korišćenjem šifara plaćanja koje ne zahtevaju BOP.
Plaćanje poreza po odbitku po zbirnim prijavama ne može se vršiti na jedinstven uplatni račun za poreze po odbitku, već neposredno na odgovarajuće pojedinačne uplatne račune javnih prihoda.
27) Da li postoje i koje su posledice isplate samo neto prihoda pre datuma plaćanja navedenog u PPP PD?
Da. Isplatom samo neto prihoda primaocima prihoda pre datuma plaćanja navedenog u PPP PD nastaje poreska obaveza za poreze po odbitku. Isplatilac prihoda u obavezi je da podnese izmenjenu PPP PD u kojoj u polje 1.3 – datum nastanka poreske obaveze upisuje dan isplate neto prihoda i u kojoj obračunava kamatu od dana nastanka poreske obaveze (dan isplate neto prihoda) do datuma plaćanja koji navodi u izmenjenoj prijavi.
Naime, članom 65. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je da porez po odbitku dospeva za plaćanje na dan koji je u pojedinačnoj poreskoj prijavi naveden kao datum plaćanja ako je taj dan raniji od roka propisanog zakonom. Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisuju da obaveza za porez po odbitku (i doprinose) dospeva na dan plaćanja prihoda od kojih se ove obaveze odbijaju.
Dakle, pre datuma plaćanja bez posledica se mogu platiti istovremeno obaveze i neto prihod ili prvo obaveze a zatim neto prihod. Bilo koja ranija isplata neto prihoda bez pripadajućih obaveza povlači sa sobom plaćanje kamate za pripadajuće obaveze i to od datuma plaćanja neto prihoda do datuma plaćanja obaveza.
S druge strane, ako se obaveza ne plati do datuma plaćanja navedenog u PPP PD, kamata počinje da se obračunava dan posle datuma plaćanja nezavisno od isplate neto prihoda.
26) Da li su prelazne odredbe izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima koje su stupile na snagu 30. maja 2013. godine i dalje na snazi?
Da. Ovim izmenama je propisano da isplatioci koji su do dana početka primene ovih zakona isplatili deo zarade (plate, naknade zarade ili plate) obračunavaju i plaćaju doprinose za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa propisima koji su važili pre 30. maja 2013. godine zaključno sa konačnom isplatom te zarade, odnosno plate i naknade zarade, odnosno plate. To znači da se i kod isplate konačne zarade za čiji prethodni su deo obaveze obračunate uz primenu poreske stope od 12% i stope PIO doprinosa na teret zaposlenog od 11%, primenjuju ove iste stope.
Imajući u vidu da ove prelazne odredbe stvaraju izuzetak od opšteg pravila da se na obračun obaveza primenjuju stope važeće na dan isplate neto prihoda, isplatioci prihoda koji ih primenjuju posle 1. 3. 2014. godine će zaradu (platu, naknadu zarade ili plate) označavati korišćenjem OVP 199.”
Ostala pitanja i odgovore možete pročitati ovde.  

Integralni tekst
preuzet sa sajta PURS
  . . .
 

Obrazac PPP-PD
(postavljeno 5. marta 2014. godine)
Na osnovu člana 41. stav 12. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13), ministar finansija doneo je Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 74/13 i 118/13), kojim je propisan obrazac PPP-PD Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima [05.03.2014] 
Integralni tekst 
preuzet sa Poreske uprave
  . . .
 

Objavljen je pravilnik o
poreskoj prijavi za porez
na dobit pravnih lica i propisani
su novi obrasci PDP, PDN i PDO
(postavljeno 4. marta 2014. godine)
Ministar finansija doneo je Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 24/14, od 28. februara 2014. godine. Pravilnik je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja.
Nezavisno od toga što je kasno objavljen, pravilnik se primenjuju na utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za 2013. godinu.
Pravilnikom je propisan novi obrazac poreske prijave:
• Obrazac PDP - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica
Pravilnikom su propisani i sledeći obrasci:
• Obrazac PDN – Poreska prijava za nedobitne organizacije
• Obrazac PDO – Poreska prijava za ogranke nerezidentnih pravnih lica
Podsećamo na to da je, počev od 2013. godine, krajnji rok za predaju poreske prijave i poreskog bilansa za porez na dobit pravnih lica 180 dana od dana isteka poreskog perioda. Za obveznike kojima je poreski period bila kalendarska 2013. godina, krajnji rok je 29. jun 2014. godine.
1. Plaćanje mesečne akontacije poreza u skladu sa novom poreskom prijavom
S obzirom na to da je rok za predaju poreske prijave duži nego ranijih godina i da će poreski obveznici u različitim mesecima podnositi poreske prijave, treba imati u vidu pravilo koje se primenjuje u pogledu početka plaćanja mesečne akontacije u skladu sa poreskom prijavom.
Prema članu 67. stav 4. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (ZPDPL), plaćanje mesečnih akontacija u skladu sa poreskom prijavom za 2013. godinu vrši se za mesec u kome je prijava podneta i to počev od prvog dana narednog meseca u odnosu na mesec u kome je prijava podneta. Inače, mesečna akontacija poreza na dobit plaća se do 15-og u mesecu za prethodni mesec.
Dakle, obveznik koji podnese poresku prijavu npr. u martu (bilo kog dana u tom mesecu), novi iznos akontacije koji je utvrdio u poreskoj prijavi za 2013. godinu prvi put plaća 15. aprila (akontacija za mart). Do tada, obveznik je dužan da plaća mesečnu akontaciju u iznosu koji odgovara mesečnoj akontaciji iz poslednjeg meseca prethodnog poreskog perioda.
U vezi sa utvrđivanjem akontacije poreza na dobit za 2014. godinu, napominjemo da je članom 67. ZPDPL, propisano da se iznos mesečne akontacije utvrđuje na osnovu oporezive dobiti koja ne sadrži kapitalne dobitke i gubitke (za razliku od prethodnih godina). Ovakan način utvrđivanja iznosa mesečne akontacije omogućen je novim obrascima poreskih prijava.
2. Ukinuta je obaveza dostavljanja dokaza o uplati razlike poreza
Prethodnih godina bila je propisana obaveza da se uz poresku prijavu podnese i dokaz o uplati razlike poreza između konačno utvrđene poreske obaveze i plaćenih akontacija. Ova obaveza bila je propisana članom 66. stav 3. ZPDPL. Međutim, izmenama ZPDPL iz maja 2013. godine, ova odredba je brisana.
Prema tome, obveznici nisu dužni da uz poresku prijavu dostavljaju dokaz o uplati razlike poreza. Podsećamo na to da je, počev od poreza na dobit za 2013. godinu, ukinuta i obaveza dostavljanja finansijskih izveštaja uz poresku prijavu.
Integralni tekst
preuzet sa sajta pktatic.rs
  . . .
 

Propisani su novi
obrasci poreskih prijava
za preduzetnike (PPDG-1P i PPDG-1S)
(postavljeno 4. marta 2014. godine)
Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 24/14, od 28. februara 2014. godine. Pravilnik je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja.
Nezavisno od toga što je kasno objavljen, pravilnik se primenjuju na utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2013. godinu. Podsećamo na to da je krajnji rok za predaju poreskog bilansa i poreske prijave za preduzetnike 15. mart 2014. godine.
Pravilnikom su propisane dve poreske prijave, i to:
Obrazac PPDG - 1P - Poreska prijava za paušalno oporezovane preduzetnike
Obrazac PPDG - 1S - Poreska prijava za preduzetnike koji porez utvrđuju samooporezivanjem
Prema tome, za razliku od prethodnog perioda kada je postojala samo jedna poreska prijava, sada će postojati dve posebne poreske prijave. Jedna za paušalno oporezovane preduzetnike, a druga za preduzetnike koji vode poslovne knjige (po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva) koji imaju status obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, na koje se porez plaća samooporezivanjem.
1. Preduzetnik koji se opredelio za isplatu lične zarade (od 1. jula 2013.) sastavlja dve poreske prijave
Preduzetnik koji se opredelio da počev od 1. jula 2013. godine vrši isplatu lične zarade kao svoje mesečno lično primanje, za 2013. godinu ima obavezu da sastavi i podnese dve poreske prijave, i to:
• za period od 1. januara do 30. juna 2013. godine (popunjavaju se delovi poreske prijave pod red. br. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 13);
• za period od 1. jula do 31. decembra 2013. godine (popunjavaju se delovi poreske prijave pod red. br. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, polje pod rednim brojem 11. u delu koji sadrži podatke o porezu i polje pod rednim brojem 13.).
Propisivanje obaveze sastavljanja dve poreske prijave, odnosno dva poreska bilansa uslovljeno je činjenicom da su preduzetnici, koji su isplaćivali ličnu zaradu od 1. jula 2013. godine, već od tog datuma prešli na sistem samooporezivanja. U skladu sa tim, porez na dobit koja je ostvarena u prvih šest meseci 2013. godine biće utvrđen rešenjem nadležnog poreskog organa, dok će porez na dobit ostvarenu u drugoj polovini te godine biti utvrđen u skladu sa principom samooporezivanja. Da bi ovakav način utvrđivanja poreza bio moguć, neophodno je da budu sastavljena dva poreska bilansa i dve poreske prijave. Podrazumeva se da prethodno treba utvrditi dobit po periodima, odnosno sastaviti dva bilansa uspeha.
Preduzetnik koji se nije opredelio da počev od 1. jula 2013. godine vrši isplatu lične zarade, sastavlja i podnosi jednu poresku prijavu za konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2013. godinu, pri čemu popunjava delove poreske prijave označene red. br. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 i 13.
Preduzetnik koji se nije opredelio za isplatu lične zarade ni od 1. januara 2014. godine, u Obrascu PPDG-1S iskazuje podatke koji se odnose na akontaciju poreza i doprinosa. S druge strane, preduzetnik koji se opredelio za isplatu lične zarade počev od 1. januara 2014. godine, u poreskoj prijavi iskazuje podatke koji se odnose na akontaciju poreza za 2014. godinu. Razlika u načinu iskazivanja podataka u poreskoj prijavi uslovljena je činjenicom da preduzetnik koji se opredelio za isplatu lične zarade, doprinose plaća po osnovu lične zarade, a preduzetnik koji se nije opredelio za isplatu lične zarade, doprinose plaća na osnovu oporezive dobiti.
Integralni tekst
preuzet sa sajta pktatic.rs
  . . .
 

Objavljen je novi obrazac
poreskog bilansa PB2 –
preduzetnici koji su se
opredelili za ličnu zaradu
sastavljaju dva poreska bilansa
(postavljeno 4. marta 2014. godine)
Ministar finansija doneo je novi Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti. Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 23/14, od 26. februara 2014. godine i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.
Nezavisno od toga što je kasno objavljen, Pravilnik se primenjuje na utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2013. godinu. Podsećamo na to da je krajnji rok za predaju poreskog bilansa i poreske prijave za preduzetnike 15. mart 2014. godine.
Pravilnikom su propisani sledeći novi obrasci:
• PB 2 - Poreski bilans preduzetnika,
• PK 2 - Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva,
• SU 1 - Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika.
Napominjemo da pravilnik koji uređuje poresku prijavu za porez na prihode od samostalne delatnosti još uvek nije objavljen. Naime, očekuju se izmene i dopune tog pravilnika i propisivanje novog Obrasca PPDG-1.
1. Novi obrazac PB 2 - poreski bilans preduzetnika
Novi obrazac poreskog bilansa ima 57 pozicija (prethodni je imao 64). Struktura obrasca je slična ranije važećem obrascu, s tim da je propisan novi način iskazivanja podataka o prihodima i rashodima ostvarenim u transakcijama sa povezanim licima. Naime, preduzetnici imaju obavezu sastavljanja izveštaja o transfernim cenama u skladu sa pravilima koja su propisana za pravna lica.
Najvažnija izmena u novom obrascu je da će se u poreskom bilansu utvrđivati samo poreska osnovica, dok će se porez i umanjenje poreza po osnovu poreskih podsticaja iskazivati u poreskoj prijavi. Podsećamo na to da je prethodni Obrazac PB2 bio koncipiran tako da su u tom obrascu, pored poreske osnovice, bili sadržani i podaci o iznosu poreskih podsticaja, obračunati porez, uplaćene akontacije i iznos poreza za uplatu. Međutim, sada će se ti podaci iskazivati u poreskoj prijavi, što je koncept koji se već godinama primenjuje u slučaju pravnih lica.
Novi način iskazivanja podataka o transakcijama sa povezanim licima podrazumeva da se u odgovarajućim poljima iskazuju obračunati prihodi i rashodi po osnovu transfernih cena, ali se ne iskazuju obračunati prihodi i rashodi po tržišnim cenama, odnosno cenama „van dohvata ruke“ (što je bio slučaj sa prethodno važećim obrascem). Umesto toga, pod rednim brojem 46. Obrasca PB2, iskazuje se zbir konačnih korekcija prihoda i rashoda (uključujući i korekcije po osnovu datih i primljenih zajmova) po osnovu transakcija sa povezanim licima, koji je utvrđen u zaključku izveštaja o transfernim cenama.
2. Preduzetnik koji se opredelio za isplatu lične zarade ima obavezu da sastavi dva poreska bilansa
Prema članu 6. stav 2. Pravilnika, preduzetnik koji se opredelio da počev od 1. jula 2013. godine vrši isplatu lične zarade kao svoje mesečno lično primanje, saglasno članu 68. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, broj 47/13), sastavlja i podnosi dva posebna poreska bilansa, i to:
• za period od 1. januara do 30. juna 2013. godine i
• za period od 1. jula do 31. decembra 2013. godine.
Preduzetnici koji nisu od 1. jula 2013. godine isplaćivali ličnu zaradu, sastavljaju jedan poreski bilans za celu 2013. godinu i njima će porez biti utvrđen rešenjem nadležnog poreskog organa. Ovi preduzetnici prelaze na sistem samooporezivanja počev od 1. januara 2014. godine.
Propisivanje obaveze sastavljanja dva poreska bilansa uslovljeno je činjenicom da su preduzetnici, koji su isplaćivali ličnu zaradu od 1. jula 2013. godine, već od tog datuma prešli na sistem samooporezivanja. U skladu sa tim, porez na dobit koja je ostvarena u prvih šest meseci 2013. godine biće utvrđen rešenjem nadležnog poreskog organa, dok će porez na dobit ostvarenu u drugoj polovini te godine biti utvrđen u skladu sa principom samooporezivanja. Da bi ovakav način utvrđivanja poreza bio moguć, neophodno je da budu sastavljena dva poreska bilansa. Podrazumeva se da prethodno treba utvrditi dobit po periodima, odnosno sastaviti dva bilansa uspeha.
Napominjemo da je propisivanje obaveze sastavljanja dva poreska bilansa logično, imajući u vidu da je od 1. jula promenjen sistem oporezivanja. Međutim, nije logično da se tako nešto propisuje svega dve nedelje pre isteka roka za predaju poreskog bilansa i poreske prijave (koja tek treba da bude propisana).
U vezi sa ličnom zaradom, koja se evidentira kao rashod u bilansu uspeha, treba imati u vidu da se takav rashod priznaje u poreskom bilansu samo ako je lična zarada i isplaćena. Drugim rečima, obračunata, a neisplaćena lična zarada do kraja 2013. godine ne priznaje se kao rashod u poreskom bilansu za tu godinu (iznos se iskazuje na rednom broju 27. novog Obrasca PB2)
Skrećemo pažnju na to da, počev od poreskog bilansa za 2013. godinu, ne postoji obaveza da se nadležnom poreskom organu dostavlja finansijski izveštaj. Ova obaveza je ranijih godina bila propisana članom 93. Zakona o porezu na dohodak građana, ali je sada tim članom propisano da preduzetnik dostavlja samo poresku prijavu i poreski bilans, sa pratećim obrascima (PK2, PK3 i SU1, ako ih je popunjavao), kao i izveštaj o transfernim cenama (ukoliko postoji obaveza njegovog sastavljanja).
3. (Ne)priznavanje rashoda po osnovu plaćenih doprinosa za preduzetnika 
Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, izvršenim u maju 2013. godine, bila je brisana odredba člana 37a stav 1. tačka 3), koja je propisivala da se preduzetnicima u poreskom bilansu kao rashod priznaju obračunati i plaćeni doprinosi za lično obavezno socijalno osiguranje preduzetnika. Narednim izmenama tog zakona, koje su izvršene krajem 2013. godine, izvršena je dopuna člana 37a, kojom je propisano da se preduzetnicima u rashode u poreskom bilansu priznaju i obračunati i plaćeni doprinosi za lično obavezno socijalno osiguranje po osnovu samostalne delatnosti ako se preduzetnik nije opredelio za isplatu lične zarade, s tim da je prelaznom odredbom propisano da se ta odredba primenjuje od 1. januara 2014. godine.
Prethodno navedene odredbe (onako kako su napisane) znače da se plaćeni doprinosi ove kategorije preduzetnika (koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade) u periodu od 30. maja do 31. decembra 2013. godine ne priznaju kao rashod u poreskom bilansu, a da se doprinosi plaćeni od 1. januara do 29. maja te godine priznaju kao rashod u poreskom bilansu. Ovakav poreski tretman je nelogičan i verovatno je nastao kao rezultat propusta zakonodavca (učinjenog prilikom izmena ZPDG u maju 2013. godine).
Međutim, skrećemo pažnju na to da novim Pravilnikom o poreskom bilansu preduzetnika, u Obrascu PB2 nije predviđeno polje u okviru kojeg bi bili iskazani doprinosi koji su plaćeni u periodu od 30. maja do 31. decembra (čime bi se povećala oporeziva dobit). Prema našem mišljenju, izostavljanje ovog polja podrazumeva da će se ukupno obračunati i plaćeni doprinosi preduzetnika za 2013. godinu priznavati kao rashod u poreskom bilansu.
Integralni tekst
preuzet sa sajta pktatic.rs
  . . .
 

Sastavljanje
Obrasca PB 2 i PPDG-1S
(postavljeno 4. marta 2014. godine)
1. Preduzetnici oporezivi prihod od samostalne delatnosti za 2013. godinu, utvrđuju na novom Obrascu PB 2 koji je propisan Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 23/2014.) - rok za podnošenje 17. mart 2014.godine.
2. Poresku obavezu - konačnu za 2013. i akontativnu - primenom samooporezivanja za 2014. godinu, utvrđuju u novoj poreskoj prijavi - Obrascu PPDG-1S (Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana - "Službeni glasnik RS", br. 24/2014) - rok za podnošenje 17. mart 2014.godine.
Sastavljanje Obrasca PB 2 i PPDG-1S možete pogledati ovde.
3. Obveznici poreza na dobit konačnu poresku obavezu za 2013. kao i akontaciju za 2014. godinu iskazuju na novim obrascima i to: PDP, PDO i PDN (Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 24/2014.) - rok za podnošenje 29. JUN 2014.godine.
Integralni tekst
preuzet sa sajta porezi.rs
  . . .
 

Obrasci PPDG-1P, PPDG-1S,
PPDG-3, PPDG-4 i PPDG-5 - poreske
prijave - porez na prihode građana
(postavljeno 4. marta 2014. godine)
Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13), ministar finansija doneo je Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana ("Sl. glasnik RS", br. 7/04, 19/07, 20/10, 8/11, 74/13, 24/14), kojim su, u čl. 2. st. 1, čl. 2a st. 1, čl. 4. st. 1, čl. 5. st. 1. i čl. 6. st. 1., propisani sledeći obrasci:
Obrazac: PPDG-1P - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za period od ___ do ___ 201_. godine [01.03.2014],
Obrazac: PPDG-1S - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period od ___ do ___ 201_. godine [01.03.2014],
Obrazac: PPDG-3 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke za ____ godinu [30.01.2004],
Obrazac: PPDG-4 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku za ____ godinu [30.01.2004],
Obrazac: PPDG-5 - Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana [01.04.2010].
Integralni tekst
preuzet sa sajta cekos.rs
  . . .
 

šifre plaćanja kod isplate
neto prihoda preduzetnika
(postavljeno 4. marta 2014. godine)
PURS je 3. marta 2014. godine na svom sajtu objavila sledeće saopštenje: 
"Obveznici koji porez na dohodak građana plaćaju na paušalno utvrđen prihod i obveznici koji su u sistemu samooporezivanja, a nisu se opredelili na ličnu zaradu, mogu da podižu sredstva sa svojih računa koristeći šifru plaćanja 141 i u pozivu na broj zaduženja po modelu 97 upisuju sledeće:
KK (kontrolni broj), šOP (šifra opštine plaćanja) i PIB/JMBG.
Svi obveznici koji izmiruju obaveze po zbirnim poreskim prijavama, za isplate izvršene zaključno sa 28.02.2014. godine, kao šifru plaćanja koriste 253 i uplatu vrše neposredno na pojedinačne uplatne račune javnih prihoda (a ne na račun objedinjene naplate)."  
Kada preduzetnici isplaćuju neto prihod od samostalne delatnosti ("dobit") prilikom isplate unose šifru plaćanja 41 (gotovinski 141, bezgotovinski 241) bilo da su "paušalci" ili "knjigaši", bilo da se jesu ili nisu opredelili za isplaćivanje lične zarade.
Za isplatu svoje lične zarade, oni preduzetnici koji isplaćuju svoju ličnu zaradu, za koju su se opredelili podnošenjem dobrovoljne prijave najkasnije do 31. januara 2014. godine i koju su dužni isplaćivati svakog meseca najmanje do kraja godine, za koju prilikom isplate pribavljaju BOP kao i svi drugi poreski obveznici koji isplaćuju zarade, koriste šifru plaćanja 40 (140 za gotovinsko, 240 za bezgotovinsko) 
šifra plaćanja 253 koristi se prilikom isplate zaostalih obaveza za porez i doprinose, odnosno obaveza koje su dospele za plaćanje do 28. februara 2014. godine. Najčešće će to biti slučaj kada je podignut neto a nije plaćen porez i/ili doprinosi te kada su manje plaćen/i porez i/ili doprinosi. Za sve isplate posle 28. februara pribavlja se BOP.
Za sve one obveznike koji su do 28. 2. 2014. godine podneli poreske prijave, platili porez i doprinose, a nisu isplatili neto zaradu i/ili naknadu zarade, odnosno drugi oporezivi izdatak, te shodno tome nemaju BOP i banke im ne dozvoljavaju isplatu neto zarade, kontakt centar PURS daje instrukciju da se obrate nadležnoj Poreskoj upravi kako bi dobili potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima, koju onda podnose banci kako bi im dozvolila isplatu neta.

Obrada: Jovan Šukara  . . .
 

Obrasci PDN, PDO, PDP 
Poreske prijave za obračun
poreza na dobit pravnih lica
(postavljeno 3. marta 2014. godine)
Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13), člana 5. stav 3. i člana 63. stav 4. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13 i 108/13) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12 i 7/14 - US), ministar finansija je doneo Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 24/14), kojim su u članu 2. propisani sledeći obrasci:
Obrazac PDN - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za nedobitne organizacije za period od ___ do ___ 201__. godine,
Obrazac PDO - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za ogranke i druge organizacione delove nerezidentnih obveznika za period od ___ do ___ 201__. godine,
Obrazac PDP - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za period od ___ do ___ 201__. godine.
Integralni tekst
preuzet sa sajta cekos.rs
  . . .
 

Saopštenje PURS
(postavljeno 3. marta 2014. godine)
03.03.2014 - Obaveštenje o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi i
                   poreskom bilansu preduzetnika

Obaveštavamo da je u Službenom glasniku RS broj 24/2014 od 28.02.2014. godine objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana, kojim su propisani obrasci PPDG-1S - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, koju podnose preduzetnici koji obračunavaju i plaćaju porez na dohodak građana na stvaran prihod od obavljanja samostalne delatnosti, kao i PPDG-1P - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti, koju podnose obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem, a koji stupa na snagu 1.03.2014. godine.
Takođe, u istom Službenom glasniku objavljen je i Pravilnik o izmenama i o dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti, kojim je propisan noveliran obrazac PB-2 - Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti.
Odredbama člana 93. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01,...108/13) propisano je da je preduzetnik koji vodi poslovne knjige u skladu sa članom 43. stav 2. ovog zakona dužan da poresku prijavu i poreski bilans podnese nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. marta godine koja sledi godinu za koju se utvrđuje porez.
S tim u vezi, preduzetnik koji je podneo poresku prijavu na obrascu PPDG-1 i poreski bilans na obrascu PB-2 koji nisu u skladu sa navedenim Pravilnicima, potrebno je da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostavi novelirane obrasce PPDG-1S i PB-2 shodno prelaznim i završnim odredbama.
Integralni tekst saopštenja
preuzet sa sajta Poreske uprave
  . . .
 

Uputstvo o šiframa
plaćanja koje se primenjuje
kod plaćanja poreza po odbitku
(postavljeno 2. marta 2014. godine)
Uputstvo o šiframa plaćanja za koje se u nalog kojim se nalaže plaćanje poreza po odbitku, odnosno plaćanje prihoda na koje se plaćaju porezi po odbitku, unosi broj odobrenja za plaćanje koji dodeljuje Poreska uprava
Izvor: privsav.rs . . .

 

Nove obrasce PPI u Excelu
objavljujemo u kontinuitetu 
na stranici Obrasci besplatno

(postavljeno 3. marta 2014. godine)
Obaveštavamo sve korisnike naših besplanih aplikacija da ćemo obrasce poreskih prijava poreza na imovinu, Obrazac PPI 1-4, na našem sajtu na stranici Obrasci besplatno postavljamo u kontinuitetu.
PPI-1.pdf   PPI-1.xls   
Prilog1.pdf   
Podprilog.pdf   
Prilog2.pdf 
PPI-2.pdf
PPI-3.pdf
PPI-4.pdf
Obradio: Jovan Šukara  . . .

 

Minimalna
zarada u 2014. godini
(postavljeno 1. marta 2014. godine)
Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13) Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 28. februara 2014. godine, donela je Odluku o visini minimalne zarade za period januar - jun 2014. godine ("Sl. glasnik RS" 24/2014.).
Pregled minimalnih neto zarada po satu u 2014. godini dajemo u nastavku:
          Period                                                                     
Iznos (neto)
          januar 2014. - jun 2014.                                             115,00 din/čas
* Zaposleni koji ostvaruje minimalnu zaradu ima pravo na uvećanje po osnovu "minulog rada" i po drugim osnovama iz člana 118. Zakona o radu, kao i pravo na "topli obrok" i regres za godišnji odmor.
Minimalna neto zarada veća je od neto najniže mesečne osnovice za obračun doprinosa, koja važi od 1. februara, što znači da kod isplate minimalne zarade, obračun doprinosa i dalje se vrši na minimalnu (bruto) zaradu, a ne na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa. Saglasno tome, preračun neto iznosa na bruto iznos minimalne zarade, za isplate koje se vrše od 1. februara 2014. godine (od kada važi neoporezivi iznos od 11.242 dinara), vrši se po obrascu: B = (N - 1.124,20) : 0,701  
Obračun osnovnog iznosa minimalne zarade po mesecima prvog polugodišta je sledeći:
Minimalne zarade za 2014. godine
* Radi poređenja neto minimalne zarade i neto najniže osnovice doprinosa, neto najniža osnovica doprinosa obračunava se po obrascu:
Neto najniža osnovica = (najniža osnovica x 0,701) + (neoporezivi iznos x 10%) (22.282 x 0,701) + 1.124,20 = 16.744 dinara.
Izvor: cekos.rs i ipc.rs . . .

 


        s t r a n a        
  sledeća      10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     prethodna  Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal